Повернутися

Журнал Випуск - 27 / 2017 (ч. 1)
Журнал Випуск - 27 / 2017 (ч. 2)
Журнал Випуск - 27 / 2017 (ч. 3)


 

Журнал Випуск - 27 / 2017 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Галушка З.І.
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СУСПІЛЬНЕ БЛАГО: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Демчук Н.І., Крючко Л.С.
ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ ТА ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Кабанець І.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ВИМІРУ ЕНЕРГІЇ ІННОВАЦІЙ РОЗМІРОМ РУХУ МАСИ ДОДАТКОВОГО ПРОДУКТУ В РОБОЧОМУ ДНІ

Ушкаренко Ю.В., Зеленський М.М.
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ КООПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бутко Б.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОДУКТУ В КОНТЕКСТІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Задорожнюк Н.О., Пустовий О.В., Щевель А.О.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІТ-АУТСОРСИНГУ

Ковтонюк К.В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Овчаренко А.С.
ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОПРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ КИТАЮ

Панченко В.Г.
ВАЛЮТНИЙ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК СКЛАДНИК МОНЕТАРНОГО НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ

Шлапак А.В.
КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ США НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Венгер В.В.
МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ЦІЛІ, НАПРЯМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА

Галинська Ю.В.
КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНИХ АЛЬЯНСІВ У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ

Голубка С.М., Іванишина Г.С.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ

Крамаренко К.М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

Куцик В.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ

Лисенко С.М., Поліщук Н.О.
РОЗУМНЕ ЗРОСТАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Носирєв О.О.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Овчар П.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Прокопішина О.В., Коптєва О.В.
ШЛЯХИ АПРОКСИМАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО РЕАЛІЙ УКРАЇНИ

Рудковський О.В., Лупак Р.Л.
ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

Сахібова А.О.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Тимошенко М.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Хижняк В.О.
СТАНДАРТИ ЄС ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Щербак В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ 

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Абрамович І.А.
ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Жорж Аль Жаммаль
ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анані Атеф Авад Фарис
МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ЗАЛІЗОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Бабій І.В.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Баглай І.Є.
ВИБІР ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ

Бардіна Т.О.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Даниленко М.І.
ВЕКТОРИ «МОБІЛЬНОСТІ» СУЧАСНОГО ГОТЕЛЮ

Дєліні М.М.
СОЦІАЛЬНИЙ ТА БЛАГОДІЙНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Каличева Н.Є.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПОЗИЦІЯМИ

Караулова Ю.В.
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Касич А.О., Касумов О.О.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОГО БІЗНЕСУ

 


 

Журнал Випуск - 27 / 2017 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Касич А.О., Хондока А.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Кузьомко В.М., Пискун І.М.
ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗНЬ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

Курасова В.Е., Євтушенко Г.В.
РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СТВОРЕННЯМ НОВИХ БРЕНДІВ

Кустріч Л.О.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Легомінова С.В.
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА: ЗМІСТ, СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Маказан Є.В.
ІНВЕСТІЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Максименко О.А.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Маршук Л.М.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РЕСУРСНО-ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Михайлов М.Г.
ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ХМЕЛЕПІДПРИЄМСТВ  НА КЛАСТЕРНІЙ ОСНОВІ

Мірошник М.В., Чернобровкіна С.В., Єременко Н.Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Пекар К.Р., Лизунова О.М., Іщенко Я.Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ КОПІРАЙТЕРА

Персій Ю.О.
ПОБУДОВА ФАКТОРНО-ІНДЕКСНОЇ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Петренко В.С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СПІЛЬНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Старинець О.Г.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Фоміних В.І., Безпалова Д.І., Довгопола А.Д.
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Харченко Т.О., Муратов А.Г.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМАХ

Циган Р.М., Синято А.О.
БУХГАЛТЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АГЕНТСЬКИМИ ВИТРАТАМИ

Чепелюк М.І.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Шашкова Н.І., Соловйов І.О., Горовий С.О.
МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Шашкова Н.І., Капліна Є.О.
МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Шевчук О.А.
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ АРХІТЕКТОНІКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Буколова В.В.
ПРОГРАМА ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ: ЗМІСТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ

Гедз М.Й., Бакум І.В.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СКЛАДНИК РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Коваленко Ю.О.
РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Петренко Н.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Руденко О.А., Іванова Є.О., Соколова А.В.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Сурай А.С.
ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ситник Н.І.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМИ СТАРТАПІВ УКРАЇНИ

Суска А.А.
СУТНІСТЬ, МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСУ ЯК ОБ’ЄКТА РИНКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Гончарова С.Ю., Буряк І.В., Гончаров А.Б.
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА МІСЦЕ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Пряхіна К.А., Висікан Ю.О., Нємикіна К.О.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, МОЛДОВИ ТА КРАЇН ЄС 

Чатченко Т.В., Пономаренко А.А.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Юдіна М.І.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Андрущенко О.Ю., Луценко В.І.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Бойко Т.Ю.
ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА МІСЬКОМУ РІВНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ


 

Журнал Випуск - 27 / 2017 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бойчук Н.Я., Солосіч О.С.
ФАНДРАЙЗИНГ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО ВАЖЛИВИХ ІНІЦІАТИВ

Бондар Є.І.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СТРАХОВОГО РИНКУ

Голосенін І.О.
ПОБУДОВА ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ ПРОБЛЕМНОГО КРЕДИТУ

Давиденко Н.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ГРОШОВОГО РИНКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕМІСІЇ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ

Добриніна Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Добровольська О.В., Острініна О.П., Лопаткіна А.О.
АНАЛІЗ СУЧАCНОГО СТАНУ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Долозіна І.Л.
ПІДХОДИ ДО КІЛЬКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНИХ ДИСБАЛАНСІВ

Думанська І.Ю.
ЗАСАДИ ЗБЛИЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАКОРДОННОЇ ПРАКТИКИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Іванов В.Г.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ДОХОДНОСТІ БАНКУ

Конєва Т.А., Маляренко А.В.
ФІНАНСУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Конєва Т.А., Матвєєв В.В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Лисенок О.В., Ляховецька В.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

Масляєва О.О., Гіда М.Д.
СПЕЦИФІКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Перчук О.В.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОВОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН

Плахтій Т.Ф.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД

Прокопенко Н.С., Тимошенко А.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Рошило В.І.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Табенська Ю.В.
СТІЙКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У ПЕРІОД СИСТЕМНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Федина В.В., Саламаха Ю.В.
НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ І СТРАХОВІ КОМПАНІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Шевцова О.Й., Сидорчук Н.О.
КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ БАНКУ НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ: МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ

Шевчук Ю.В.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

Якименко С.О., Кушнір С.О.
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ РЕГІОНАЛЬНИМИ БАНКАМИ НА ПРИКЛАДІ БАНКІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Alnaimat Mohammad Ahmad
WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING AND ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN UKRAINE ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS

Гончаренко Н.Г.
ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ В ЇХ ВИРІШЕННІ

Huseynova К.
PROCESSING AND SYSTEMATIZING ACCOUNTING INFORMATION

Костюнік О.В., Сторожук В.В.
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю., Лесик Т.Г.
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Онищенко О.В., Макаренко Р.А.
АНАЛІЗ ТОВАРООБОРОТУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ТЕНДЕНЦІЇ

Скрипник М.І., Григоревська О.О., Грабчук І.Л.
ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ: НЕЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЧИ ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВА БЕЗГРАМОТНІСТЬ?

Ткаченко О.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК МЕТОД ЕКОНОМІЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Дзюбановська Н.В.
СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ

Кузьменко О.В., Боженко В.В., Доценко Т.В.
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ПОСЛУГ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Мандра В.В.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ

Шпинковський О.А., Шпинковська М.І., Смельський Ю.С.
АНАЛІЗ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ БАНКУ