Повернутися

Журнал Випуск - 14 / 2015 (ч. 1)
Журнал Випуск - 14 / 2015 (ч. 2)
Журнал Випуск - 14 / 2015 (ч. 3)
Журнал Випуск - 14 / 2015 (ч. 4)


 

Журнал Випуск - 14 / 2015 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Грибач О.В.
ГЛОБАЛЬНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ СВІТОВОЇ КРИЗИ

Грінченко О.В.
КЛАСТЕР ЯК НОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Kalyuzhna N.G.
ANALYZING UKRAINE’S RANKING IN MAJOR INTERNATIONAL KNOWLEDGE ECONOMY INDEXES

Тохтамиш Т.О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ФАКТОРИНГУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Абрамова М.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Августин Р.Р., Васильців В.Г.
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Бабаченко М.В.
ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТОРГОВОГО ФЛОТА

Загірняк Д.М., Кратт О.А.
НАСЛІДКИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОШУК ВИХІДНИХ ПЕРЕДУМОВ

Іскра В.В.
АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ОВОСТАР»

Каламбет С.В., Галаганов В.О.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВОЄННИХ ВТРАТ І ЗБИТКІВ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Аванесова Н.Е.
ПОТЕНЦІАЛ ТА РОЗВИТОК ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вартанова О.В., Скляр Є.П., Шестер І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ

Волковська Я.В.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ

Гринюк Р.М.
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Губарєва Ю.А.
АРОМАМАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА

Демчук Н.І., Ткаченко Г.А.
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кінаш І.А.
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДОВИХ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Леонтьєва І.О.
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ВОДНОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Назарова Г.В., Котляревська К.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-НОРМАТИВНІ НОВАЦІЇ У РЕГУЛЮВАННІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Назарова Г.В., Романов А.Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОМІНАНТІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ

Пилипенко А.А., Литвиненко А.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЙОГО СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Селезньова О.О.
РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ СТОСОВНО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Турило А.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Штангрет А.М., Сухомлин Л.Є.
ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

СЕКЦІЯ 4
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Антоненко С.В., Костенко Д.М.
ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

Саркісов А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СХЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ АПК РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

СЕКЦІЯ 5
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Авраменко Т.П.
ТРAНCФOРМAЦIЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕCУРCIВ В AГРAРНOМУ CЕКТOРI

Артюшок К.А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ КРИЗИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Біда О.Ю.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

Галаган Т.І.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

Дубас Р.Г.
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНА СУТНІСТЬ ЛІСОВОГО КАПІТАЛУ І КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

СЕКЦІЯ 6
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Гончарова С.Ю., Семенченко А.В.
ПРИЧИНИ І ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ РІВНЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

Козар В.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Bosenko O.S.
THE VIEWS OF JOHN MAYNARD KEYNES ON THE CONCEPT OF MANAGEMENT OF PUBLIC DEBT LIABILITIES

Вінницька О.А.
ВПЛИВ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ НА ДОХІДНУ ЧАСТИНУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Швець Ю.О., Топчанюк О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бенько М.М., Мошковська О.А.
ОЦІНКА РІВНЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СТРАТЕГІЧНИМ ТА ОПЕРАТИВНИМ (ТАКТИЧНИМ) РІВНЯМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ХОЛДИНГОВИХ СТРУКТУРАХ

Рибакова О.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ЯЄЦЬ В ПТАХІВНИЦТВІ


 

Журнал Випуск - 14 / 2015 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Власова Т.Р.
КАТЕГОРІЯ «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ» В ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ: ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Азаренкова О.В.
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Батракова Т.І., Голянчук А.Р.
АНАЛІЗ ЗМІН ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ ДО КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, У 2015 РОЦІ У ПОРІВНЯННІ З МИНУЛИМИ РОКАМИ

Горіна Г.О.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІВНІВ КОНКУРЕНЦІЇ В ТУРИЗМІ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Батракова Т.І., Сардак А.О.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ, АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ

Горлачук М.А., Горлачук О.А.
ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ: ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Зборовська О.М.
ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО КАПІТАЛУ

Ільніцький А.І.
РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ У СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Алексєєв І.В., Федевич Л.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ПРОБЛЕМ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЕЇ

Беличенко А.Б., Соколова Л.В.
ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МОТИВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Боковець В.В., Мачков А.М.
ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Буняк Н.М.
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Водяник М.О.
ТЕЛЕМАРКЕТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДИРКЕТ-МАРКЕТИНГУ

Гончаренко М.Л.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Горобчук І.С.
ТИПОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ЯК НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Дуда Г.Б., Мазур Н.А.
СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Захарчин Р.М.
ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Каламбет К.М.
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Касьян В.В.
ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ РЕГУЛЯРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кирчата І.М.
РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ХОДІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Клюс Ю.І.
РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПРИ КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЯМИ

Коваленко О.В., Биткін С.В., Големба В.Є., Балюра Ю.О.
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ковінько О.М.
АКТИВІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ

Колотова Н.Б.
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Корецька О.В.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Корнійчук А.М., Гончарук Т.В., Коломієць Т.В.
КОНВЕРГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ АГРАРНОЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кунаєв А.Ю.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Лещенко О.В.
ПОКАЗНИК І КРИТЕРІЙ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Зоренко К.Р.
АНАЛІЗ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК СКЛАДОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 6
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Драбик О.М.
РОЗВИТОК ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алєксєєв В.І.
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРНИХ РІШЕНЬ НА ПЕРЕХІД КРЕДИТНИХ СПІЛОК ДО ONLINE-ДІЯЛЬНОСТІ

Бабаніна Н.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Батракова Т.І.
ЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Вовчак О.Д., Рибачук Ю.О.
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО СЕГМЕНТУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ ЙОГО ІНСТРУМЕНТІВ

Гайбура Ю.А.
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Деркач Ю.Б.
УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ В БАНКАХ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Амалян А.В.
РОЗКРИТТЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В РАМКАХ КЛІЄНТСЬКИХ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ У СВІТЛІ НОВОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИЗНАННЯ ДОХОДУ (МСФЗ 15)

Бурденюк Т.Г.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Здреник В.С.
ПРИНЦИПИ ТА ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Іваницька Т.Є., Кононова О.Є.
РОЛЬ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Котковський Р.В.
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Мезенцева Н.М., Нікульникова Т.Г.
ПАРАДИГМА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ


 

Журнал Випуск - 14 / 2015 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Скороход І.П.
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ТЕОРІЮ ІННОВАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

Удовенко І.О.
СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ В УМОВАХ ФЕОДАЛІЗМУ НА ЗЕМЛЯХ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Федорова Н.Є.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАУКИ ДЛЯ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Пономаренко І.В., Віннікова І.І.
ГЛОБАЛЬНИЙ РИНОК ДЕРИВАТИВІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Федірко О.А.
ЕНДОГЕННІ ЧИННИКИ ЛОКАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Руткевич Т.І.
АДАПТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Лазоренко Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Логвінова О.П.
ІННОВАЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лойко Д.М., Коваль В.В.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Македон В.В., Сізарева В.С.
ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Мамотенко Д.Ю.
РОЗРОБКА КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

М’ячин В.Г.
ОЦІНКА ПРІОРИТЕТНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

Некрасова Л.А., Хрістова А.В.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Нідзельська Т.Л.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Павлов В.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОГО ХАРАКТЕРУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ

Поповиченко Г.С., Капустін О.О.
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ОПТИМІЗАЦІЄЮ СКЛАДУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Різник Д.В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР СТАБІЛЬНОСТІ КАДРІВ

Соколов А.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ КОМПАНІЇ

Сусіденко В.Т., Сусіденко О.В.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Тимофієва Г.С.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Фоміних В.І., Фірсова А.С., Забоєнко В.О.
ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Ходова Я.О.
ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Левковська Л.В., Мандзик В.М., Чередніченко Ю.Г.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Мощицька Т.О.
ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДСИСТЕМ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ніконова Д.О.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Патока І.В.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Коленда Н.В.
СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ

Наумко Ю.С.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СЕЛА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Співак Я.О.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Баріда Н.П.
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ МОНЕТАРНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Копчинська К.О.
ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Корень Н.В.
ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ НА ЕТАПІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Кричинюк А.П., Кочетков В.М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ БАНКІВ УКРАЇНИ

Нагайчук В.В.
ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЇХНЬОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Рожук Я.В.
НОВА ХВИЛЯ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ТЕХНОЛОГІЇ КРАУДСОРСИНГУ

Храпкіна В.В., Крутушкіна В.В.
ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ – ЯКІСНИЙ ПОКАЗНИК ДІЄВОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Чепка В.В.
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ КООПЕРАТИВІВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Кравченко М.А.
РОЗВИТОК ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ В МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Михальчишина Л.Г.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТАВИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Подмешальська Ю.В., Мельник С.В.
АНАЛІЗ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» З МЕТОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

СЕКЦІЯ 10
СТАТИСТИКА

Марець О.Р., Вільчинська О.М.
ГРАФІЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ПОКАЗНИКІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ


 

Журнал Випуск - 14 / 2015 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Мельник Н.В.
ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОСЛУГА»

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Охріменко О.В.
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ

Ціхановська В.М.
АДАПТАТИВНИЙ РОЗВИТОК МОЛОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ ПІД ВПЛИВОМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Богдан О.Д.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАЛИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Красноруцький О.О., Богомолова К.С.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Пєнцова Н.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Пішенін І.К.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО КЛАСТЕРА

Попов О.Є., Мордовець А.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ МІЖСЕКТОРАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Руденко О.А.
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Світовий О.М.
ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ

Тополенко Н.М., Терещенко В.С.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМУ БЮДЖЕТУВАННЯ

Торосян Г.А.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ПИТАННІ РОЗВИТКУ ТА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Хорішко І.В.
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Грицина В.В.
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Дробишева О.О., Ніколаєва Ю.В.
СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ КРИЗ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кузнєцова О.В., Слободянюк О.В., Урікова О.М.
СФЕРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ У СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНАХ

Нестерович А.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Полторак К.А.
КРАУДМАРКЕТИНГ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ВИЗНАЧЕННЯ, ОЗНАКИ, МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

Равікович І.Є.
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Сербінова К.Х.
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТАРИФІВ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Судомир М.Р.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ткаченко К.О.
РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Туленінова Д.М.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фоміних В.І., Красільнікова Ю.О., Зубайрова О.О.
АНАЛІЗ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Чорний А.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Шахно А.Ю.
ОЦІНКА ВПЛИВУ КАДРОВИХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Шевцова Г.З.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ СИНЕРГІЇ. ОЦІНКА ЕФЕКТІВ

Явтуховська І.В., Баранчук В.Л.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Яцишина К.В.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ТА ПЕРЕДУМОВ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 5
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Помінчук С.Г.
ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ДИСБАЛАНСУ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ

Труфен А.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Федоришин В.С.
РЕФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Цупко А.О., Дергалюк Б.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ КРИЗИ

СЕКЦІЯ 6
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Маловичко С.В.
ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ РИНКУ РОЗДРІБНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

Савицька О.І., Шинкаренко Т.О.
ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ

Сенищ П.М.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ВПЛИВУ БАНКІВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Соцька Ю.І.
ОЦІНКА КОНКУРЕНЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 7
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Щербай Г.О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБЛІК ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

СЕКЦІЯ 8
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Пілько А.Д.
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТОВАРІВ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У МАРКЕТИНГОВОМУ АНАЛІЗІ