Повернутися

Журнал Випуск - 18 / 2016 (ч. 1)
Журнал Випуск - 18 / 2016 (ч. 2)


 

Журнал Випуск - 18 / 2016 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Голубка М.М.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В ХХІ СТОЛІТТІ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КООПЕРАТИВНИЙ НАПРЯМИ

Кривий В.І.
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Вінська О.Й., Токар В.В.
ПОЛІТИЧНА ЕМАНСИПАЦІЯ ЖІНОК ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС

Гончарова А.О.
ЗНАЧЕННЯ МАШИНОБУДУВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Давидовська Г.І.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕВОЛЮЦІЇ МИТНИХ РЕЖИМІВ ФРАНЦІЇ

Диндар А.С.
ЕВОЛЮЦІЯ АРТ-БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Зaяць O.І.
ДІAЛEКТИЧНA ВЗAЄМOДІЯ РEГІOНAЛЬНИX ТOРГOВEЛЬНO-EКOНOМІЧНИX OБ’ЄДНAНЬ ТA КOНВEРГEНТНИX ІНСТИТУЦІЙ

Когут М.В.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У КРАЇНАХ СВІТУ СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Барановська Д.О.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КІНОТЕАТРАЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Болдуєва О.В., Богма О.С.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СКЛАДНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Васюник Т.І.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

Волошанюк Н.В., Мавдрик О.О.
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПОГАШЕННЯ

Гаража О.П.
ВИДИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ

Гнатенко Є.Ю.
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

Григор’єв Г.С.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гуторов А.О.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИРОБНИЧОЇ КОНТРАКТАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Злобина О.В.
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ДЕРЖАВИ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бойчук Н.Я.
ВПЛИВ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Будяєв М.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Буслаєва Г.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ В УКРАЇНІ

Василенко В.П.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Волошина О.А., Клименко Н.О.
ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Галасюк С.С.
ПРОБЛЕМИ КАТЕГОРИЗАЦІЇ МОТЕЛІВ В УКРАЇНІ

Грановська В.Г.
СУТНОСТІ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Мовчан Т.А., Демчук Н.І.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Дикань О.В.
РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОМИСЛОВО-ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ

Дідик А.М.
ФОРМИ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Довгаль О.В.
МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ НА НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Євтушенко Г.В., Марченко В.Д., Соколова В.В.
СУТНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ ТА ПЕРЕЙНЯТТЯ ДОСВІДУ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ ЗАРУБІЖНИМИ ФІРМАМИ В УКРАЇНІ

Замлинський В.А., Замлинська О.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЗАЛУЧЕННЯ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПІДПРИЄМСТВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Копильчак Б.В.
АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ В DIGITAL-МАРКЕТИНГУ

Кузьомко В.М., Грищук А.В.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Богуславська С.І.
ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
СЕКЦІЯ 6 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Амбросенко О.П., Каленська О.В.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ЕКОЛОГІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ АГРОЛАНДШАФТІВ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Ігнацевич С.П.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ

Коморна О.М.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Завадовська Ю.Ю.
ФАКТОРИ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДІ В ІНІЦІАТИВИ ГРОМАДИ ЯК РЕГУЛЯТОР МІГРАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алєйнікова Н.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Бондаренко Є.К.
СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ

Вікнянська А.О.
ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ

Джулій Л.В., Демчук Ю.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ ТА ПРОЦЕДУРИ ЇХ ОБЛІКУ

Денис О.Б.
ОЦІНКА РІВНЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВЛАСНОСТІ В БАНКАХ УКРАЇНИ

Ковальчук Б.В., Кміть В.М.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Кузнєцова Л.В., Абрамова Т.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ ДЕРИВАТИВІВ У ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Кулікова Є.О.
ПЕНСІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Лисенко Ж.П.
РІВЕНЬ ВПЛИВУ ПОЛІТИКИ НБУ НА СТАН ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ, ЗВАЖАЮЧИ НА ДОСВІД ЗАКОРДОННИХ КРАЇН

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Альошин С.Ю.
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Гільорме Т.В., Пошивалова О.В., Ковальчук Т.І.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Зюкова М.М., Виноградова М.О.
РОЛЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Костишин Н.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В ОБЛІКУ


 

Журнал Випуск - 18 / 2016 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Середа Т.М.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА СИСТЕМА: АНАЛІЗ НАУКОВОГО ДОРОБКУ

Чобіток В.І., Черняєва А.О.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Чужиков В.І., Лещенко К.А.
ЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ КООРДИНАТ

Яценко О.М., Завадська Ю.С.
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Марков Б.М.
ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ»

Тополенко Н.М., Мартинюк О.М.
ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕДУР ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Новак І.М.
КАПІТАЛ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА КРАЇНИ

Плисенко Г.П.
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ БРЕНДИНГУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Поляк-Свергун М.М.
РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНО-ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Супрун С.Д.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

Шабельник Л.Ю.
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СТАНДАРТІВ ТА СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Мартинюк О.А., Курдибанська Н.Ф.
АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ

Маршук Л.М.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Мельник І.М.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ

Новак Н.П.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРОФОРМУВАНЬ З ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ногачевський О.Ф.
ВПЛИВ ФРАНЧАЙЗИНГУ НА ДИНАМІКУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Полозова Т.В.
СУЧАСНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИКО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Прийма Л.Р., Чухрай Н.І.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Рашман Б.Г.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

Савка Ю.В.
КОНТЕКСТ ТА РОБОЧІ ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Сєвідова І.О.
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

Ситник Й.С.
ЗМІСТОВНО-СУТНІСНЕ РОЗУМІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ СПЕЦИФІКА

Стрий Л.А.
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

Ступіна Ю.Ю.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛЯННЯ ЗМІНАМИ В МЕЖАХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Толкачева Г.В.
ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

Тронь С.П.
МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фещур Р.В., Любомудрова Н.П.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Філатова Л.С., Волчаста К.В.
ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Швець Є.В., Шамота О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ступень Н.М.
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ

СЕКЦІЯ 5
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Львова Я.Я.
АНАЛІЗ ТЕОРІЙ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

СЕКЦІЯ 6
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Дяченко Н.В.
ОПЛАТНО-ТРУДОВІ НОВАЦІЇ – 2016

Олексин А.Г.
ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІКВІДНІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Палійчук Т.В.
ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Підчоса Л.В.
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ЯК УМОВА ДОСЯГНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Позднякова Л.О.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Полинюк Н.І.
РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Примостка О.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄС

Простебі Л.І.
СТАН ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

Рябушка Л.Б., Мерщій Б.Є.
ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ

Сідельникова Л.П.
АСИМЕТРІЇ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Толуб’як В.С., Горин В.П.
ЗАКОРДОННІ ОРІЄНТИРИ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

Труфен А.О.
ВІДКРИТІСТЬ І ПРОЗОРІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Шульга К.Д.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВ

СЕКЦІЯ 7
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Попиченко Д.А.
ПРОБЛЕМИ СКЛАДУ І СТРУКТУРИ ОБІГОВИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Пустяк О.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КОМП’ЮТЕРНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

Трачова Д.М.
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ІНШИХ ДЕРЖАВ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Шерстюк О.Л.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПЕВНЕНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУДИТУ

СЕКЦІЯ 8
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Мандріка А.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДУ ДО ОБОЛОНКОВОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГОРОЗПОДІЛЬЧИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Ревенко Д.С.
КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДІАГНОСТИКИ Й УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ