Повернутися

Журнал Випуск - 15 / 2015 (ч. 1)
Журнал Випуск - 15 / 2015 (ч. 2)
Журнал Випуск - 15 / 2015 (ч. 3)
Журнал Випуск - 15 / 2015 (ч. 4)
Журнал Випуск - 15 / 2015 (ч. 5)


 

Журнал Випуск - 15 / 2015 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Золотарьова О.В.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ МОБІЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ільєнко О.В., Козловська А.В.
РОЛЬ ПОСЛУГИ В РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Кайнара Д.О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ БАР’ЄРІВ МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Карпова А.О., Більська О.В.
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В ЄС І АДАПТАЦІЯ ДО НЬОГО УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Губарєв О.О.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СВІТУ

Завадовська Ю.Ю.
ЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ДИНАМІКИ МІГРАЦІЙНИХ РУХІВ НАСЕЛЕННЯ: ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Засадко В.В.
ПРОБЛЕМИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТ УКРАЇНИ

Звонар Й.П.
БАР’ЄРИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Коваль О.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Безверхая И.И.
ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Горбань А.В.
ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ УРСР (1960–1980 РОКИ)

Гринчук Ю.С.
СТРУКТУРА ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА УПРАВЛІННЯ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯМ

Жовновач Р.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Зборовський Р.В.
БРЕНДІНГ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Кабаченко Д.В., Луценко А.В.
ВЫБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Клюс Ю.І.
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Коваль Л.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ковінько О.М.
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПЕРЕХІД ДО СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ

Кононенко Г.І.
ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Короп І.І.
ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ У СУЧАСНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вороніна О.О.
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Голод А.П., Мисяк О.М.
ЕТНІЧНИЙ ТУРИЗМ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ: СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Гоманюк О.К.
ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Гречана С.І.
ОЦІНКА ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Iefanova T.I.
FORMING OF INTRAREGIONAL DIFFERENTIATION: PROBLEMS AND PROSPECTS

Кириченко С.О.
ТЕОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У ГЕНЕЗИСІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ

Коваленко Ю.О.
КОМПЛЕКСНЕ РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ЯК ФАКТОРА РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Корнілова Н.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бобровська Н.В., Заволока О.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Касюхнич В.Ю.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Дєліні М.М.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Деркач Ю.Б.
КОНТРОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Жердецька Л.В.
ОЦІНКА СТРУКТУРИ ДОХІДНОСТІ ПРОЦЕНТНИХ АКТИВІВ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВПЛИВУ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ

Зварич М.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Ієрусалимов В.І., Шаповал С.Л.
ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Костецький В.В., Бутов А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Левкович О.В.
ДЖЕРЕЛА РЕАКЦІЙ РИНКУ АКЦІЙ НА ШОКИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Івченко Л.В., Береговенко Т.Ю.
ВПЛИВ МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПІДПРИЄМСТВА

Іщенко Я.П., Галайда Л.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Калягіна О.М., Дубініна М.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Кубік В.Д.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА» ТА «ОБЛІКОВА ОЦІНКА» В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ОБЛІКУ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Ковальчук О.Я., Трофимчук А.А., Ничик О.О.
РЕКЛАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ


 

Журнал Випуск - 15 / 2015 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Кулай А.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ В ЄС

СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Кучерова Г.Ю.
СТРУКТУРА ПОДАТКОВОЇ СВІДОМОСТІ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Левко М.М.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Лисенко О.А.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СПОЖИВАННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Мазур А.Б.
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ЩОДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ОСНОВНОЇ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Марков Б.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ

Марченко І.О.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ БЕЗЛАКТОЗНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Меглей В.І.
СКЛАДОВІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Мілевський С.В., Мілевська Т.С.
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кузьмак О.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСНО-ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Кухарук А.Д., Змітрович Д.Д.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Лаптєв В.І.
МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Лизунова О.М.
ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Лукаш С.М., Старченко Л.В.
ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ

Лупак Р.Л., Мігущенко Ю.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Макаренко П.М., Муллер М.В.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мармуль Л.О.
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мельникова М.В., Косицький К.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В ПРОМИСЛОВОМУ ХОЛДІНГУ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Мігай Н.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ БІЗНЕСУ З МЕТОЮ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Могилка О.Ю., Громова А.Є.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Момот В.М., Гайдедей К.А.
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Нишенко О.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «АУТСОРСИНГ»

Ноженко С.В.
СЦЕНАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ПРИ УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олексин І.І., Олексин С.М.
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У ЗАКУПІВЕЛЬНО-ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Омельченко Л.С., Піскульова І.В.
СТРАТЕГІЧНІ КАРТИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Орлик І.О., Васильців Т.Г.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

СЕКЦІЯ 4
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Лащак В.В., Крушницький Р.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Маловичко С.В.
ПРОСУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПЕРСОНІФІКОВАНИХ ПРОДУКТІВ НА РИНОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

Марченко О.А.
МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ

Маслиган О.О.
ОЦІНКА УНІКАЛЬНОСТІ ЯДРА КЛАСТЕРА ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Морська Т.В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕКЦІЯ 5
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Котенко Т.М.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Никитюк Ю.А.
ІНТЕГРОВАНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

СЕКЦІЯ 6
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кучмєєв О.О.
СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Львова Я.Я
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИМУСОВОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Душейко Д.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Кузнєцова Л.В.
ІННОВАЦІЙНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ БАНКІВ ВІД РИЗИКІВ НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ

Kuznetsova A.Y., Shlonchak V.V.
ASSESSMENT OF UKRAINIAN BANKING SECTOR AS POTENTIAL PROVIDER OF OFFSHORE BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Кушніренко О.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Маслюк В.Л.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Костюнік О.В., Наконечна А.А.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

СЕКЦІЯ 9
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Курков М.С.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ


 

Журнал Випуск - 15 / 2015 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Поченчук Г.М.
РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ОБМЕЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Пахомова О.А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

Устименко М.В.
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ

Федорова Г.Ю.
СТАН ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ КРАЇН ЄВРОЗОНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Плотнікова М.Ф.
ПЛАНОМІРНИЙ РОЗВИТОК МЕРЕЖІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ – ОСНОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Романюк І.А.
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНІ ДЕФІНІЦІЇ КАТЕГОРІЙ У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Руснак А.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ ТА ПОДОЛАННЯ АСИМЕТРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Сабадош Г.О., Постоєнко К.І.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Самойленко Т.Г.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Смерічевський С.Ф., Іовчева Л.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Солодовнік О.О.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ СТОРІН ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ЗАХИСТУ

Срібна Є.В.
УКРАЇНСЬКА АТОМНА ГЕНЕРАЦІЯ ЯК ЧИННИК СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Стадницька О.М.
НАУКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ЯК ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Сугак Т.М.
ДОГОВІР КОНЦЕСІЇ У СФЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Татарульєва А.О.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ
ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Фаріон Л.В.
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Папенко Л.М.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ СЕРВІСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Пілець Н.І.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОКУПНОСТІ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Пісковець О.В.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Прохорова В.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ ЯК ОСНОВА АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Рибалко Л.П.
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Рогатіна Л.П.
ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Рогоза М.Є., Тронь С.П.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ромашова Я.В.
ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ Й ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сабецька Т.І.
СФЕРИ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сабліна Н.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Сагалакова Н.О.
ПОБУДОВА МЕРЕЖІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Сахно А.А.
ОЦІНКА ПОТРЕБ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РУЙНУВАННЯ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Седікова І.О., Бондар В.А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Смолякова О.М.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

Ступіна Ю.Ю., Ус Ю.В.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Ткаченко К.Г., Мохонько Г.А.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ткаченко О.С.
НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тюха І.В., Музичук Д.В.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

СЕКЦІЯ 5
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Пожидаєв А.Є., Блюм С.О.
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

СЕКЦІЯ 6
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Петрова Т.С.
ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Полуляхова О.О.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ СТАВКИ У СТРАХУВАННІ ПОСЛУГ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Сисоєнко І.А., Карлюка Д.О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ткачик Ф.П.
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ МОНІТОРИНГУ ПОДАТКОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ

СЕКЦІЯ 7
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Осадча Г.Г., Ялигіна М.С.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Степаненко О.І., Чернишенко Я.Г.
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


 

Журнал Випуск - 15 / 2015 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Броницкая В.В.
ДУХОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ УКРАИНЫ

Чинчик А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ 1863 РОКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Гончар О.М.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ

Сідоров В.І., Макарчук К.О.
МОТИВИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ БАНКІВ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

Чичина О.А., Сідоров В.І.
ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ЯК ДОМІНАНТА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бервено О.В.
МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ

Григоренко А.А.
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

Літвак О.А.
ДЕКАПЛІНГ-АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Таран Г.В.
СЦЕНАРНІ МОДЕЛІ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фещенко Л.В., Полупан П.М., Гусаковська А.В.
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Хадарцев О.В.
ПОЛІТИКА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ В АСПЕКТІ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Чикало І.В.
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЄМНІСТЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЗАСАДАХ ТЕХНОЛОГІЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бохонко І.В.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Жван В.В., Юр'єва С.Ю., Железнякова І.Л.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ АВТОРСЬКОГО ТА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА БУДІВНИЦТВОМ

Колесник М.В., Командровська В.Є., Пунда О.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Норкіна О.М.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ

Продіус О.І., Васіна В.В., Богословова А.А.
СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ

Ращупкіна В.М., Козлова Л.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРЕВЕНТИВНО-КОМПЕНСАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ

Терещенко С.І.
АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Цыбульская Э.И., Волошина В.Р.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО РАВНОВЕСИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Базецкая А.И.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА ПУТЕМ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Вєдєнєєв Є.Є.
УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Чайкіна А.О.
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСОБЛИВИЙ МЕДІАТОР ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 6
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Кучер М.М., Гречухіна Т.І.
КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Величко Є.О.
УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ СТРАХУВАННІ МАЙНА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Карпа І.С.
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ СТИМУЛИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ 

Кащеєва В.Ю., Швидкий В.О.
УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ БАНКУ НА ОСНОВІ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ

Нестор О.Ю.
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Нужнова Ю.А., Павлов А.Ю.
ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Блакита А.В., Поляк Р.С.
НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Дубовая В.В., Бабенко К.В.
ВІДОБРАЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В БАЛАНСІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Зелінський А.Ю.
ДО ПИТАННЯ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

Копотієнко Т.Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В КОРПОРАТИВНИХ УТВОРЕННЯХ

Лабунська С.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Марків М.М.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА НА ПОБУДОВУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Плотніченко І.Б.
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ УКРАЇНИ

Предко І.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРИ ОБРАННІ СТРАТЕГІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Стельмах Н.Є.
БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

СЕКЦІЯ 9
СТАТИСТИКА

Милашко О.Г., Піскун А.В.
КОМПЛЕКСНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Сергєєва В.В., Попов О.І., Злепко С.М.
УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ


 

Журнал Випуск - 15 / 2015 (ч. 5)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Пермінова С.О., Бойко О.В.
ПАТЕНТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ІНОЗЕМНИМИ ЗАЯВНИКАМИ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

Вінська О.Й., Ярков О.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ГРЕЦІЇ В УМОВАХ БОРГОВОЇ КРИЗИ

Shuba M.V., Aslanova D.D.
INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERS: FACTORS OF SUCCESS

СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Ащаулов В.В.
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

Бігуненко О.Г.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ: МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Варламова І.С.
ОЦІНКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Васюник Т.І.
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Щекович О.С.
АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У МЕТАЛУРГІЙНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андрєєва Н.М., Зіньковська Д.В.
МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ: СИСТЕМАТИКА СКЛАДОВИХ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ (ВИДІВ) ВПРОВАДЖЕННЯ

Антонова О.В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Астапова Г.В., Омельяненко С.Л., Абазина О.А.
КОРПОРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКТОРСКОГО СПОСОБА КОРПОРАТИВНОГО ЗАХВАТА

Берегова Т.А.
ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЗАСІБ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бєляєва Н.С.
СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Батракова Т.І., Бондар В.В.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Виноградова О.В., Кондрашов О.А.
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вислободська Г.П.
ВИРОБНИЧА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПОСЛУГА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Воробйова Л.Д., Квятковська Л.А.
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

Гнип Н.О., Юхно Н.В.
ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Чопко Н.С., Зозуля І.І., Сверчкова О.В.
РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ У ФОРМУВАННІ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Шапуров О.О., Король С.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Шапурова О.О.
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ОЦІНКА

Швестко В.О.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ ПРОВІДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УПРАВЛІННІ ПРОДАЖЕМ ТОВАРІВ

Щербата Т.С.
МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН МІЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

СЕКЦІЯ 4
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Афанасьєв Є.В., Куліш О.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОГРЕСИВНИМ РОЗВИТКОМ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Венгерська Н.С.
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Гакова М.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

СЕКЦІЯ 5
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Штогрин Г.С.
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН

Яциковський Б.І., Голубка С.М.
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: ДИСКУРС ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ І СУПЕРЕЧНОСТІ

СЕКЦІЯ 6
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Атаманюк Е.А.
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ У РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Богуш Л.Г.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ

Василенко В.М., Дружиніна В.В.
ДИСКУРС НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ РИНКІВ ПРАЦІ

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бадида М.П., Зеленський А.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Балацький Є.О., Кузьменко О.Г.
ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФІНАНСОВОГО РИНКУ НА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Береславська О.І., Підсосонна Я.Г.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВАЛЮТНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Борисенко Д.С., Кушнір С.О.
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Боронос В.Г.
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Васюк М.В.
ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЯК СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Говорушко Т.А., Ситник І.П., Ляховецька В.М.
РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ

Голинський Ю.О., Луців Л.М.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ

Шмуратко Я.А.
РИЗИКИ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ З ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

Щеглюк М.С., Довгань Є.І.
ПРІОРИТЕТНІ ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Вигівська І.М., Макарович В.К.
ФОРЕНЗІК ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ФАКТОРИНГОВИМИ РИЗИКАМИ

Герасимович А.М.
ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ В ПРОЦЕСІ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ 

Головко О.П.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ