Повернутися

Журнал Випуск - 21 / 2016 (ч. 1)
Журнал Випуск - 21 / 2016 (ч. 2)


 

Журнал Випуск - 21 / 2016 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Васильєва О.О.
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПРАЦЮ ТА ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Дорофєєва Х.М.
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Дугієнко Н.О., Голянчук А.Р.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРНИХ СТРАТЕГІЙ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДО ЗАГАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ КОМПАНІЙ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Batrakova T.I., Pachynok A.V., Dudar O.I.
FEATURES OF BANK LENDING TO ENTERPRISES OF AIC

Воробйов Р.Б.
МАКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ЗБАЛАНСОВАНОГО ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВА В МЕЖАХ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ

Збаржевецька Л.Д., Рябоволик Т.Ф.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Капканець В.С.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ

Халатур С.М., Остапенко Я.Б.
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Шапурова О.О.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Шкабара Т.Л., Остапенко А.Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО АГРАРНОГО ПРОДУКТУ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Яхно К.Г.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Абрамович І.А.
СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ

Азарова Т.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Бистров І.В.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Білик В.В.
ПЕРЕВАГИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Бондар В.В.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Боняр С.М.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ АГЕНТСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ В ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Гашеєва А.О.
СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

Гончаренко О.В.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПОСЛУГ

Готра В.В., Данайканич О.В., Візор І.Є.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Готра В.В., Ріпич В.В., Дячок А.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гречко A.В., Прокопенко Я.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДП «АНТОНОВ» З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Грищук Д.В.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗВИТКУ ТОРГОВИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

Готра В.В., Данайканич О.В., Варшава О.В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Завгородній К.В.
СТАНОВЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ТРАНСФОРМАЦІЯМИ

Кавтиш О.П., Молоденков П.О.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ПОЛІТИКОЮ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Карпенко Ю.В.
ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ГАЛУЗІ

Коваль Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ковінько О.М., Ковальська В.Ю., Ємбергенова К.Р.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ М’ЯСА В УКРАЇНІ

Кошельок Г.В., Терещенко О.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ВЛАСНОГО ТА ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Курбацька Л.М., Ільченко Т.В., Кадирус І.Г.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОЗПОДІЛЬЧО-ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Хринюк О.С., Дергалюк М.О.
ІНТЕГРОВАНІ АГРОПРОМИСЛОВІ СТРУКТУРИ: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ УТВОРЕННЯ

Самофатова В.А.
СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ ТА УМОВИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Шоля Р.І.
СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО РОЛЬ У ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 6 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Трусова Н.В., Анастасова К.А.
МЕХАНІЗМ ДІЇ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Билінська О.Б.
МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ 

Великсар Т.І.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДОСТАТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Гудзовата О.О.
ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СФЕРИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Далєвська Т.А.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Єршова О.В., Кушнір С.О.
ДІАГНОСТИКА ЛІКВІДНОСТІ ТА ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА БАНКУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

Жердецька Л.В.
ОЦІНКА СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ СИСТЕМНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Західна О.Р., Бугіль С.Я.
МІСЦЕВІ ЗБОРИ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Золотухін Є.В.
ЕВОЛЮЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОГО КРЕДИТУ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

СЕКЦІЯ 7
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Миронова Ю.Ю., Калініченко Н.О., Кривогуз А.О.
ОБЛІК ЗАПАСІВ ЗГІДНО З НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Костюнік О.В., Наконечна А.А.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Проскуріна Н.М., Дядюн О.О.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХОДИ ДО РОЗМЕЖУВАННЯ ДЕФІНІЦІЙ

Юхименко-Назарук І.А.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

СЕКЦІЯ 8
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Головко О.П.
СУЧАСНИЙ СТАН РЕФОРМУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ


 

Журнал Випуск - 21 / 2016 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Кравець І.В.
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Любачівська Р.З.
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ БІОЕКОНОМІКИ В СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ ЯК НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Шевцов Є.Д.
ГЛОБАЛЬНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Августин Р.Р.
СЦЕНАРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЯГІВ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Волощук Ю.О.
ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Дериховська В.І.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСВІДУ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА КРАЇН ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО ТАБОРУ

Калініченко Б.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА РИНКУ АГРОПРОДОВОЛЬСТВА

Овсянюк-Бердадіна О.Ф.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФАНДРАЙЗИНГУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Шапуров О.О.
ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ: ФІНАНСУВАННЯ, ВИКОНАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

Шевчук Я.В., Лалакулич М.Ю., Шевчук О.І.
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА КОНКУРЕНТНА СПРОМОЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ

Шкода М.С.
РЕГУЛЯТОРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІНИ КУРСУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А.
ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ З ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Малахова Ю.А.
ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЧИННИКИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ

Мартинюк О.В., Гречко А.В.
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ТОВ «АЛЬФА-СИНТЕЗ»

Масляєва О.О., Гіда М.Д.
ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕКОНОМІЧНУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Мізякіна Н.О.
ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНО ДО П(С)БО ТА МСФЗ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

М'ячин В.Г., Куцинська М.В.
ЗАСТОСУВАННЯ КАРТ КОХОНЕНА ДЛЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Обруч Г.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕГРОВАНОГО ТРАНСПОРТНО-ВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРА

Овчаренко Є.І., Годящев М.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ІНДИКАТОРІВ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Олефіренко О.М.
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЦЕСУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Пермінова С.О., Глушко Ю.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Польова О.Л., Жмурко Л.Ю.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Романенко Л.Ф.
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

Романенко О.О.
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Рябоконь Н.П., Мартінович В.Г.
ІНДИКАТОРИ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Седікова І.О.
ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Терованесова О.Ю.
ОЦІНКА СКЛАДОВИХ КОНКУРЕНТОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ НА ОСНОВІ РЕСУРСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ

Трач Р.В.
РЕСУРСНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Цыбульская Э.И., Марченков М.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шелупина В.О., Пригара І.О., Новикова І.В.
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Янів Л.М., Приварникова І.Ю.
РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ СТАЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАКОРДОННІ РИНКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 5
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бойко Є.О., Куцак В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В КОНТЕКСТІ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПОЛІТИКИ

Бондарчук О.А.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Грещук Г.І.
ЗЕМЛЕУСТРІЙ ЯК ЕКОЛОГІЧНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Іщенко О.А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНИХ ПРОЦЕДУР 

Ступень Н.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

СЕКЦІЯ 5
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Андрєєва О.І.
ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДОВИХ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Костенко О.А.
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Кретов Д.Ю.
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЦИКЛІЧНІСТЬ РУХУ КРЕДИТУ

Михайленко С.В., Шрамко О.О.
ФІСКАЛЬНІ ЕФЕКТИ РОЗПОДІЛУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ МІЖ БЮДЖЕТАМИ

Мільчакова А.С., Назаренко Л.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКУ

Пасічний М.Д.
ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІНФЛЯЦІЙНУ ДИНАМІКУ

Скок П.О.
ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНІ АГЕНТСТВА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ МЕХАНІЗМІВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

СЕКЦІЯ 6
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Баришевська І.В., Андрусик В.М.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Волкова Н.А., Гогняк І.О.
АНАЛІЗ СТАНУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Гриліцька А.В., Ковтун Н.І.
ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ЗАПАСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Скрипник М.І., Матюха М.М.
ВИЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

СЕКЦІЯ 8
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Ступнікова К.Б.
КОМУНІКАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ САЙТУ КАФЕДРИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФОРМУВАННЯ ЇЇ ІМІДЖУ ТА ПРОСУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ

Миронова Л.Г., Кучерова Г.Ю.
РЕКУРСИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ НАМІРІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ