Повернутися

Журнал Випуск - 24 / 2017 (ч. 1)
Журнал Випуск - 24 / 2017 (ч. 2)


 

Журнал Випуск - 24 / 2017 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Назарук О.М.
АНАЛІЗ СТАНУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (1990-2015 РР.)

Смєсова В.Л.
ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ У ПРАЦЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ І РАННЬОГО НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Василиця О.Б.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Дячек В.В., Пастухова Н.В.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ложачевська О.М.
АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ БІЗНЕС-АВІАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Побоченко Л.М., Сабатін О.С.
РОЗВИТОК E-COMMERCE НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРНЕТ-КРАМНИЦІ AMAZON

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Буринська О.І.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Ігнатко М.І., Готра В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Кітц Р.Р.
МАКРОПРУДЕНЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Козлянченко О.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Колісніченко П.Т.
ЗАГРОЗИ, РИЗИКИ ТА НЕБЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Марков Б.М.
ПОНЯТТЯ ТА РЕГУЛЯТОРИ РОЗДРІБНОГО РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Матвійчук Н.П.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Меглей В.І.
ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ: ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ВИМІРИ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бабірлі У.Х., Олійник А.М., Павленко О.П.
АНАЛІЗ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА ТОВАРИ ВІТЧИЗНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА РИНКАХ ЄС

Бойко К.О., Швець Є.В.
МЕТОДИ ТА ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Бойчик І.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ БРЕНДИНГУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Боковець В.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Бондаренко Т.В.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ САДІВНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гайденко С.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Грабчак В.І.
РЕПУТАЦІЯ ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Грушина А.І.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ КУЛЬТУРИ

Данкеєва О.М.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ОЦІНКИ ВИХОДУ РОЗДРІБНОЇ МЕРЕЖІ НА НОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ

Демчук Н.І., Абахтімова А.А.
УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ

Драган О.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ксьондз С.М., Баковець М.В., Войтюк А.В.
ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВA В УМОВAХ РИНКУ

Мукомела-Михалець В.О.
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ НАРОЩУВАННЯ І РОЗВИТКУ

Петришин Л.П.
ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Поляков П.А.
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сабецька Т.І.
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Семенюк І.Ю.
ОЦІНКА СТАНУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗА УМОВ ПОГЛИБЛЕННЯЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Совсун К.С., Следь О.М.
ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Халімон Т.М.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Чубаренко А.С.
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНИХ СЛУЖБ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Шастун С.В.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Шиян Н.І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Коваленко Д.І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 5
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Білоскурський Р.Р.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


 

Журнал Випуск - 24 / 2017 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Жученко А.М.
ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ЗМІСТ ТА ВИДИ

Кравець В.І.
НАПРЯМИ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ МІСЦЕВИХ МЕРЕЖ ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛУ В УКРАЇНІ

Смутчак З.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Ціщик Р.В.
СТАТИСТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Касперевич Л.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОГРАМ

Таратула Р.Б.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Фурдичко О.І., Яремко О.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Більська О.В.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОГО ІННОВУВАННЯ ЗА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ

Забаштанський М.М., Борисенко Л.І., Лавренко Ю.О.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ

Сало Я.В.
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Білоусова О.С.
ВПЛИВ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ДЕРЖАВИ

Вацлавський О.І.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Гаврилко Т.О., Дибаль Р.В.
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ

Голюк В.Я., Подвальна В.В.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА ПРИЧИН ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ В 1991–2016 РР.

Грищук Н.В.
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кузнєцов А.М., Деркач Ю.Б.
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ БАНКІВ

Доброскок С.С.
СИНХРОНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВИ

Домінова І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ

Житар М.О., Немсадзе Г.Г.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ КОРПОРАЦІЙ

Іванова А.М.
ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Катан Л.І., Добровольська О.В., Деревенець В.М.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ РИБНИЦТВА

Онищенко Ю.І., Кахович Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Пантєлєєва К.О.
ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ДОКТРИН МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ

Фисун І.В., Яремченко Л.М., Яріш О.В.
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: МАТЕМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

Бенько І.Д.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В УСТАНОВАХ ОСВІТИ

Височан О.С., Луцюк І.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВІДРОДЖЕННЯ БІХЕВІОРИСТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА РОЗВИТОК ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Гангал Л.С.
ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВА ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ РІЗНИХ ІЄРАРХІЧНИХ РІВНІВ МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Костюк Б.В.
ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ У ЗДІЙСНЕННІ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

Кучер В.В., Лаговська О.А.
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ КОМБІНУВАННЯ СХЕМ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ЗАМОВНИКОМ ТА ВИКОНАВЦЕМ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Марчук У.О.
ОЦІНКА ЗЕМЛІ У МІЖНАРОДНІЙ ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ

Сидоренко Р.В.
ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ У ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Старенька О.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

СЕКЦІЯ 10
СТАТИСТИКА

Вдовин М.Л., Дідик М.О.
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ РЕГІОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ БАГАТОВИМІРНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

Вільчинська О.М., Захарчук Л.Р.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Марець О.Р., Дуда О.П.
ПІДБІР ТА ДІАГНОСТИКА БАГАТОФАКТОРНИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У ПАКЕТІ АНАЛІЗУ ДАНИХ R

СЕКЦІЯ 11
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Окара Д.В., Чернишев В.Г., Шинкаренко Л.В.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Чернявська О.В., Томарева-Патлахова В.В., Огаренко Т.Ю.
ОЦІНКА ВПЛИВУ МОРАЛЬНОГО РИЗИКУ НА СОЦІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Маніца Л.В., Шмиголь Н.М.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ