Повернутися

Журнал Випуск - 20 / 2016 (ч. 1)
Журнал Випуск - 20 / 2016 (ч. 2)


 

Журнал Випуск - 20 / 2016 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Газуда Л.М., Анткевич І.П., Сегеда В.В.
КРЕДИТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Вітренко А.О.
СУПЕРЕЧЛИВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Буник Ю.О.
ПРИЧИНИ ТА СУТНІСТЬ КРИЗОВОЇ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ГЕОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Галенко С.М.
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ СУЧАСНОГО МЕГАПОЛІСУ 

Дорофєєва Х.М.
ТРАНСПОРТ ЯК КАТАЛІЗАТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ТА ЕКОНОМІКИ

Налбандян Н.А.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ТОРГІВЛІ БАЗИСОМ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ СИРОВИННИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Полівода К.І.
АНАЛІЗ ФЕНОМЕНА МІЖНАРОДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Багорка М.О.
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМ ВИРОБНИЦТВОМ

Воробйова М.О.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Гуштан Т.В.
МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Золотих І.Б.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ТА УМОВИ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Красілич І.О.
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Білик О.А.
ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО: КОНЦЕПЦІЯ, ПРИЧИНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Біловол Р.І., Калюжна І.В.
АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ДО ВИКЛИКІВ СЕРЕДОВИЩА

Гладкий О.В., Мірзодаєва Т.В., Скляров О.О.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Горіна Г.О.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Демиденко Л.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дорошук А.А., Назарова В.В.
РАЙТСАЙЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Думанська І.Ю.
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК АНТАГОНІЗМ КОНТРАФАКТУ

Завертаний Д.В.
ХЛІБОПЕКАРСЬКА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Золенко А.С., Бабарицький О.В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Іванов М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕФОРМАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

Квач Я.П., Варічева Р.В., Сороківська О.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМIЧНОЇ СУТНОСТІ МАЛОГО ПIДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО РОЛІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Крилов Д.В.
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Лемішовський В.І.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ, ДІАГНОСТИКИ І МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Леонова Ю.О.
КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Леонтьєва І.О.
КАДРОВА ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВОДНОТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Литвиненко А.О.
ОБГРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ліштаба Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

Максимюк Г.М.
АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ: АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ НАУКОВЦІВ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Гуренко А.В.
ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ

Труфен А.О.
ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ (ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ)

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бродовська І.В.
РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ РОЗРОБКИ ЇЇ СТРАТЕГІЇ

Довга Л.В.
ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ В УКРАЇНІ

Іщенко О.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ ПРОГРАМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Гупало О.Г., Жук О.Б.
ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ: КЛЮЧОВА ВИМОГА МВФ ЧИ СУТТЄВА НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ?

Мартинова Л.Б.
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ТА НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

Писаревська Г.І.
ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Васюк М.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Годованець О.В.
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ: СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ

Дубина М.В., Бондаренко Д.В.
ФУНКЦІЇ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Артюх О.В.
СУЧАСНЕ УСВІДОМЛЕННЯ МЕТОДУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ

Григоренко О.С.
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ

Заросило А.П.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ В ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Колєсніченко А.С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Кононова О.Є., Шпатакова О.Л.
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА: ЗМІСТ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гальчинський Л.Ю., Свиденко А.В.
СИСТЕМА КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗДРІБНИХ ЦІН НА НАФТОПРОДУКТИ

Курков М.С.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ УПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ВИРОБНИЧИХ ПЛАНІВ


 

Журнал Випуск - 20 / 2016 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Заверуха М.М.
ФАКТОР КОРУПЦІЇ В ПРОЦЕСАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Чудак В.В.
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Свідер О.П.
НАСЛІДКИ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ДЛЯ КРАЇНИ-РЕЦИПІЄНТА НА РІЗНИХ РІВНЯХ

Стаканов Р.Д.
ВПЛИВ ПРИТОКУ ДОДАТКОВОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРИЙМАЮЧИХ КРАЇН

Фальченко О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Шамборовський Г.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНСТИТУЦІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ЄС НА ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Лойко С.В.
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ

Місюк М.В., Оганесян В.С.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА

Ногачевський О.Ф.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ НА ЗАСАДАХ ФРАНЧАЙЗИНГУ

Носань Н.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Танащук Е.А., Степанюк З.А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Шапурова О.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Марченко В.М., Галай Д.С.
ЗАСОБИ ІНТЕРНЕТ-ПРОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Мізік Ю.І., Ярошенко Н.А.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

М’ячин В.Г., Куцинська М.В.
НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДО КЛАСТЕРІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Неткова В.М.
ЛОЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ: ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ТА СУЧАСНІСТЬ

Павелко В.Ю.
АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ АЕРОПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АЕРОПОРТАХ УКРАЇНИ

Підопригора І.В., Мінка В.Ф.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Піняга Н.О.
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Пономарьова Ю.I.
АДАПТАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Приходько І.П., Павлова Г.Є., Кругла Н.В.
ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК В УПРАВЛІННІ ЙОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Продіус Ю.І., Висоцька С.С., Коростильова О.Р.
УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Сергєєва О.Р.
РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Сітковська А.О.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Скригун Н.П., Семененко К.Ю., Білодідова Н.М.
КОЛЬОРОВА ГАМА В ОФОРМЛЕННІ УПАКОВКИ ПИВНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЙ ЗІ СПОЖИВАЧЕМ

Слободянюк О.В., Башинська М.І., Волчков О.Є.
ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Хома І.Б., Блонська Н.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Хрутьба Ю.С.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА, ХЛІБОБУЛОЧНИХ І БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ

Шапуров О.О.
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЇ: ФОРСАЙТ-ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЕКОФУТОРОЛОГІЯ

Шишко В.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГРГУ ИМ. Я. КУПАЛЫ)

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Сімків Л.Є.
АНАЛІЗ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Курильців Р.М.
ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Паляничко Н.І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ФІНАНСОВІ АКТИВИ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Рубежанська В.О.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ 

Чеховська М.М.
МОБІЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Каламбет (Юдіна) С.В., Пшеничний І.М.
ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Коваленко В.В., Бєлова Ю.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ДИСБАЛАНСІВ ЕКОНОМІКИ

Салайчук О.М.
ДЕТЕРМІНАНТИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ГАРАНТУВАННЯ В АВТОТРАНСПОРТНОМУ СТРАХУВАННІ

Чепурко В.О.
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ ЙОГО УПРАВЛІННЯ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Ларікова Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Петряєва З.Ф., Іващенко Г.А., Петряєв О.О.
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Тирінов А.В.
МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Шендригоренко М.Т.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ГІРНИЧОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Шилко І.С.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ЗАРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ У КОЛЕДЖІ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Мінєнкова О.В.
ФОРМУВАННЯ ОЗНАКОВОГО ПРОСТОРУ МОДЕЛЮВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Скалозуб В.В., Клименко И.В.
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ВАГОНОПОТОКОВ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЫ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА