Журнал Випуск - 32 / 2018

 

Журнал Випуск - 32 / 2018

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

Федяєва М.С.
ТЕРМІНОСИСТЕМИ У МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ЕКОНОМІКИ

Чорний О.В.
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Шедяков В.Е.
ТВОРЧЕСТВО В ПРОЦЕССАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО УЧАСТИЯ В МАКРОКОНКУРЕНЦИИ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Погореленко А.К.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: СУТНІСТЬ, АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Готра В.В., Варшава О.В.
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Забаштанський М.М., Роговий А.В., Забаштанська Т.В.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Мельник І.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ ЯК СКЛАДНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Хлібосолов А.С., Бабич С.М.
ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ: ТАРГЕТУВАННЯ ЯК МЕТОД ПОШУКУ СПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ІНВЕСТОРІВ ТА РЕЦИПІЄНТІВ

Шкабара Т.Л., Остапенко А.Ю.
КРИТЕРІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЧИСТОТИ АГРАРНОГО ПРОДУКТУ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бондаренко С.М.
КРАУДТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ МОДИ

Варава Л.М., Бученкова О.В.
ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ СКЛАДОВОЇ (СТРАТЕГІЇ) НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

Вовк К.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІВЕНТ-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Галасюк С.С., Демянчук К.Ф.
КАТЕГОРИЗАЦІЯ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Гнатенко І.А.
ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ

Діденко Є.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВ

Дюк О.М.
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ТА РІВНЯ ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИБОРІ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Зіновська С.І.
ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Кирилко Н.М., Бабич Ю.А.
ОCОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мохненко А.С., Мельникова К.В., Федорчук О.М.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

М’ячин В.Г., Єфимов О.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ ЇХ БАНКРУТСТВА

Невмержицька С.Н., Левчук Я.В.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Олійник О.М., Фенюшина С.І.
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПАТ «МОТОР СІЧ» ПІД ВПЛИВОМ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Піскун Д.Н.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Романенко Л.Ф., Брайцловська О.О.
РЕБРЕНДИНГ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Тертична Л.І., Безпалько О.В., Рибак Н.О.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ДІАГНОСТИКА ЇЇ РІВНЯ

Харчук Т.В.
КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНТЕГРОВАНИЙ ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У РЕСУРСНІЙ ПЛОЩИНІ

Шуляр Р.В.
РОЗВИТОК ВИМОГ ДО ГНУЧКОСТІ ТА АДАПТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОТІКАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Гобрей М.В.
СУБ'ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТИЦІЙ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Коненко В.В.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Халилов А.Э.
ДИАПАЗОН ПРИНЯТИЙ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МЕТОД

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Лазарєва О.В., Бірюкова О.О.
АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ LEADER В УМОВАХ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Ступень Р.М.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бондаренко П.В., Добриніна Л.В.
БУТСТРАП-МОДЕЛІ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРТФЕЛІВ

Водолазська О.А., Гончарова О.О.
ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЙОГО БАНКРУТСТВА

Горин В.П., Булавинець В.М.
ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

Конєва Т.А., Гац А.В.
СТАН КОМЕРЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Семеног А.Ю., Бричко М.М., Семеног В.В.
ДОВІРА НА РИНКУ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Сокирко О.С., Пінчук А.В.
БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Тютюник І.В., Скороходова Л.І.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Єршова Н.Ю.
СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Максимова А.В., Гнидюк М.Г.
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЗВІТНОСТІ, СКЛАДЕНОЇ ЗА МСФЗ

Шендригоренко М.Т., Шевченко Л.Я.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ