Повернутися

Журнал Випуск - 13 / 2015 (ч. 1)
Журнал Випуск - 13 / 2015 (ч. 2)
Журнал Випуск - 13 / 2015 (ч. 3)
Журнал Випуск - 13 / 2015 (ч. 4)


 

Журнал Випуск - 13 / 2015 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Коневщинська Н.М.
ДИНАМІКА СУКУПНОГО ПОПИТУ В КРАЇНАХ З ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ ТА В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ

Легомінова С.В.
ІНОВАЦІЙНІ КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗРОСТАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ільїна М.В., Шпильовий І.М.
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КРАЇНАХ – КАНДИДАТАХ НА ВСТУП ДО ЄС

Кравець М.А., Гріховодов М.С., Казакова Н.А.
АПК УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ (СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ)

Мусієць Т.В., Оглобля Я.О.
РЕГУЛЯТИВНІ ІНІЦІАТИВИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Більська О.В.
НОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРОЦЕСАХ СОЦІАЛЬНОГО ІННОВУВАННЯ І МЕХАНІЗМ ЇХ ФОРМУВАННЯ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Бурик З.М.
СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ведернікова С.В.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Вітренко Л.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ НА УТРИМАННЯ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Коваленко Є.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Прудніков Ю.В.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ НА РІВНІ ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ

Рамський А.Ю.
ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бугайчук В.В.
НАПРЯМИ ВІДРОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бутенко Д.С., Ткачук І.І.
СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Гонтюк В.А.
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ БАГАТО-ПАРАМЕТРИЧНОЇ ВІДДАЛІ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ МНОЖИНИ

Данильченко Л.С.
СВІТОВІ ЛІДЕРИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ: ДОСВІД ТА КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ

Жерліцин Д.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ У МЕЖАХ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

Заїка С.О.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВАРІАНТИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Запухляк І.Б.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ

Ібрагімов Е.Е.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Клюс Ю.І.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ковінько О.М., Поліщук І.І., Іваніцька І.В.
ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖЕМ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Кучерова Г.Ю.
МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Куцеконь Л.О.
ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Лойко В.В., Кононенко Г.І.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Мартинюк Е.А.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПАРАДИГМИ «ЕКОНОМІКА ЗДОРОВ’Я – ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ» В СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Мироненко Є.В., Шашко В.О.
ДО ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ І УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ У ВИРОБНИЧІ СТРУКТУРИ

Пасінович І.І., Ясіновська І.Ф.
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Римкіна М.С.
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Селезньова Н.О., Теслюк В.І.
ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОЦІНКИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Маловичко С.В.
СПОЖИВАЦТВО ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Мощицька Т.О.
ОЦІНКА МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Никитюк Ю.А.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

СЕКЦІЯ 7
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Волкова О.Г.
ЗМІНИ ПОДАТКОВОГО СТАТУСУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Голуб К.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Гончарова М.Л., Шпіцглуз С.О.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

Д’яконов К.М.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ

Жердецька Л.В.
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ ДОСТАТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ ДЛЯ ПОКРИТТЯ РИНКОВОГО РИЗИКУ

Омельченко О.І.
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРА НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Рибачук Ю.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗІВ ВАЛЮТНОГО РИНКУ

СЕКЦІЯ 8
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Варічева Р.В.
АТЕСТАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

СЕКЦІЯ 10
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Коваленко М.О.
РОЗВИТОК НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ


 

Журнал Випуск - 13 / 2015 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Данилова Е.И.
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Чернуха Т.С.
ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В РАМКАХ ІЄРАРХІЇ ПІДСТАВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ АРХІТЕКТОНІКИ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Азаренкова О.В., Казакова Н.А.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКРАИНОЙ ОПЫТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НОРВЕГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Дерід І.О.
СУЧАСНІ РИСИ МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ

Диаби А.
СОВРЕМЕННЫЕ МАСШТАБЫ И СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ И ФРАНЦИИ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Андрєєва Г.П.
ОЦІНКА НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Барановська І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Бойко М.Г., Охріменко А.Г., Расулова А.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ У ТУРИСТИЧНОМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Гончарова З.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ В УКРАЇНІ

Сергієнко О.М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Стеблянко І.О.
ФОРМАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Грозний І.С.
КВАЛІМЕТРІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Гудзь Ю.Ф.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК РЕГІОНУ

Гут Л.В., Буряковська А.М.
ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Гут Л.В., Воліхова А.В.
НАУКОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВИХ УМОВАХ

Добровольська О.В., Дубина Ю.С.
ВПЛИВ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сидоренко Т.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНИ

Сіренко С.О., Тернова А.С.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Соколова Л.В., Соколов О.Є.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Сороківська О.А.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНИМИ СИТУАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Теплюк М.А.
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТАКСОНОМІЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Трегуб О.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Хаджинова Е.В.
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С КОНТРАГЕНТАМИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СЕТИ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Дмитерко М.О.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Антоненко І.Я.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Тимошенко О.О.
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМУ ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗАЛІЗОРУДНОГО РОДОВИЩА НА ЗАСАДАХ РАЦІОНАЛЬНОГО НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Чудовська В.А., Савенко Б.М.
«ЗЕЛЕНИЙ» ТАРИФ В СИСТЕМІ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Штока Є.Т.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ САМОРОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алексеєнко Л.М., Стецько М.В.
МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

Водолазська О.А.
ДО ПИТАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Гарбар Ж.В., Гарбар В.А.
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Грицино О.М.
УПРАВЛІННЯ РЕЗЕРВНИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Денис О.Б.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН «ПРИНЦИПАЛ-АГЕНТ» В БАНКАХ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Борковська В.В.
ОБЛІК, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОВЕДІНКА ВИТРАТ М’ЯСОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Гедз М.Й.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ОБ’ЄКТИВНОСТІ В АУДИТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Тимрієнко І.Ю., Шабатура В.І.
КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Харламова О.В.
КОНЦЕПЦІЯ АРХІТЕКТОНІКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

СЕКЦІЯ 10
СТАТИСТИКА

Гольтяєва Л.А.
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКОВАНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 11
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Витвицька О.М.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ НФОРМАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Семенов А.Г., Пивоваров М.Г.
ОПТИМІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛОПОТОКУ ПРОДУКЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ


 

Журнал Випуск - 13 / 2015 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Жданова Л.Л.
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РЕНЕСАНС: ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Кудласевич О.М.
ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНІ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Оксенюк Т.М.
ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Калугін С.П.
МІЖНАРОДНА ПРОЦЕДУРА ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Касич А.О., Цокало О.А.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Єфремов Д.П.
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ БАЗИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПІДХІД КИТАЮ

Каламбет С.В.
ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК КАТЕГОРІЯ

Костинець Ю.В.
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МОТИВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

Литвиненко К.О.
АНАЛІЗ РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТРИЦІ СОЦІАЛЬНИХ РАХУНКІВ

Мазур О.А., Сержанов В.В.
ВПЛИВ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС КРАЇНИ

Москвічова О.С.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Задорожнюк Н.О., Кашуба О.О.
ШЛЯХИ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Замазій О.В.
ЗЛИТТЯ/ПОГЛИНАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗРОСТАННЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Замлинская О.В.
МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Захарчин Г.М., Теребух А.А., Гладун С.О.
РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ АДАПТАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Зеленська М.О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Короткий Ю.В.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кузнєцова О.В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ УКРАЇНИ

Логвінова О.П.
ВПЛИВ АУТСОРСИНГУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Лубінець М.С., Бульбенко К.Г., Олійник О.М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «МОТОР СІЧ» В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Миколюк О.А., Соколюк Г.О.
РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» В КОНТЕКСТІ ФАКТОРІВ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Нестеренко С.А., Бочарова Н.О.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Озірська Н.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ТА ТОЧКА ПЕРЕТИНУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Іванова О.Ю.
ФАКТОРИ САМОРОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Матвійчук Л.Ю., Тищук І.В.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Литвинчук А.О.
РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ВАЖІЛЬ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Лисюк О.С.
ПРОБЛЕМИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Жмуркo Н.В., Мельник Ю.В.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДЕПОЗИТНОГО РИЗИКУ НА ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Жмуркo Н.В., Миляник З.С.
ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Канцур І.Г.
РОЛЬ ФІСКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Коцюба О.В.
КОНКРЕТИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ БАНКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ

Кужелєв М.О.
СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Кушнір С.О.
КРАУДФАНДІНГ ЯК ОДНА З РЕАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Левкович О.В.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ НОВИНАМИ ТА РИНКОМ АКЦІЙ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Драчук В.Ю.
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО РОЗРАХУНКАХ З БЮДЖЕТОМ ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Іващенко І.М.
ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ

Матрос О.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Грицишен Д.О.
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ВЛАСНИМИ СИЛАМИ

Одношевна О.О.
КОНЦЕПТ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Редченко К.І.
АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ГРУП


 

Журнал Випуск - 13 / 2015 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Кобилянська А.В.
ВИЗНАЧЕННЯ «ЦЕНТРУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ» ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

Сльозко О.О.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ І СТВОРЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ

Туровська О.А.
ФІЛОСОФІЯ ШВЕЙЦАРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Щава Р.П.
ГЛОБАЛЬНІ ВЕКТОРИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

СЕКЦІЯ 2
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Кізь І.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ У ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Письменна О.Б.
CИСТЕМА ЦІЛЕЙ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ В УРАНОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ

Тимченко І.П.
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕЙТИНГІВ ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ткаленко Н.В., Косач І.А.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Цибуляк В.Я.
ТРИЄДИНЕ ПАРТНЕРСТВО У РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОБЛЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СЕЛІ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Королюк Н.Я.
ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БРЕНДУ

Могилова А.Ю.
ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ: РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Олійник Є.В.
РОЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ У ПРОЦЕСАХ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Охріменко О.О., Яресько Р.С.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАЦІЇ

Плотницька С.І.
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДЕПРЕСІЇ

Полозова Т.В.
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Полубєдова А.О.
ДІАГНОСТИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ

Ралко О.С.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

Сиченко В.В., Ходирєва О.С.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Славкова О.П.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Тарасенко С.І.
ІНТЕГРОВАНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Ткачук Г.Ю.
ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Федорова Т.А.
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА БАЗЕ МАРКЕТИНГОВОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 3.0

Хомчук М.В.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВОМ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Швець Ю.О., Коробов О.О.
СИНЕРГІЯ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

СЕКЦІЯ 4
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бондар В.В.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Душейко Д.М.
ЕВОЛЮЦІЯ, ПРЕДМЕТ ТА РОЛЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Іртищева І.О., Корнієнко К.М.
РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

Коренюк П.І.
МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ЗРОСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ ВІДТВОРЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Смочко Н.М.
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА РЕГІОНАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Сухоставець А.І.
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

СЕКЦІЯ 5
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Швець О.Г.
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

СЕКЦІЯ 6
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Калмиков О.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНИХ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Онищенко Ю.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Павленко О.П., Демчук Н.І., Лащенко А.С.
ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Petchenko M.V.
FINANCIAL RECOVERY OF BANKS IN THE TERMS OF UNFAVOURABLE CONDITIONS

Сергієнко Л.К.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА – СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 7
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Писаревська Г.І.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Плахтій Т.Ф.
ЯКІСНИЙ ПІДХІД У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Сахаров П.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА В АВТОМАТИЗОВАНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

Федорченко О.Є., Баранов С.М.
ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ У 2015 РОЦІ

СЕКЦІЯ 8
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Дячек В.В.
АНАЛІЗ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ ІНДИКАТИВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Стадник Ю.А.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ У ПЛАНУВАННІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Стрельченко І.І.
КОМПЛЕКСНА СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ, ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Юрчук Н.П.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Дмитриченко М.І.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Коваленко М.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ

СЕКЦІЯ 9
СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Стефанишин О.Б.
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ