Повернутися

Журнал Випуск - 16 / 2016 (ч. 1)
Журнал Випуск - 16 / 2016 (ч. 2)
Журнал Випуск - 16 / 2016 (ч. 3)
Журнал Випуск - 16 / 2016 (ч. 4)


 

Журнал Випуск - 16 / 2016 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

Євтушенко В.А., Сорін Б.В., Бабошко А.І.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СФЕРА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Єлісєєва Л.В., Грисюк О.В.
ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Зайцев О.В.
ЗОВНІШНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАПІТАЛІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

Біттер О.А., Чалапко (Калник) Л.Д., Кобзарук І.І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА ПРОПОЗИЦІЯ ЗАХОДІВ З УПРАВЛІННЯ НИМ

Кожухова Т.В.
СВІТОВИЙ БАНК: СТРАТЕГІЯ ЩОДО ВИКОРІНЕННЯ ЗЛИДЕННОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОБУТУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Васютинська Л.А.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ

Жарікова О.Б., Пащенко О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ У ЧАСТИНІ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ РЕНТИ

Ковешніков В.С., Розметова О.Г.
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ IННОВАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI У СФЕРI ТУРИЗМУ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бабаченко Л.В.
ЛОГІСТИЧНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГУ В ТОВАРНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ

Багорка М.О., Безугла Л.С.
НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Баюра В.І.
СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ ЯК ВНУТРІШНЯ СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Берегова Т.А.
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СТАНУ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Бєлова Т.Г., Крайнюченко О.Ф., Гаврилова Т.В.
ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО УТРИМАННЯ СПОЖИВАЧІВ

Бойко І.М.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Верхоглядова Н.І., Щеглова О.Ю., Костоусов А.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Галайда Т.О., Рябуха А.І.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Гринюк Р.М.
ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Гудзь Ю.Ф.
ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ТЕОРЕТИЧНОМУ ПОЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Давидюк Ю.В.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Даниленко-Кульчицька В.А.
ДО ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УЧАСНИКІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Короткий Ю.В.
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ – ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОГО ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Хижняк О.С.
НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

СЕКЦІЯ 6
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Жалінська І.В., Терещенко Г.І.
ОРІЄНТОВАНА НА ПРАЦЮ МАТРИЦЯ СОЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ: ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ТА НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бублик Є.О.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОБЛЕМНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ

Галущак В.В.
СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ

Дем’янчук О.І.
ВПЛИВ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ НА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Золотарьова О.В., Чекал А.А.
ІННОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ УПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Ігнатишин М.В.
МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ТОВАРУ НА РИНКУ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЦІНОВІ РІШЕННЯ

Климаш Н.І., Соловей К.В.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА»

Ковальова О.М.
ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Акімова Т.В., Снопкова О.К.
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ТА ОБРОБКИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ Н

Больботенко І.В.
ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ОБЛІКОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Бондарчук Н.В., Васильєва Л.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Синиця С.М., Вакун О.В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ КОРПОРАЦІЇ

Волинець В.І., Гордополова Н.В., Головай Н.М.
НОВИЙ АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЗВІТ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДОТРИМАННЯ ФІНАНСОВИХ НОРМАТИВІВ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Кононенко В.А., Цупаленко Ж.П.
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

СЕКЦІЯ 9
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Dolya K.V., Dolya O.l.
ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING INFLUENCE OF ENVIRONMENT AT THE DEVELOPMENT OF SYSTEMS PASSENGER TRANSPORT

Іванченко Г.Ф., Семібратова Я.Г.
СУТНІСТЬ ІСНУВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ


 

Журнал Випуск - 16 / 2016 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Куденчук В.Г.
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Маслов Д.С.
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ: АЛЬФРЕД МАРШАЛЛ

Носик О.М.
СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ ВЕКТОР ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Косарєва І.П., Юкса Т.М.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Новікова К.І.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ

Однорог М.А.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В ПОДОЛАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КРИЗИ

Паршин Ю.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Костіна К.В.
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРОБІЗНЕСІ УКРАЇНИ

Кузьмак О.І.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА КОМУНАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Кузьміна О.В.
АНАЛІЗ ДИСБАЛАНСІВ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Кулик Н.М., Зуєв Г.I.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

Кушлик О.Ю., Слоньовський О.Р.
КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Малярець Л.М., Мочона Л.Г.
ОЦІНКА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЇЇ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

Мелень О.В., Абрамова О.В.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Михайловина С.О.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА І ТВАРИННИЦТВА В ОСГ

М’ячин В.Г.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Нижник О.В.
ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ

Нияз Аднан Мохамед Али
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Новіков А.О.
ІЄРАРХІЧНА СХЕМА ЗАГРОЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ

Олешко А.А.
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Орлова А.Ю.
ОБҐРУНТОВАНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Перепадя Ф.Л.
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Пужай-Череда А.М.
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ ТА ГАЛУЗІ

СЕКЦІЯ 4
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Павлюк Л.І.
НЕДОЛІКИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТА НАПРЯМИ ЇХ УСУНЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Пандас А.В.
ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ, ПОТЕНЦІАЛ І ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ МІСТ У ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІЙ СИСТЕМІ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 5
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Кубатко О.В.
ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ФЛУКТУАЦІЙ

СЕКЦІЯ 6
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кулик В.А.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Корчева В.І.
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У КРИЗОВИЙ ТА ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ

Костогриз В.Г.
ІННОВАЦІЇ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Лещенко П.А.
ІНФОРМАЦІЙНІ АСИМЕТРІЇ ЯК ФАКТОР ЦІНОВИХ КОЛИВАНЬ

Мацедонська Н.В., Клівіденко Л. М.
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Нагайчук В.В.
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Найденко О.Є., Логошенко В.О.
ВПЛИВ РЕГУЛЯТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Онуфрічук К.І.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ВАЛЮТНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ Н

Павленко В.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Петричко М.М.
СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

Петрушка О.В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ МОБІЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Лалакулич М.Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Ляхович Г.І., Заяць М.Я.
КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Момот Л.В.
ФАКТОРИНГОВІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ

Морщ Я.І.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ


 

Журнал Випуск - 16 / 2016 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

Шедяков В.Е.
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОЙ ТЕОРИИ СТОИМОСТИ В КОНТЕКСТЕ УСИЛЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ЭКОНОМИКОЙ ЗНАНИЙ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Петухова В.О.
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЮ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Щава Р.П.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ФІСКАЛЬНИХ СИСТЕМ: ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Пехов В.А.
РОЗВИТОК ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Пинда Ю.В.
ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У ДОМІНАНТНИХ ГАЛУЗЯХ ТА СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Проскуріна М.О.
МІСЦЕ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Шестаковська Т.Л., Холявко Н.І.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Штулер І.Ю.
БЮДЖЕТНА ТА БОРГОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кармазінова В.Д.
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДНИХ АГЕНТСТВ

Пономаренко Т.В.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Предко І.Ю.
ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ПРИ ОБРАННІ СТРАТЕГІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Рогоза М.Є., Тронь С.П.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ромашко О.М.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РІВНЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Черкасов О.О.
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Шапуров О.О., Король С.А.
РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО БАЛАНСУ В РЕГІОНІ ШЛЯХОМ АКТИВІЗАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

Шикіна О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ЕСКЕЙП-РУМІВ М. ОДЕСА

Ястребова О.В.
ФІНАНСОВІ СКЛАДОВІ ВИТРАТ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Прохорчук С.В.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Хохуляк О.О.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

Ценклер Н.І.
РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: СТРАТЕГІЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Шейко Ю.О.
ФОРМУВАННЯ «ПОЛЮСІВ РОСТУ» ЯК МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Шашков С.В.
СТИМУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Огданський К.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ

Рад Н.С.
ПЕНСІЙНА СИСТЕМА ЯК ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Юкіш В.В., Овчиннікова Т.В.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Янковська Л.А.
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Абрамченко Н.А.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Приказюк Н.В.
АНДЕРАЙТИНГ У СТРАХУВАННІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Примостка О.О.
ТОКСИЧНІ АКТИВИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Радова Н.В.
ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ БАНКІВ

Семенчук І.А.
СИСТЕМА «ЗЕЛЕНА КАРТКА» ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН

Тірбах Л.В.
ФІСКАЛЬНІ РЕФОРМИ І БЮДЖЕТНА КОНСОЛІДАЦІЯ

Труфен А.О.
ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Хомяк М.С.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Цветаш Ю.О.
ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Черкашина К.Ф. ,Трохименко К.С.
НОВІ МУЛЬТИВАЛЮТНІ БАНКІВСЬКІ ПРОДУКТИ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Подмешальська Ю.В., Романенко Л.Й.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НАДАНИХ В ОРЕНДУ ТА ОРЕНДОВАНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Труш І.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

Цюрко И.А.
УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО И ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Яцунська О.С.
РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ «ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ» ТА ЇЇ СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Янковий В.О.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ МАТЕМАТИЧНОЇ ФОРМИ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ


 

Журнал Випуск - 16 / 2016 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ворошилова Г.О., Верезомська І.Г.
СВІТОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Джусов А.А.
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИДЕНТИФИКАЦИИ ГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Дуб А.Р.
КАНАЛИ МІЖНАРОДНИХ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ТА ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ ВИБІР

Закревська Л.М.
ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ У ПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ

Заліско О.І.
СТРАТЕГІЯ БОРГ-ШИФТИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ ПОДАТКОВОГО ЩИТА СУЧАСНИМИ ТНК

Мангушев Д.В., Тимків Н.Я.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Скрипник Н.Є., Хайрутдінов Е.О.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ

Солодовнік О.О.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ УЗГОДЖЕНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН ППП

Стрий Л.А., Захарченко Л.А., Голубев А.К.
СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЫНКОВ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ

Тимошенко О.О.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЯК УМОВА ЗМІЦНЕННЯ ПІДВАЛИН СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ворончак І.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РІВНЕМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Гнатенко І.А., Кулікова Ю.Е.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Гордієнко В.О., Борвінко Е.В.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЦІЛЬОВОЮ ПРОГРАМОЮ

Дикань В.Л., Воловельськая И.В.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Запухляк І.Б.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Скорук О.В.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Соколенко Т.М., Матвієнко О.В.
КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК УМОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ

Соколова Л.В., Колісник О.В.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ОЗНАК БАНКРУТСТВА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Станько Т.М.
СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЕФЕКТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР

Строкович Г.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ПОТЕНЦІЙНОГО РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Сусіденко О.В.
АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сушарник Я.А.
СИСТЕМА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

СЕКЦІЯ 4
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Данило С.І.
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ РЕГІОНУ ЯК ПЕРЕДУМОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ

Діденко К.Д., Жученко В.Г.
МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Єрмакова О.А., Хуторний О.М., Хуторна Л.В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

СЕКЦІЯ 5
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Скринько Н.В.
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 6
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гуменюк О.Г.
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Демченко В.Ю., Дереза В.М.
ОЦІНКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ПРИВАБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ

Сидорович О.Ю.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЙНА СУТНІСТЬ НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ОПОДАТКУВАННЯ

Сілакова Г.В., Петрик С.В.
ФІНАНСОВІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Слободянюк О.В., Степанова І.В.
РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Сушко Н.М., Бригінська Л.Г.
СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СЕКЦІЯ 7
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Сторожук Т.М., Дружинська Н.С.
ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕДЕРЕВНИХ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Сулима М.О., Прокопенко С.П.
РОЛЬ І ФУНКЦІЇ БАНКІВ – УЧАСНИКІВ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП 

Тарасова Т.О.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

СЕКЦІЯ 8
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Головко О.Г., Губарев О.О., Кривонос А.А.
МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Дацко М.В., Цвір Л.Р.
ПОБУДОВА ТРАНСПОРТНИХ МАРШРУТІВ У ЛОГІСТИЦІ

Скрильник І.І.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАКСИМІЗАЦІЇ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

Солодухін С.В., Шайтанова Є.С.
АНАЛІЗ ПОВЕДІНКОВИХ ФАКТОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ ПРИ УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА