Повернутися

Журнал Випуск - 19 / 2016 (ч. 1)
Журнал Випуск - 19 / 2016 (ч. 2)


 

Журнал Випуск - 19 / 2016 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Вашків О.П.
РЕЙДЕРСТВО ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ПАСТКА: МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ

Вітренко А.О.
СИСТЕМНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Адамович М.П.
КРЕАТИВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Дзюбановська Н.В.
ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ КРАЇНИ

Дугінець Г.В., Морозова Є.П.
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ СВІТОВОГО РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гернего Ю.О.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІМПЕРАТИВІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Голюк В.Я.
МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Дремлюк А.В.
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

Капітула С.В., Ільченко В.О.
ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Божкова В.В., Носонова Л.В.
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОЇ СТІЙКОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Борисова О.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СФЕРИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вашечко Ю.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЙ «ІНВЕСТИЦІЇ» ТА «ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ»

Величко В.В., Гайденко С.М.
НАУКОВІ СКЛАДНИКИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Маркова С.В., Головань О.О., Пилипчук Д.В.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ЯКІСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Грицюк Н.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ УПАКОВКИ ПРИ ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гудзь Ю.Ф.
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Данілкова А.Ю.
РОЛЬ ЕФЕКТІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Демчук Н.І., Туболець І.І.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА РИЗИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Жарська І.О., Анцупова М.Л.
ОЦІНКА РІВНЯ ЗАЛУЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Збарський В.К., Збарська А.В.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СІМЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

Капталан С.М.
КЛАСИФІКАЦІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ ЗА ВИДАМИ

Корнецький А.О., Ісхаков Є.Ш.
АЛЬТЕРНАТИВНІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО

Корнілова Н.В.
ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Буторіна В.Б.
ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

Комліченко О.О.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Рибачук В.П.
КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Вороненко В.І.
ВИБІР СТРАТЕГІЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Дребот О.І., Гадзало А.Я.
НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНО ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Ровенська В.В., Лінник В.В.
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алексеєнко Л.М.
ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Гризоглазов Д.В., Давидов І.А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Денис О.Б.
ОЦІНКА РОБОТИ НАГЛЯДОВИХ РАД В БАНКАХ УКРАЇНИ

Закутняя А.О.
ОЦІНКА ІНФЛЯЦІЙНИХ ЗВІТІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ КРАЇН СВІТУ З ПОЗИЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Іляшенко А.Х.
АНАЛІЗ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Ковнір Д.А.
МЕТОДИКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

СЕКЦІЯ 10
СТАТИСТИКА

Іщук Я.В.
СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

СЕКЦІЯ 11
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Білоцерківський О.Б.
ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Куруджи Ю.В.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ РЫНОЧНОГО РИСКА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТЫ ЦЕПИ ПОСТАВОК С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Дорошкевич В.І.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ: АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ


 

Журнал Випуск - 19 / 2016 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Галушка З.І., Катаранчук Г.Г.
ДОМОГОСПОДАРСТВО ЯК СИСТЕМА: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Кулаковський К.О.
ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ

Цибуляк А.Г.
ЕКОЛОГІЧНИЙ СКЛАДНИК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Чернега О.Б.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМ РОЗВИТКОМ ЄС*

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Ковпак О.В.
СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Колісник Г.М.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Мартинюк О.М.
ПРОВАЙДИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Стегней М.І.
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ В УМОВАХ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТОФОРМУЮЧИХ ПРОЦЕСІВ

Шапурова О.О.
ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ КРАЇНИ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кошельок Г.В.
ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА

Левицька С.А.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Македон В.В.
МАТРИЧНЫЕ МЕТОДЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ: АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Макогон В.В.
ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мариненко Н.Ю.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТЬ «РОЗВИТОК» І «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»

Мельник О.В.
ВПЛИВ ЗМІН У ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ

Микитюк О.Л.
МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Назарова Т.Ю.
АНАЛІТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Новак Н.П.
ОРГАНІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Олійник Т.І., Мещеряков В.Є.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА ОКУПНІСТЬ ВИТРАТ НА МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Орлова-Курилова О.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Продіус О.І.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Продіус О.І.
СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Таньков К.М., Корнілова Н.В.
ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЧІТКИХ КОГНІТИВНИХ КАРТ

Харун О.А.
ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Серьогіна Н.В.
ВПЛИВ СТАНУ АВТОДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ужва А.М.
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Щеглюк С.Д.
ПЕРЕВАГИ КЛАСТЕРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ У РЕГІОНІ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Єлісєєва Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ГАЗУ ЯК СКЛАДОВОЇ РИНКУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Мартинюк М.П.
ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Степанов В.Н., Степанова Е.В.
ПРЕВЕНТИВНЕ РЕАГУВАННЯ В УПРАВЛІННІ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Гринькевич О.С.
ВТОРИННА ЗАЙНЯТІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ЇЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Коверник Н.В.
РОЗВИТОК ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Підчоса Л.В.
БЮДЖЕТУВАННЯ, ОРІЄНТОВАНЕ НА РЕЗУЛЬТАТ, ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Слободянюк Н.О.
КОНЦЕСІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Ткаченко Я.С.
ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ: СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Кучер С.В.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Сльозко О.О.
СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН

Цеслів О.В., Зінченко Д.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ФОНДОВОМУРИНКУ УКРАЇНИ