Журнал Випуск - 30 / 2018 (ч. 1)
Журнал Випуск - 30/ 2018 (ч. 2)
Журнал Випуск - 30/ 2018 (ч. 3)
Журнал Випуск - 30/ 2018 (ч. 4)

 

Журнал Випуск - 30 / 2018 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Видобора В.В.
ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РОЗБАЛАНСУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Дубіщев В.П., Островський І.А.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДООХОРОННИХ ВИТРАТ

Свистільник В.Ю.
КАНАЛИ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ніконенко У.М.
ВЗАЄМОДІЯ СВІТОВИХ ЦІН НА СИРОВИННІ РЕСУРСИ ТА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Рахман М.С., Александрова А.О.
КОНКУРЕНЦІЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ IT-ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Чужиков А.В.
ПОЛІСТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО МЕДІЙНОГО БІЗНЕСУ

Шлапак А.В.
КОРПОРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бобирь О.І., Федорова В.А.
ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Бреус С.В., Подлевський О.О.
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Васюренко Л.В.
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ДИФЕРЕНЦІЙНІ АСПЕКТИ

Коломієць С.А.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Невлад В.Ф., Невлад В.І.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КРУП’ЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ралко О.С., П’янкова О.В.
СТАН ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ТА ПЕРСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Сембер С.В., Чубарь О.Г., Матьовка Т.В.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В «ТРИКУТНИКУ ЗНАНЬ»

Тонюк М.О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Яворская А.Ф.
НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Близнюк Т.П.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СТАДІЄЮ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМПАНІЇ ТА ТИПОМ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Драган О.І., Мазник Л.В.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

Євтухова С.М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Занора В.О.
УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ

Збарський В.К., Збарська А.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ У ГОСПОДАРСТВАХ ЗАПОРІЖЖЯ

Зборовський Р.В.
ПЛАНУВАННЯ БРЕНД-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Красовська О.Ю.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Лысевич С.Г.
ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЁТОМ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Маказан Є.В.
РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Мангушев Д.В.
КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Морозова О.С.
ВІЗІЯ СТАНОВЛЕННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ВНУТРІШНІХ І СВІТОВИХ РИНКАХ

Гречко А.В., Нечипорук І.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ Й ОЦІНКИ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Родченко В.Б., Новікова А.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДІВ AGILE В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ ДИЗАЙНУ ТА ІТ

Окландер Т.О., Ракицька С.О., Козицька К.В.
АДАПТАЦІЯ ЗМІСТУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ РИЗИКІВ

Оснач О.Ф., Зіньковська Д.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ДІАПАЗОНУ ЦІН ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО РІВНЯ ПРИБУТКУ НА ОСНОВІ ЦІНОВОЇ ЕЛАСТИЧНОСТІ

Пекар К.Р., Сарбаш Л.Д.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

Романенко О.О.
ОЦІНКА КОМУНІКАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Рубан В.В.
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ

Сєвідова Д.О., Маркова С.В., Коваленко Н.М.
АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕД

Скопенко Н.С., Павлова Т.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ


 

Журнал Випуск - 30 / 2018 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Соколюк С.Ю.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Тимошенко М.М.
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ ТА РІВНЯ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Тищенко О.С., Кушнір С.О.
ІНВЕСТИЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Степасюк Л.М., Тітенко З.М.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА МОЛОКО

Ушкаренко Ю.В., Соловйов А.І.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НЕПРИБУТКОВОГО СТАТУСУ КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Циган Р.М., Онищенко О.В., Шахмаєва А.О.
МЕТОД ТРАНСЛЯЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Деркач Т.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ОЦІНКИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ілляшенко К.В., Ілляшенко Т.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Кальченко С.В., Кібенко К.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА ПРИНЦИПАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Тульчинський Р.В.
АСИМЕТРИЧНІСТЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКОМ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Дубовіч І.А., Сенета З.Я.
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Федоришина Л.М.
ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бутенко В.В., Дідик А.О.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЯМИХ ТА НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Гернего Ю.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Коць О.О., Мартинюк Д.Я., Прокопчук В.В.
ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕЗЕРВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

Марич М.Г., Марич А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВОГО ОБОРОТУ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Онищенко Ю.І., Коробченко М.О.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ УКРАЇНИ

Перепелиця М.О.
СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО КОНФЛІКТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ДОЮРИСДИКЦІЙНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Пiдчoca Л.В.
ДIЄВA МOДEЛЬ МIЖБЮДЖEТНИХ ВIДНOCИН ЯК УМOВA EФEКТИВНOГO БЮДЖEТУВAННЯ

Полчанов А.Ю.
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ У ПОСТКОНФЛІКТНИХ УМОВАХ

Романовська Ю.А., Саєнко Я.А.
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ТАС»

Рубан М.О.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Ситник І.П., Шірінян Л.В., Фомина В.С.
КРИПТОВАЛЮТА І БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМАХ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Стеценко Б.С.
ІНСТИТУЦІЙНА КОМПОНЕНТА ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ВИЗНАЧЕННЯ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ

Кузнєцова Л.В., Ящук Х.М.
ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гордієнко Н.І.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ РОЗРАХУНКИ З ПРАЦІВНИКАМИ

Зюкова М.М., Вороніна В.Л., Сироштан І.О.
ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ ІЗ КЛІЄНТАМИ

Коріненко А.І.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ АКТИВІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Лабунська С.В., Погрібняк Д.С.
ФОРМУВАННЯ СИГНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

Сахаров П.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗРАХУНКОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Аверкина М.Ф., Тихонюк К.О.
СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю., Чернова А.О.
УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМІЗАЦІЇ ЙОГО ВАРТОСТІ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Іжевський П.Г.
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК У ПРОЦЕСАХ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Синявіна Ю.В., Проценко Н.М., Красовська О.Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

Цеслів О.В., Козюра А.О.
ПОБУДОВА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАСНОВНИКА СТАРТАПУ ІЗ ІНВЕСТОРОМ


 Журнал Випуск - 30 / 2018 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Грецька-Миргородська В.В.
ФОРМУВАННЯ НЕГАТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ПЕРІОД РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Каліновський Р.О.
РОЛЬ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У ПРОВЕДЕННІ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Гончарова А.О., Ісаєв М.Е.
РОБОТИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НІМЕЧЧИНИ ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ГЛОБАЛЬНИМИ ТРЕНДАМИ

Чалюк Ю.О.
МІЖНАРОДНІ ДОНОРИ У СОЦІАЛЬНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Боднарчук В.О.
СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

Дейнега І.О.
ЯКІСНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПОСЛУГИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Касич А.О.
РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИКЛИКІВ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Конакова К.М.
ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Леськів І.Ю.
МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ М’ЯСА

Мардус Н.Ю.
ОЦІНКА СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ФАКТОРНО-ОБУМОВЛЮЮЧОГО ХАРАКТЕРУ

Оніщик А.В.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФІКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Приймак В.І., Міщук Н.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАКТУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ

Савицька Н.Л., Жегус О.В., Чміль Г.Л.
МАРКЕТИНГОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК ІННОВАЦІЙНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Саєнсус М.А.
ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ СПОЖИВАЧІВ ХОЛОДНОЇ ЛОГІСТИКИ: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Сердюков К.Г., Кайдаш О.В.
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ОБСЯГИ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Афанасьєв І.Є., Афанасьєва М.Г., Коняхіна О.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ МІНЛИВОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Барановська Д.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КІНОПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ КІНОТЕАТРАЛЬНОГО ПОКАЗУ

Безчасний О.У.
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ

Бiлявськa Ю.В., Микитенко Н.В.
ТAЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕТОД УПРAВЛIННЯ ЧAСОМ КAТЕГОРIЙНОГО МЕНЕДЖЕРA

Бондаренко С.М., Шацило О.О.
ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ЧАЮ В УКРАЇНІ

Боровік Л.В.
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Бошота Н.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Галасюк С.С.
ТРИЗІРКОВІ ГОТЕЛІ У СТРУКТУРІ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ УКРАЇНИ

Джерелюк Ю.О.
ДІАГНОСТИКА СТРУКТУРНОЇ АСИМЕТРІЇ СИСТЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Железнякова І.Л.
ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ЯК СУБ’ЄКТИ ОНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Ілляшенко С.М., Рудь М.П.
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙ

Кожухівська Р.Б., Парубок Н.В.
ПОБУДОВА КЛАСТЕРНОЇ СИСТЕМИ В ТУРИЗМІ

Кожухівська Р.Б., Саковська О.М.
ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ СФЕРІ ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Кравченко М.В., Плахотний В.С.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

 


 Журнал Випуск - 30 / 2018 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ліхоносова Г.С.
ОПОРТУНІСТИЧНА ПОВЕДІНКА ПЕРСОНАЛУ: ІНДИКАТОР ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТОРГНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Малюга Л.М., Клименко Л.В.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Овчарук В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Отливанська Г.А.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ЗМІСТ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сінческул І.Л.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Слюсаренко В.Є.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВИ-БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДЯНСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ

Стопченко Є.І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Швець Ю.О.
ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Довба І.В.
МЕХАНІЗМ РОЗРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Міца В.В.
РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Полякова Ю.В.
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ТА ПРІОРИТЕТИ ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Никитюк Ю.А.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Строєва В.О., Бєлобородова М.В.
МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Тарасенко Д.Л.
ТЕНДЕНЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ЛЮДСЬКИЙ ДОБРОБУТ В СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Панченко В.А.
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ

Філіпчук В.Р.
ДЕКОМПОЗИЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ НА БАЗІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Витвицька У.Я., Штим Ю.В.
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Гринчишин Я.М.
ФІНАНСОВА КРИЗА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ АНТИКРИЗОВОГО ПРАВЛІННЯ

Завадська Д.В.
БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Катан Л.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Левченко О.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Огородник В.В.
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ БАНКІВ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ

Щур Р.І.
МОЖЛИВОСТІ ЗАПОЗИЧЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Беренда Н.І., Саухіна О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Засадний Б.А.
ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ COSО

Соколова Н.М.
БІЗНЕС-МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ: КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНКИ ТА ОБЛІКУ

Яценко В.Ф.
ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА: ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Думанська І.Ю.
КООПЕРАТИВНІ БАНКИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Ніколаєва О.Г.
ВРАХУВАННЯ СЕЗОННОСТІ ПІД ЧАС ПРОГНОЗУВАННЯ ВИПУСКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ