Журнал Випуск - 29 / 2018 (ч. 1)
Журнал Випуск - 29 / 2018 (ч. 2)

 

Журнал Випуск - 29 / 2018 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гріненко А.Ю.
СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ

Масько А.М.
АДМІНІСТРАТИВНІ БАР’ЄРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Скляренко М.В.
ІННОВАЦІЙНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОРАГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Адвокатова Н.О., Боярчук А.І.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Будз О.Ф.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МИТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ВРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Бурбан О.В., Кривов’язюк І.В.
РИНОК НЕРУХОМОСТІ КАЗАХСТАНУ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Громенкова С.В.
МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Ковальчук О.Я., Періг В.М.
БАГАТОВАРІАНТНИЙ АНАЛІЗ ГЛОБАЛЬНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Колінець Л.Б.
АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: РОЛЬ МВФ

Конохов С.В.
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ США В КОНТЕКСТІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СВІТОВИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ

Мирошниченко А.С.
СТВОРЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СОЮЗУ ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ РИНКУ ГАЗУ УКРАЇНИ

Поворозник М.Ю.
АСИМЕТРИЧНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Решетило В.П., Островський І.А.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У ВІДКРИТОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Різва Л.А.
ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ: ПРІОРИТЕТИ І СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ

Стрільчук Р.М., Крайчук С.О.
ЗМІНА ТРЕНДІВ СУЧАСНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОМЕРЦІЇ

Цирульнік А.А., Ворошилова Г.О.
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Андрейченко А.В.
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ РОЗВИТКУ БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА В АПК

Васюренко Л.В.
ДИФЕРЕНЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Ганський В.О.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ЇЇ РИНКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Зелінська А.М., Лавриненко С.О.
ЗАСАДИ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Кубатко В.В.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОБСЯГУ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У ФОРМУВАННІ РЕНТНИХ ВІДНОСИН

Хлібосолов А.С., Кудінова М.М.
ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ: ПЕРЕШКОДИ ТА СТРИМУЮЧІ ФАКТОРИ

Мардус Н.Ю.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТОВАРІВ

Переверзєва А.В.
МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Пішенін І.К.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АПК У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Речка К.М.
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ОСНАЩЕНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ

Сержанов В.В.
ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ЕМПІРИЧНИЙ ОГЛЯД

Суска А.А.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ ЛІСУ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анані Атеф Авад Фарис
МОДЕЛЮВАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАЛІЗОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Бутко М.П., Бердар М.М.
ЕФЕКТИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Демчук Н.І., Юрченко Н.І.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ВИБІР НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ УПРАВЛІННЯ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

Євтушенко В.А., Кудінова М.М., Давиденко А.М.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ

Жмурко Д.С., Кудінова М.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ТОРГОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»

Завідна Л.Д.
ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Іванієнко К.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кривець Ю.М., Постол А.А.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Крушельницький М.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

Маказан Є.В.
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА РОЗВИТОК КРАЇНИ ТА ПІДПРИЄМСТВ

Мельник К.М., Пташник С.А.
КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Миронова О.О.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В МЕЖАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

Мороз Л.А., Косар Н.С., Кузьо Н.Є.
ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Мусієнко В.О., Іванова В.Б.
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ – ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Євтушенко Г.В., Колосовська О.Д., Оніщенко В.С.
ІНВЕСТУВАННЯ В МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Павликівська О.І.
ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Перевозова І.В., Морозова О.С.
ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Прохоренко О.В., Брінь П.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ


 

Журнал Випуск - 29 / 2018 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Романич І.Б.
ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Саванчук Т.М.
ДИНАМІКА ЗМІНИ ОБСЯГІВ ПРИДБАННЯ ТА ЦІН НА РЕСУРСИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сахарук Б.С.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРУКТУРУ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ

Соловйов І.О.
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ НА ЗАСАДАХ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ

Сосновська О.О.
СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Трут О.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВИМІРЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГРУПОВОЮ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ

Філіппов В.Ю.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Шашина М.В., Кньовець В.В.
СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Богдан Н.М.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Зінченко О.А.
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ РЕГІОНУ

Гальків Л.І., Килин О.В., Яхно Т.П.
СУТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ

Стоєв В.Л.
ПОДАТКОВА РЕФОРМА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

СЕКЦІЯ 6
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Лапшин І.М.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТРУДОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

Михайленко Н.О.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ПОШИРЕННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНИ І ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Писаревська Г.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Баранюк Ю.Р.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Боровік Л.В.
ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Галущак В.В.
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Забаштанський М.М., Роговий А.В., Забаштанська Т.В.
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ЗМІЦНЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Нечипоренко А.В., Качула А.Г.
БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ковалевич Д.А.
РОЗВИТОК КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ

Краснікова О.М.
ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РИНОК ЗЕМЛІ(ПОЛТАВСЬКИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ)

Малюжець О.І., Сисоєнко І.А., Карлюка Д.О.
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ МІНІМІЗАЦІЇ ОБСЯГІВ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

Нікітішин А.О.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Рац О.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ ЯК СКЛАДНИК МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКОЮ БАЗОЮ БАНКУ

Семеног А.Ю., Хомутенко А.В., Барвінок В.Ю.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Смирнова О.В.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Stepanova D.S., Stepanova I.V.
MODERN STATUS AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

Степанюк Н.І.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Стороженко О.О., Шейко О.П., Романенко Т.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Тустановський Ю.Г.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Баланюк І.Ф., Шеленко Д.І., Надворняк Я.М.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ: ЕКСПРЕС-ОГЛЯД НОВАЦІЙ

Бенько І.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Приймак С.В., Будай І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Височан О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Гудзенко Н.М., Григораш М.В.
ОБЛІК І МІСЦЕ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Даценко Г.В.
АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Клюс Ю.І.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Момот Л.В.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

Мулик Т.О., Цуркан А.О.
ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УПРАВЛІННІ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Нежива М.О.
АУДИТ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Рябчук О.Г., Коротаєва І.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ ТА НА РАХУНКАХ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ У БАНКУ

Слуцький Є.В.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ

Струк Н.С., Дідик А.З.
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ДЕБІТОРАМИ В ДІЛОВОМУ ПАРТНЕРСТВІ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 9
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Берегова Г.І., Козицький В.А.
ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ: МОДЕЛЬ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ

Приходченко О.Ю.
АНАЛІЗ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ УЧАСТІ В ДЕРЖАВНІЙ ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ

Скрильник І.І., Деменко Л.Д., Олешко А.О.
ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА