Повернутися

Журнал Випуск - 28 / 2018 (ч. 1)
Журнал Випуск - 28 / 2018 (ч. 2)

 

Журнал Випуск - 28 / 2018 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Гріненко А.Ю.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Задорожна О.Г.
«М’ЯКА» СИЛА ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ЧИННИК ТЕХНОКРАТИЧНИХ АНТИКРИЗОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Фицик Л.А.
ВНЕСОК М.Х. БУНГЕ В РОЗРОБЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У 80-90-Х РОКАХ XIX СТ.

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Колобердянко І.І., Голянчук А.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ТА ЦІНОВИХ СТРАТЕГІЙ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Жиленко К.М.
ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТНК В ПРОЦЕС СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Остапенко Т.Г.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Стахорська С.І.
ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

Якубовський С.О.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЄС ТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПОЗИЦІЙ КРАЇН

СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Васюник Т.І.
БАНКІВСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ В СИСТЕМІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Зайцев О.В., Михайленко Д.Г.
ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ ОРЕНДНИХ ТА ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ МАЙНОМ

Калачевська Л.І.
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Колупаєва І. В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАКОПИЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА КАПІТАЛІЗАЦІЇ СИНТЕЗОВАНОГО КАПІТАЛУ

Кондукоцова Н.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Мельничук А.Б.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Пішенін І.К.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ТРАНСПОРТНОЇ СФЕРИ

Проскуріна М.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бергер А.Д.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Бондаренко С.М., Бігун М.С., Терещенко А.С.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

Витвицька У.Я., Андрійчук І.В., Петрунів Д.В.
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ НА ПРИКЛАДІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гончар М.Ф.
МОДЕЛЬ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ

Гут Л.В.
ПОШУК НАПРЯМІВ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ’ЯЗКУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»)

Димченко О.В., Тараруєв Ю.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Єрмак С.О.
СИСТЕМАТИКА ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Касич А.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Книш А.Ю., Дунська А.Р.
ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПИВОВАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Колісніченко П.Т.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Круглова О.А., Козуб В.О., Козуб С.О.
ЯКІСТЬ ПРИБУТКУ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Лазоренко Л.В.
ОЦІНКА РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ

Лєзіна А.В.
ДІАГНОСТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ЦІННІСТЮ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Маказан Є.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ КОРПОРАТИВНИХ КУЛЬТУР

Мардус Н.Ю., Мардус О.О.
ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИБУТОК» І ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ НИМ

Mastiuk D.O.
MECHANISM OF CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT STRATEGIES REALIZATION AT UKRAINIAN POWER-PRODUCING PUBLIC JOINT-STOCK COMPANIES

Меліхова Т.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Могилова А.Ю., Кухарчук О.І.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: ДЕТЕРМІНАНТИ МАКРО- ТА МІКРОРІВНІВ

Нусінов В.Я., Голівер В.П.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ТІНЬОВОГО БОРДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ З НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ

Петрик І.В.
ПОТРЕБА У ІНВЕСТУВАННЯ В АУТСОРСИНГ ОСНОВНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Псюк Р.М.
ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ КЕРІВНИКА У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сидоров О.А.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ УМОВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Старинець О.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ

Фарат О.В.
ПОБУДОВА СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ

Рекова Н.Ю.
ВПЛИВ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ОЦІНКУ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ


 

Журнал Випуск - 28 / 2017 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 5
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Філіна А.О., Білоконь О.Л.
СКЛАДНИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Халімон Т.М.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ РОЗВИТКОМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 6
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Зеленко О.О.
СУЧАСНІ ПРЕДИКТОРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Павлова І.О.
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ

Пушкар Т.А., Козін О.Є.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

СЕКЦІЯ 7
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Лісовський С.А., Лісовська О.Л.
ЗМІНИ В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Пелюх О.Р.
СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ПЕРЕФОРМУВАННЯ ПОХІДНИХ ЯЛИННИКІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Білявська А.Ю.
СУЧАСНИЙ РИНОК ВНУТРІШНІХ ДОВГОСТРОКОВИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Гатаулліна Е.І.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Голосенін І.О.
МЕХАНІЗМ ТРАНСФОРМАЦІЇ БОРГУ В КАПІТАЛ

Житар М.О., Зелінська В.С.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ УКРАЇНИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Жуков В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Іваськевич Х.І.
ОЦІНКА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК ОБ’ЄКТА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Конєва Т.А.
ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИЧКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Корнилюк Р.В.
СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ

Kuzmenko O.V., Bozhenko V.V., Dotsenko T.V.
FORECASTING OF INCOME INEQUALITY IN THE CONTEXT OF THE INTERGENERATIONAL PROPAGATION IN ASIA

Наталич О.С.
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСАМИ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Піддубна В.Г.
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

Скопень М.М., Артем’єва О.О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА ПЛАТФОРМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ EXCEL

Сокирко О.С., Касянчук Д.С.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стабіас С.М.
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стащук О.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Ткачук І.Я., Ібрагімова Л.С., Чубатенко С.Ю.
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 9
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Балашова Н.В.
ЗМІШАНО-ДУАЛЬНА ФОРМА ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ

Василик А.В., Кушнір А.І.
КОМПЕТЕНЦІЇ HR-ФАХІВЦЯ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Забута Н.В.
ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Олійник Н.М., Коверга А.В., Шашкова Н.І., Макаренко С.М.
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Понікаров В.Д., Федорищева О.А.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Сафонік Н.П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 10
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Антонюк О.Р.
ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Гончаренко Н.Г.
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПРИЙНЯТТІ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Крот Ю.М., Пастернак Я.П.
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Пацула О.І.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЧИННОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ В УКРАЇНІ

Сафарова А.Т., Корольчук І.Р.
АНАЛІЗ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Тирінов А.В.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ДРОПШИППІНГУ В УКРАЇНІ

Трачова Д.М.
МІСЦЕ АМОРТИЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНИХ ТА ОБЛІКОВИХ ТЕОРІЯХ

Чередніченко М.Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

СЕКЦІЯ 11
СТАТИСТИКА

Білоцерківський О.Б.
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ