Журнал Випуск - 31 / 2018

 

Журнал Випуск - 31 / 2018

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

Зєнкін М.В.
ЯКОЮ МАЄ БУТИ ВЛАСНІСТЬ? (КРИТИКА Б.М. ЧИЧЕРІНИМ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ)

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ковалко Н.М.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКІВ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У КРАЇНАХ – УЧАСНИЦЯХ ЄС

Миколайчук В.І.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Коваленко О.В., Горбатюк О.В.
AНAЛIЗ ТEНДEНЦIЙ CВIТOВOГO PИНКУ OЛIЙНИХ КУЛЬТУP

Каличева Н.Є.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Кичко І.І.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Кібенко К.А.
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ФОРМ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Кузьома В.В., Павлюк С.І., Затхей К.С.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Наймарк К.А.
РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ДОЗВІЛЛЯ ТА РОЗВАГ ЯК СКЛАДОВОЇ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Орлова-Курилова О.В.
ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Адаменко А.В., Харченко Т.О.
ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Братута О.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ЯВИЩА «ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ» У ВІДНОСИНАХ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ У СКЛАДІ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ БУТТЯ

Гавренкова В.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Гордієнко Н.І., Краснікова Н.Г.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА КОМУНАЛЬНИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Досужий В.С.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Кравченко М.В., Науменко О.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Кривов’язюк І.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Кубрак Н.Р.
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ МОЛОКОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ

Кузнецова Ю.В.
ICO ЯК МЕТОД ЗАЛУЧЕННЯ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ

Лохман Н.В.
КОГЕРЕНТНІСТЬ СТАТИЧНОГО АСПЕКТУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Мірошник М.В., Грицаненко А.Є., Цвіркун О.А.
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ У ПРАКТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Міщук Є.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОПІРНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Павликівська О.І., Мельник О.М.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПЕРЕРОБНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Панченко Н.Г.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Сидоренко Т.М.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА РЕЗЕРВИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Скляр Є.В., Колотило І.М.
ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ТЕОРІЇ ЕФЕКТИВНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Ткачова М.О., Шишкін В.О.
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ушкаренко Ю.В., Чмут А.В., Осадчий О.Д.
ФОРМУВАННЯ АССОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ VUCA-СВІТУ ТА КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Шапуров О.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ГОСПОДАРЬСКОГО МЕХАНІЗМУ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ

Шапурова О.О.
МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Герасимчук З.В., Свида І.В.
СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Грановська Л.М., Кисельова Р.А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЗОНИ ЗРОШЕННЯ

Ільїна М.В., Шпильова Ю.Б.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бодрецький М.В.
АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Богріновцева Л.М., Вергелюк Ю.Ю.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Гапонюк М.А.
ІНФРАСТРУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Іванишина О.С., Порохнюк І.І.
ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Ситник Н.І.
КРАУДФАНДИНГ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ТРЕНДИ

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Коваль Л.В., Томчук О.Ф., Немеш Г.С.
АНАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

СЕКЦІЯ 9
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гнатченко Є.Ю., Гайко Ю.І.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В ДЕВЕЛОПМЕНТІ

Денисенко В.Ю., Корнєєва І.С.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ ЕКСПЕДИТОРА МОРСЬКОГО ТОРГОВОГО ПОРТУ