Повернутися

Журнал Випуск - 22 / 2017 (ч. 1)
Журнал Випуск - 22 / 2017 (ч. 2)


 

Журнал Випуск - 22 / 2017 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Єлісєєва Л.В.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Філон М.М., Іванчо Є.А.
РОЗВИТОК РЕКЛАМИ ВІД ВИНИКНЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

СЕКЦІЯ 2 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Варшавська Н.Г., Кулявець В.Г.
РОЗВИТОК ТА ЗМІНИ РОЛІ РЕГІОНІВ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗРУШЕНЬ 

Власенко Л.В.
ДОМІНАНТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОЇ ТОРГІВЛІ

Дербеньова Я.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ У ХХ ТА ХХІ СТОЛІТТІ 

Іваненко Л.М.
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ ГЛОБАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ

Никифорак О.Я., Кузьмук І.Я.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ В МЕЖАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Швець Ю.О.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Васіна А.Ю.
АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Васюник Т.І.
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

Горбань В.Б.
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА САМОВРЯДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Котис Н.В.
РОЛЬ ЗАСОБІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ЛОГІСТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ СЕКТОРА ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Кравчук І.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ 

Прокоп Л.І., Кутаренко Н.Я., Буринська О.І.
ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНИХ СКЛАДОВИХ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Яремчук І.О.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андибур А.П.
МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК НЕОБХІДНОСТІ І ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Андрощук М.С.
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО РИНКУ ПОЛЬЩІ

Антипцева О.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 

Білявська Ю.В., Силкіна Ю.О.
ЯКІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

Головко Т.В.
ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ РОЗРОБЛЕНИХ ПЛАНІВ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

Горик-Чубатюк М.О., Добровольська О.М.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ У МЕНЕДЖМЕНТІ

Гриб С.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ

Грибіненко О.М., Шагоян С.М.
СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Давидов О.І.
ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ У ПРОЦЕСІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Євтушенко В.А., Кудінова М.М., Тимків Н.Я.
ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДБУДОВИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ РИНКУ

Єременко Д.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ СІМЕЙНО-ТРУДОВОГО ТИПУ

Іванова В.Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАКТАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОКАЗНИКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Коць І.І.
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ТОЛІНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПЕРЕРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Кутузова М.М.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кухта К.О., Рудь Я.О.
БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА: СТАНОВЛЕННЯ, ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Фокіна-Мезенцева К.В.
АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бондар В.А.
ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО – ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Зеленко О.О.
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ЯК ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Пушак Я.Я., Вінічук М.В.
РІВЕНЬ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНУ КОМПОНЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Степанець Д.С.
РИЗИК ВТРАТ ВІД ДИСБАЛАНСІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

СЕКЦІЯ 6
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Шмиголь Н.М.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ


 

Журнал Випуск - 22 / 2017 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 3
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Головченко О.М.
СВІТОВА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПОРТОВІЙ СФЕРІ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Лавриненко С.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Лазоренко Л.В.
МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Мельник О.І., Тодорюк С.І., Шекета Ю.П.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КАРПАТСЬКОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РАЙОНІ

Осипова М.М.
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКІХ ГОСПОДАРСТВ

Полозова Т.В., Стороженко О.В.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЧУТЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

Сотниченко В.М.
ВПЛИВ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Студінська Г.Я.
АНАЛІЗ ПОВЕДІНКОВИХ ТА КОМБІНОВАНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БРЕНДУ

Сусіденко В.Т., Сусіденко О.В.
ПОБУДОВА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Шашко В.О., Ящишина Ю.М.
МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕСУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Шевченко В.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Зубков Р.С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ТА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МАТЕРІЇ РЕГІОНУ

Клопов І.О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Ліба Н.С.
ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ЦІЛЕЙ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

Самофатова В.А.
ІНТЕГРОВАНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО І СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Шашкова Н.І., Грицина В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Шкірко О.І.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 6
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кірнос І.О.
НАСЛІДКИ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ: ДЕРЖАВА, ОСОБИСТІСТЬ І БІЗНЕС

Коцан Л.М.
СОЦІАЛЬНО-РЕГУЛЮЮЧА РОЛЬ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ

Смутчак З.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ

Філяк М.С., Завадовська Ю.Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧАТКОВОГО СТАНУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ІНІЦІАТИВНИХ ГРУП У ГРОМАДАХ, ЩО ПРИЙНЯЛИ ВПО, У 2015 Р.

Чакалова К.О.
МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ПРАЦІ

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Волохова І.С.
ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: ПОСИЛЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОГО ТА СТИМУЛЮЮЧОГО ЕФЕКТІВ

Ісаєва О.В., Купрєєва Я.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ В УКРАЇНІ  

Клімцова Д.Ю.
РОБО-ЕДВАЙЗЕРІНГ ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

Ситник І.П., Цвіль Ю.І.
ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В РЕГУЛЮВАННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ І ЙОГО ВПЛИВ НА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Єршова Н.Ю.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Пархоменко О.П., Єрошкіна О.О., Пархоменко В.П.
СУЧАСНИЙ СТАН АУДИТУ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 9
СТАТИСТИКА

Милашко О.Г.
СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Горбачук В.М., Неботов П.Г., Новодережкін В.І.
АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ФРАНЦІЇ ТА ІМПОРТУ УКРАЇНИ ІЗ СУМІЖНИМИ ДЕРЖАВАМИ ЗА ТОВАРНИМИ ГРУПАМИ

Соловйов А.І.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АГАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ  

Турський І.В.
БАГАТОВИМІРНЕ ЕКОНОМЕТРИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА РОЗВИТОК КРАЇН

Янковий В.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ БЕРЕЗИНСЬКОГО КОМБІНАТУ ХЛІБОПРОДУКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ 

СЕКЦІЯ 11
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Носатов І.К.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОЇ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Аніщенко О.В.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКУПІВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ

Коваленко М.О.
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ