Журнал Випуск - 33 / 2019

 

Журнал Випуск - 33 / 2019

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Зварич І.Я.
ЦИРКУЛЯРНІ ЛАНЦЮГИ СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Poliakova Juliia, Shaida Oksana, Stepanov Andriy
THE ROLE OF BUSINESS JOURNALISM IN MODERN INTERNATIONAL BUSINESS

СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Красноперов П.В.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКМХ РЕФОРМ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ

Криворучко О.П.
СУТНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Лукашова Л.В.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК КЛЮЧОВИЙ РЕСУРС ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Передерко В.П.
АНАЛІЗ ПОТОКІВ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2017 Р. ЗА ДАНИМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Почерніна Н.В.
ПОЛІТИКА ДОХОДІВ ЯК ЗАСІБ МОБІЛІЗАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ НА МАКРОРІВНІ

Руденко О.А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ОКРЕМИХ ЙОГО СКЛАДНИКІВ

Стрілець В.Ю.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА ПОЧАТКУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ: СТАРТОВИЙ КАПІТАЛ ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Чорний О.В.
ЕКОНОМІЧНА НАУКА ТА ПОЛІТОЛОГІЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Шейко Ю.О.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Avramenko Olena
FORESIGHT-TECHNOLOGY IN THE SYSTEM OF LOGISTICS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

БагоркаМ.О.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бєлова Т.Г., Безпалько О.В., Крайнюченко О.Ф.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Бiлявськa Ю.В., Ромат Є.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

Борщ В.І., Погосян К.В.
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Воржакова Ю.П.
МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ КАДРОВИХ РИЗИКІВ

Дискіна А.А., Федорчук О.М., Протосвіцька О.І.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗУМНОГО МІСТА

Дюжев В.Г., Бойченко О.І.
ПРОБЛЕМАТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ

Жигалкевич Ж.М.
РОЗРОБКА ЦІЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КВАЗІСТРУКТУР: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ілляшенко Н.С.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кустріч Л.О.
МАРКЕТИНГОВА КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Олексенко Я.А.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ольшанський О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ

Орлова К.Є.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БІЗНЕСУ

Стрільчук Р.М., Кривов’язюк І.В., Кривов’язюк Б.І.
ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ

Тітомир Л.А., Данилова О.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Філіпішина Л.М., Філіпішина К.І.
МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Хілуха О.А.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕРСОНАЛУ

СЕКЦІЯ 4
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Босовська М.В., Ведмідь Н.І., Охріменко А.Г.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 5
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Дубовіч І.А., Фомічева Т.Є.
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 6
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Багацька К.В., Козерєва М.С.
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Нафус І.І.
СУПЕРЕЧЛИВИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕСІВ НАГРОМАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Писаревська Г.І., Аграмакова Н.В., Семенченко А.В.
HR-БРЕНДИНГ ЯК СКЛАДОВА БІЗНЕС СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Семененко О.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бірюк С.О.
ДІАЛЕКТИКА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ЛАНДШАФТУ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ

Гайдаржийська О.М., Щепіна Т.Г., Білобловська А.І.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ДИСЦИПЛІН

Пантєлєєва Н.М.
ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ БАНКОМ

Погореленко Н.П., Лютий М.М.
ДІАГНОСТИКА УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Савчук Н.В., Золотарьова О.В.
РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ СПІЛОК ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ДІЯЛЬНІСТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Спасів Н.Я.
ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК НОВІТНІЙ СУБ’ЄКТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ

Чайковська М.А., Коваль Д.В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ЦИФРОВОЇ ВАЛЮТИ

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бенько І.Д.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ В ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ

Дубицький Д.П., Шепель К.Ю.
ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Карпенко Є.А., Кулик В.А.
АУДИТ БІЗНЕС-РИЗИКІВ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Колошко Н.В., Слободян Н.Г.
ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ЯК МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Чайка Т.Ю., Мартинова В.В., Ісіченко Є.Ю.
СИСТЕМА КОЕФІЦІЄНТІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДАЖІВ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ: РОЗРАХУНОК ЗА ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АНАЛІЗУ

СЕКЦІЯ 9
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Зелікман В.Д., Сокольська Р.Б., Зелікман А.В.
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ЯКІСТЬ ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ МАТРИЧНОЇ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

Кобець В.М.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОХОДНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ ІНВЕСТОРАМ З РІЗНОЮ СХИЛЬНІСТЮ ДО РИЗИКУ

Шумська С.С.
ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ