Повернутися

Журнал Випуск - 17 / 2016 (ч. 1)
Журнал Випуск - 17 / 2016 (ч. 2)
Журнал Випуск - 17 / 2016 (ч. 3)
Журнал Випуск - 17 / 2016 (ч. 4)


 

Журнал Випуск - 17 / 2016 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Голубка М.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Денис О.Б.
СУТЬ ТА СПЕЦИФІКА КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Валіулліна З.В.
МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Гужва І.Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Демехін А.В.
БАЗИСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ

Дорошенко О.С.
ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ – БАЗИС ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН

Зарицька Н.С.
СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ТА ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА США

Зеліч В.В., Тітаренко С.О.
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ПОЛЬЩЕЮ

Іванов Є.І.
МЕГАРЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВЕЛЬНІ УГОДИ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОТЕНЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА ГЛОБАЛЬНУ ТОРГІВЛЮ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Васюник Т.І.
МАТЕРІАЛЬНО-РЕЧОВИЙ ЗМІСТ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ

Квятковська Л.А., Таловер В.А.
СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Васюренко В.А.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Вівденко М.А.
КЛЮЧІ ДО УСПІШНОГО АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Волкова Л.А.
ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

Воронюк Т.А.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Горбоконь В.Ю.
ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Єрмоленко О.О., Галич С.П.
ШЛЯХИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Загороднюк О.В., Малюга Л.М.
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Кадол Л.В., Кравчук Л.М.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Калініна О.М.
ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ

Калюжна Н.Г.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК БАЗИСНИЙ РІВЕНЬ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Киричок О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В АНАЛІЗІ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Квасниця М.В.
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стегней М.І., Лінтур І.В., Голубка Я.В.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Гуржій Н.М., Бєлікова М.Ю.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІСТИКИ У ВІТЧИЗНЯНУ ТРАНСПОРТНУ СИСТЕМУ

Дубович І.А., Лесюк Г.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Гарват О.А., Голянтус І.О.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Височан О.С.
ДОМІНУЮЧА РОЛЬ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Гальцова О.Л.
СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Гуцул М.О.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Катан Л.І., Добровольська О.В.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ УСТАНОВАМИ

Ігнатишин М.В., Когутич Х.В.
ПЛАНУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гандзюк О.В.
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Гільорме Т.В., Барміна К.О.
СТРАТЕГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ

Голяш І.Д., Будник Л.А.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АУДИТУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД ТА ПРОЕКЦІЯ НА МАЙБУТНЄ

Дзюба О.М.
ТОВАРНІ ОПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ З УРАХУВАННЯМ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Домбровська Н.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ІЗ ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА

Єршова Н.Ю.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА РІВНІ ЕКОНОМІЧНОГО СУБ'ЄКТА

Засадний Б.А.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Максишко Н.К., Глазова Я.В.
МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ МІСТА


 

Журнал Випуск - 17 / 2016 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Крот Л.М.
ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ПОВІТОВОГО ЗЕМСТВА (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Лантух І.В.
НАРОДНИЙ БАНК ЯК ПІДҐРУНТТЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІЗМУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕРЕНАХ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Матюк Т.В.
КІЛЬКІСНІ ВИМІРИ ВПЛИВУ ОСВІТИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бунтова Н.В.
ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Крючков С.С.
МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Кулаковський К.О.
ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Білик О.А.
ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Кізима В.Л., Бортнік Н.В.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ І ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Колібан Д.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Корчева В.І.
ОЦІНКА ФІСКАЛЬНИХ ІНДИКАТОРІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Логоша Р.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОВОЧІВ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Ляховець В.О.
МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЯЛОВИЧИНИ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Балдинюк А.Г.
ЛІДЕРСТВО ЯК ЗАПОРУКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Батракова Т.І., Конєв В.В.
РАННЯ ДІАГНОСТИКА ТА ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧАСТИНА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛІННЯ

Бєлоусова С.В.
ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ СТРАТЕГІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Бойко К.О.
ЕТАПИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Бортнік С.М., Созінова О.В.
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Могилова А.Ю., Будашко В.О.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Бушман Т.С.
МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «КАДРОВА БЕЗПЕКА»

Климчук А.О.
АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Коваль О.А.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кравцова Л.Л
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кривець Ю.М.
ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Лісун Я.В.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Логвінова О.П.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вень Мінмін, Мамонов К.А.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА: СВИНАРСТВО

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бегларашвілі О.П.
РОЗВИТОК МАГАЗИНІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бойко Т.Ю.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТІВ КЛАСТЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВІД УТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО КЛАСТЕРУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бондаренко Н.М., Шевченко К.В.
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Кислий В.М., Жарик Т.І.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРА

Мариняк Б.Б.
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Аграмакова Н.В., Литовченко І.В.
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО ПАКЕТУ ЯК БАЗИС ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Лишко С.В.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДАТКОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Кужелев М.А., Житарь М.О.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Марич М.Г.
ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Басіста І.А.
ТОРГОВА НАЦІНКА ТА ТОРГОВА ЗНИЖКА ЯК СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПРОДАЖНОЇ ЦІНИ ТОВАРІВ

Кузьмінська О.Е.
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Малярова С.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Харченко А.О., Антонець О.О.
ОЦІНКА МІГРАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ КРАЇНИ

Шашина М.В.
МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


 

Журнал Випуск - 17 / 2016 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Миронов Ю.Б., Миронова М.І.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Мирясов Ю.А.
КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ОНТОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

П'ясецька-Устич С.В.
КОРУПЦІЯ В СИСТЕМІ ТІНЬОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Полуяктова О.В.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Бортнікова Л.П., Самійленко А.П.
ВІДНОСИНИ ПРИМУСУ ДО ПРАЦІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Михайлишин Л.І.
СИСТЕМНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Неботов П.Г.
ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ: ПРОБЛЕМИ Й МЕХАНІЗМИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Сидоров М.В.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ КАНАДИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТРЕНДИ РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Мельничук Л.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРОБЛЕМИ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Мирвода С.І.
ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Пішенін І.К.
ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ СФЕРИ ЯК НОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ

Плотнікова М.Ф.
СУСПІЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Махначова Н.М., Семенюк І.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Мельникова К.В.
КАДРОВА ЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

Моргулець О.Б.
СТРАТЕГІЧНИЙ ВИБІР ВНЗ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА РЕАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Новікова М.М.
АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ, ОРІЄНТОВАНІ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Осадчук І.В., Сендецька Ю.В.
САМОМЕНЕДЖМЕНТ І ЙОГО РОЛЬ У ДОСЯГНЕННІ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ СТУДЕНТАМИ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ФЕРМЕРАМИ

Куцик В.І., Петрів І.В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Прокопець Л.В.
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сазонова Т.О., Осташова В.О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ТА ЇХ ПРАВОВЕ САМОВИХОВАННЯ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Підлипний Ю.В.
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 6
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Попадюк О.В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Романуха О.М.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Ситник О.Ю.
СТАН СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК ЧИННИК СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Мезенцева Н.М., Нікульникова Т.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОСТІЙНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

Мирончук В.М., Завальнюк І.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Мокряк К.В.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РОЗВИТКУ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМІВ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Нечипоренко А.В.
РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Павловський С.В.
ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ: АЛЬТЕРНАТИВНІ РІШЕННЯ

Петрюк М.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ

Пйонтко Н.Б.
МУНІЦИПАЛЬНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Примостка О.О.
СУЧАСНІ РЕЖИМИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Рад Н.С.
АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ

Радіонов Ю.Д.
ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Машкова Т.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОЦІНЕННЯ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

Костюнік О.В., Наконечна А.А.
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Пастернак Я.П.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ У ЧАСТИНІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ

Портоварас Т.Р.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Рябініна В.В.
МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ВАРТОСТІ КОРПОРАЦІЇ


 

Журнал Випуск - 17 / 2016 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Хмель С.Н., Хмель В.И.
ПРОБЛЕМА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЕМНОГО ТРУДА И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Шевченко О.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ЕВОЛЮЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

Шульга О.А.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ АГРАРНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Яровий В.Ф.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ТУРИЗМ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Хаустов В.В.
ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ І ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Шевченко Ю.А.
ІНВЕСТУВАННЯ ТНК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Шевчук А.В., Шевчук Л.Т.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЗАГОСТРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ЗАГРОЗ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Таран-Лала О.М.
КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Філон М.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ, ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ РИНКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Хан Ю.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНСКОГО ЗЕРНА

Черничко Т.В., Малець С.С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Старченко М.В.
ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ УКРАЇНИ

Топільницька Я.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Хома І.Б., Косовська Ю.А.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Чайковський Є.О.
КОНТРОЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Чукурна О.П.
ТЕХНОЛОГІЯ ЦІНОВОГО ПОЗІЦІОНУВАННЯ БРЕНДІВ

Ювженко В.О., Журан О.А.
ВПЛИВ УПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Ярмак М.Р.
МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Яшкін Д.С.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Королович О.О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Топалова І.А.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ступень М.Г., Андрушенко В.Ю.
ТЕРИТОРІАЛЬНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЖИТОМИРЩИНИ

Таратула Р.Б.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КАДАСТРОВИХ СИСТЕМ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Міндова О.І.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Чайка-Петегирич Л.Б.
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

Юрчик І.Б.
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЙОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Соколовський Є.А.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФАКТОРИНГОВОГО АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Тимошенко Н.М.
РИНОК ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Холодна Ю.Є.
МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Чопляк І.А.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Шалигіна І.В.
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ ЯК ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Щегельська М.В.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КІНЦЕВИХ ВЛАСНИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Слободян Н.Г., Яценко Т.В.
АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ В СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Тичук Т.О.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОЦІНКИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА РІЗНИМИ СТАДІЯМИ ОБЛІКОВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Черненко К.В., Грибова Д.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇЇ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ В ПРОСТОМУ ТОВАРИСТВІ

Шипіна С.Б.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

Шмигель О.Є., Яковець Т.А.
ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА: НОВІ РЕАЛІЇ

Шостаківська Н.М., Ратинський В.В.
РОБОЧИЙ ЧАС ЯК ОБ'ЄКТ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

Шутка С.Є., Клим Н.М.
ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК