Повернутися

Журнал Випуск - 23 / 2017 (ч. 1)
Журнал Випуск - 23 / 2017 (ч. 2)
Журнал Випуск - 23 / 2017 (ч. 3)


 

Журнал Випуск - 23 / 2017 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Башук В.В.
КОНЦЕПЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ПРОДУКТІВ

Кобилянська А.В.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДИСКУРСУ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

Педь І.В., Олійник А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МВФ ЯК ІНСТИТУТУ МІЖДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

Поліщук О.В., Дзигаленко І.С.
РOЛЬ IННOВAЦIЙ У ФOРМУВAННI КOНКУРEНТНИХ ПEРEВAГ НAЦIOНAЛЬНOЇ ЕКОНОМІКИ

Полякова Ю.В.
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ ПОРІВНЯННЯХ

Сторожчук В.М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ МИТНОГО ТАРИФУ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

Федоронько Н.І., Лотоцька А.А.
ВПЛИВ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА РОЗВИТОК ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ КРАЇН ЄС

Швець Ю.О., Баран О.М.
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Логоша Р.В.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ УНІВЕРСАЛЬНОГО РИНКУ

Потапенко Д.О.
КОРУПЦІЯ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО

Фицик Л.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ У ПРАЦЯХ М.В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Шедяков В.Е.
ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ФОРСИРОВАННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Шульга О.А.
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УРЯДІВ УКРАЇНИ ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ В СИСТЕМІ АГРАРНИХ ВІДНОСИН

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Боднар О.В.
РЕНТА В СИСТЕМІ ВАРТІСНИХ КОНЦЕПЦІЙ

Галинська Ю.В.
НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ КОЛАБОРАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ В ПРИРОДОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНІВ

Грищенко В.Ф., Грищенко І.В., Самофалова О.А.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ БЕЗПЕКИ ФІРМИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Коваленко-Марченкова Є.В.
ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Конрад Ю.В., Мельник Т.М.
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ВІД ІНТЕГРАЦІЇ У МІЖНАРОДНІ ВИРОБНИЧІ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Коцко Т.А.
ЧИННИКИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Криницька О.О., Голубков Є.В.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

М’ячин В.Г.
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ ДЛЯ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Печенюк А.В., Печенюк А.П.
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РЕНТИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Пріхно І.М.
МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Пугач А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Рейкін В.С.
ОЦІНКА РІВНЯ ТІНІЗАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОРА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Соколова А.О., Поліщук М.О., Голій Н.П.
АГРОЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ОЦІНКА ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Сорочка С.І.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Яремчук І.О.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Алданькова Г.В.
ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РИНКУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ УКРАЇНИ

Бєлова Т.Г., Войтович Н.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ СМАКОВИХ ВПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Величко В.В., Гайденко С.М.
СЦЕНАРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Вишневська О.А., Войцешина Н.І.
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ РИЗИКОМ В АГРОБІЗНЕСІ

Гайденко С.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Гакова М.В.
МОНІТОРИНГ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Демчук Н.І., Коваль А.М.
МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ 

Демчук Н.І., Александрова А.О.
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

Єпіфанова І.М.
РОЛЬ І МІСЦЕ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Єременко Д.В.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

Раца О.Б.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧОЮ ПОВЕДІНКОЮ ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

СЕКЦІЯ 5
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Хамига Ю.Я.
НАПРЯМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


 

Журнал Випуск - 23 / 2017 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Завідна Л.Д.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Захарчин Р.М.
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ – ЯК МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК ПІДГОТОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА СФЕРИ ПОСЛУГ В СУЧАСНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ОСВІТІ

Згурська О.М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Іващенко А.В., Постова В.В.
СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Кальченко С.В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНОГО ОВОЧІВНИЦТВА

Кобернюк С.О.
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВ

Ковбаса Т.А.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Койло В.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ЗАГРОЗ КРАЇНИ

Корнілова І.М., Соболєв О.О.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

Левчук Т.М., Кривов’язюк І.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ В СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Лазоренко Л.В.
SWOT–АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Лизунова О.М., Придатько Е.М.
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ляліна Н.С.
ТЕОРЕТИТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Мартинов А.А., Розмислов О.М.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Мацко Н.Г.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мовилэ И.В.
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА

Мозгова Г.В., Колосовська О.Д., Оніщенко В.С.
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «ІНСТАГРАМ» ЯК ІНСТРУМЕНТУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЇХ ПІДРОЗДІЛІВ

Нечепуренко Д.C.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ERP-СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Жам О.Ю., Панькова В.А.
ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Паризький І.В.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ

Радіонова Я.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Різник Д.В.
АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ  

Сірик М.В.
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ЗАСОБАМИ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бохонко О.В., Стрільчук Р.М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА» В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Табахарнюк М.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ УГОД ЗІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Тимошенко К.В.
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Цимбалюк К.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З ПОЗИЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ 

Червона О.Ю., Жеребецька О.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Чукурна О.П., Пилипенко Д.С., Парфьонов М.Ю.
РОЛЬ АВС-XYZ-АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ ВЕБ-СТУДІЙ

Шемаєва Л.Г., Виннік І.
АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Козирєва О.В., Козирєва А.К.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЙНИХ ВІДНОСИН МІЖ РЕГІОНАМИ КРАЇНИ

Кучер С.Ф., Шарик А.С.
СТРАТЕГІЇ АНАЛІЗУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПРИМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Лещук Г.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ К ДОМІНАНТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Павлов К.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ НЕРУХОМОСТІ

Пожидаев А.Е.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ

Пушкар Т.А., Козін О.Є.
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ 

Варламова І.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА»


Журнал Випуск - 23 / 2017 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Квак М.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ У ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМАХ

Островський І.В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Фоміна О.О., Москаленко К.С.
СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ПЕРЕДУМОВИ ЇХ РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Дерманська Л.В.
НАСЛІДКИ ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

Коренюк П.І., Більська О.В.
СОЦІАЛЬНЕ ІННОВУВАННЯ: МЕТА І МЕХАНІЗМ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ В СУЧАСНІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Павленко К.О., Шульгіна Т.С.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

Пацула О.І., Горак І.І., Станько Н.І.
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Малиш К.О., Пригара І.О., Новикова І.В.
ГНУЧКІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК МЕТОД БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ

Руденко О.М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНАГОРОДОЮ ЗА ПРАЦЮ

Хромова Д.Д., Антоненко К.В.
ПРОБЛЕМИ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНИ  

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Барилюк М.-М.Р.
АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Берест М.М.
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ІНСТРУМЕНТ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Бобух С.О.
УПРАВЛІННЯ АКУМУЛЯЦІЄЮ І ВИТРАЧАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ

Вагілевич А.А.
КОНЦЕПЦІЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ МЕТОДІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гасій О.В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ  

Гудзь Г.О.
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Ерастов В.І.
СТРАХОВІ АГРЕГАТОРИ ЯК УЧАСНИКИ СТРАХОВОГО РИНКУ

Максімова М.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Малікова І.П.
ОЦІНКА КОНЦЕНТРАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ, ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ПРОЦЕСАМИ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ТА КОНКУРЕНЦІЇ  

Малініна А.І.
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ПРОЦЕНТНОГО РИЗИКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ

Марич М.Г., Марич А.В.
БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Мельник С.С.
КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

Мехдиев Э.Э. оглы, Гараханов О.Н. оглы, Шукуров Т.Ш. оглы
ФИНАНСИРОВАНИЕ И КРЕДИТОВАНИЕ НАУКОЁМКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Обравит В.І.
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА, ФУНКЦІОНАЛЬНА СУТНІСТЬ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Онищенко С.В.
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

Простебі Л.І.
ПРАГМАТИЗМ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Добровольська О.В., Сабадин М.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ  

Ситник Н.С., Бурзак О.П.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУР МИТНОГО КОНТРОЛЮ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бондаренко Н.М., Шачаніна Ю.К.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Гатаулліна Е.І.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ ЗА ОСТАННІ РОКИ

Гончарова В.Г., Грінченко А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Коба О.В., Федоренко С.Ю., Чубчик О.О.
ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У ВІДПОВІДНОСТІ З ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

Ковальчук С.Я., Колісник А.В., Турчик М.М.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Костюнік О.В., Слободянюк Л.В.
ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ У СВІТЛІ ОПРАЦЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Легенчук С.Ф., Семенець А.П.
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Мулінська Г.В.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НАФТОПРОДУКТАМИ  

Великий Ю.В., Нетудихата К.Л.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ, СТРУКТУРИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Пилипів Н.І., Мотиль В.М.
ПЕРЕДУМОВИ ПОБУДОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ  

Ripa T.V.
TOPICAL ISSUES OF EFFICIENCY MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF TRADE ENTERPRISES

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Білоцерківський О.Б., Ширяєва Н.В.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА ВИБІР ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУ

Жваненко С.А.
МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Саєнсус М.А., Карнаухова Г.С.
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СЕКЦІЯ 11
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гришина В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Ліхоносова Г.С.
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТОРГНЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ