Повернутися

Журнал Випуск - 11 / 2015 (ч. 1)
Журнал Випуск - 11 / 2015 (ч. 2)
Журнал Випуск - 11 / 2015 (ч. 3)
Журнал Випуск - 11 / 2015 (ч. 4)
Журнал Випуск - 11 / 2015 (ч. 5)


 

Журнал Випуск - 11 / 2015 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Єнальєв М.М.
ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ)

Підлипна Р.П.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Багрова І.В., Черевко О.Л.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вікулова А.О.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ

Герасименко А.Г.
ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС І ДЕРЖАВА: ПОШУК ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ

Готра В.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ

Грабовецький Б.Є., Чаплигіна О.В., Білоконь Т.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ПЛОЩІ ЗЕМЛІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ ПІД БАГАТОРІЧНІ НАСАДЖЕННЯ

Грінько І.М., Гафтуняк М.І.
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ВАЖЛИВІСТЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Nona Karkuzashvili
COMMUNICATION STRATEGY – ONE OF THE MAJOR BARRIERS FOR SUCCESSFUL STRATEGY EXECUTION IN THE ORGANIZATIONS OF EMERGING COUNTRIES

Авраменко Т.П., Кушнір О.С.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Аллахвердян А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Антоненко С.В., Кочетигова Т.В.
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Багашова Н.В.
БІЗНЕС-ІНКУБАТОРИ: СВІТОВИЙ Й ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ

Балджи М.Д., Бойко О.С.
СУТНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Батракова Т.І.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Белкина И.А.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИКИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СЛОЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Бескупська О.В.
СЕРТИФІКАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Бєляєва С.С., Тихоненко Ю.М.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Блажей І.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕБЛЕВОГО БРЕНДУ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

Бодарецька О.М.
СТРАТЕГІЧНИЙ ВИМІР ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ HR-ПІДРОЗДІЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У МОТИВУВАННІ

Ковальчук Н.О., Паскар М.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ОЦІНКИ РІВНЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 4 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бойченко Е.Б.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ УМОВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Васильченко Л.С.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Дикань В.В.
СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Жидик O.I.
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В МІСТАХ І РАЙОНАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Колесников В.І.
МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Кулич І.Б.
ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ ЯК СКЛАДНА СИСТЕМА МІЖГАЛУЗЕВИХ ВІДНОСИН

СЕКЦІЯ 5 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бабяк Н.Д., Лозіна І.А.
УПРАВЛІННЯ БУФЕРАМИ ВИТРАТ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

Біла Л.М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Бочарова А.С.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Ганусик Ю.Б.
АНТИІНФЛЯЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Говорушко Т.А., Шірінян Л.В., Яценко І.І.
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Далєвська Т.А.
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ВИДАТКОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

СЕКЦІЯ 6 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Пастернак Я.П.
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Сокольска Р.Б., Вишнівецька А.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Сулима М.О.
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Черкашина Т.В.
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

СЕКЦІЯ 7 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Горбачук В.М.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ Е-УРЯДУ ТА ЗРОСТАННЯ

Клепікова О.А., Сільвестрова Ю.С.
МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНЬ

Корзаченко О.В.
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЇ, ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ

СЕКЦІЯ 8
СТРАХУВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

Слободянюк О.В.
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ


 

Журнал Випуск - 11 / 2015 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Жулід-Христосенко Ю.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КРЕАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНДУСТРІЇ МОДИ

Кухтин О.Б.
ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Туровська О.А.
ОСОБЛИВОСТІ САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ШВЕЙЦАРСЬКОГО ФЕДЕРАЛІЗМУ

Щава Р.П.
ІМПЕРАТИВИ ВПЛИВУ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Железнякова И.Л.
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Збарський В.К.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ М’ЯСА В УКРАЇНІ

Кириченко С.О., Данилов А.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ

Коваленко О.В.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРОГНОЗУВАННЯ МАРКЕТИНГО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ковінько О.М., Слободяник Н.П., Білоус Т.В.
МАРКЕТИНГ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: ЯК ПОВЕРНУТИ РЕЦЕСІЮ НА КОРИСТЬ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бойченко К.С.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Бондаренко Н.М., Устименко А.К.
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЇЇ ВИДИ

Борисова Л.Є.
ПРОЦЕСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОГО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Буз Е.А.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Бурачек І.В.
ПОНЯТТЯ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Вартанова О.В., Шестер І.В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Винничук Р.О., Худоба Н.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Гільорме Т.В., Степаненко Ю.В.
ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Толкачева Г.В., Голубев А.К., Пиралиев Э., Мустафа Р.
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА РЫНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

Гордієнко Н.І., Гордієнко Т.В.
ВАРТІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

Гронь О.В.
СПОЖИВЧИЙ ДОСВІД ЯК ОСНОВА ЛОЯЛЬНОСТІ

Губерник А.А
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОПАРКОВ В УКРАИНЕ

Гудзь Ю.Ф.
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Гнатів Н.Б., Скабодіна Ю.І.
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

Павліха Н.В., Дубинчук Л.І.
МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ У МІСТІ ЛУЦЬКУ

Співак Я.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 5 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Добровольська О.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Доценко І.О., Шпонарська А.М.
СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Жарікова О.Б.
ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТІВ ІПОТЕКИ

Зачосова Н.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Коваленко В.В., Коренєва О.Г.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОЗИК

Козьмук Н.І.
ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Коріньок Я.О.
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПРОЯВУ

СЕКЦІЯ 6 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Мошковська О.А.
ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назаренко І.М.
РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ «КАПІТАЛ»: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС З ПОЗИЦІЇ ОБЛІКОВОГО АСПЕКТУ

Олініченко І.В.
ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Орєхова А.І., Кубрак К.В.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Остапенко Ю.П.
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

СЕКЦІЯ 7 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Лисенко О.В.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ РЕАЛІЗОВАНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ

Макаренко В.О., Карбан В.П.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ, СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО ТА ГАРАНТОВАНОГО БОРГУ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ВВП

Максимова І.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ НА ГІРНИЧОДОБУВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ


 

Журнал Випуск - 11 / 2015 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Firsova S.G., Aksom G.I.
DIFFUSION OF INNOVATIONS THEORIES REVISITED – TOWARDS THE NEW PERSPECTIVES

Дутчак А.В.
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ТА ЇЇ СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Козирєва О.В.
ПЕРЕДУМОВИ І ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ УКРАЇНОЮ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Кушнерук А.С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ В КОРПОРАТИВНИХ УТВОРЕННЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ніколаєнко Ю.В., Сакун О.С.
КОМПЛЕКСНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Палешко Я.С.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Резнік Н.П.
РОЗВИТОК МАЛИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ АПК

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Батракова Т.І.
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ – ЧАСТИНА МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Демяненко К.А.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Дем’янченко А.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ

Доронін А.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА УКРАЇНИ

Дунська А.Р.
ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ БАЖАНОСТІ В ОЦІНЮВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Комаренко І.С.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Корнієцький О.В.
КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ УКРАЇНИ

Крилов Д.В.
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Лерніченко К.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ГАЛУЗЬ МІСЬКОГО РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ

Литовченко І.Л., Хмелярова Я.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «СУБКОНТРАКТАЦІЯ» ЯК СУЧАСНОЇ ФОРМИ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Любомудрова Н.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Маказан Є.В., Маркова С.В., Закерничний П.І.
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Чайковська М.А., Бузинник О.В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 4 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Литвиненко О.Д.
СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Маршук Л.М.
ПЕРСПЕКТИВИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Мощицька Т.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Паршина М.Ю.
АВС- ТА XYZ-АНАЛІЗИ В СИСТЕМІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Потапова Н.Н.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В АСПЕКТЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

Прямухіна Н.В.
РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РИНКОВОМУ ПРОСТОРІ РЕГІОНІВ

СЕКЦІЯ 5 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Корнєєв М.В.
ПРОЯВИ ДИСБАЛАНСІВ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ

Косточка О.О.
ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ

Кравець Р.А.
ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Кульчицька Н.Є., Дерманська Л.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ

Ліхновський П.М.
АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ ІНВЕСТУВАННЯ У ЦІННІ ПАПЕРИ 

Логвінов П.В.
РЕФОРМА УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ: ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

Мельничук О.В.
ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ СТРАХУВАЛЬНИКАМ ФОНДОМ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

СЕКЦІЯ 6 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Єліcєєва О.К., Нетета А.О.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ УКРАЇНИ

Коваленко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Макурін А.А.
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ВУГЛЕВИДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Мельничук О.П.
АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

СЕКЦІЯ 7 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Синявська О.О.
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Фоміних Т.О., Кочнова І.В.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ PR-ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ


 

Журнал Випуск - 11 / 2015 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Король М.М., Мудренок К.П.
УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Мацука В.М.
ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Хоменко О.В., Сандул М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ярощук А.О.
КОН’ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПОСЛУГ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНЖИНІРИНГОВИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Тищенко В.Ф.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Христенко О.А.
ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ціщик Р.В., Котис Н.В.
АНАЛІЗ ЗАОЩАДЖЕНЬ СЕКТОРУ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

Чумаков К.І.
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УПРАВЛІННІ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ

Чернишевич О.М.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПОДОЛАННІ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ

Щеглюк Б.П.
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКСПОРТУ ВІЙСЬКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Мартинець В.В.
ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ричка М.А., Шваюк Ю.Е.
РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ДОСВІД ЄС

Рудь В.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Сагайдак М.П., Зав’ялова М.В., Скринько Н.В.
СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПОСЛУГ

Середа Н.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА АВІАКОМПАНІЙ

Степаненко Т.О.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Тарельник Н.В.
ОЦІНКА РИЗИКІВ У СТРУКТУРІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Устенко М.О.
ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ

Фень К.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Чеканська Л.А.
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ РЕГІОНУ

Чикуркова А.Д., Прокопчук Л.М.
ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗА КОМПЕТЕНЦІЯМИ

Щербакова К.В.
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ

Юдіна М.І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ

Якімцов В.В.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ СИНЕРГЕТИКИ

СЕКЦІЯ 4 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Різак Т.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Свида І.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ

Скарбовійчук Т.В.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МАЛИХ МІСТ: РЕФОРМИ, ПРОБЛЕМИ, УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

СЕКЦІЯ 5 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Дмитришин Б.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СПЕЦІАЛІСТІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Басюк М.М., Трегуб К.М., Пономарьова М.С.
СТАН ТА ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ФІЗИЧНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Карзун І.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 6 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Михайловина С.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Павлушенко Т.О.
CУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ БЮДЖЕТНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Салтикова Г.В., Шуваєва Н.В.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА МЕТОДОМ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ

Святець О.О.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ

Синютка Н.Г.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ КИЄВА: ЗА КРОК ДО ДЕФОЛТУ

СЕКЦІЯ 7
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бенько І.Д., Сисюк С.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Бондар Т.Л.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Бондаренко О.В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АУДИТОРСЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Бровко Л.І.
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ВИБІР ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

СЕКЦІЯ 8
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Жилінська Л.О.
КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ЗАСАДАХ KAIZEN ТЕХНОЛОГІЙ ТА КРОС-ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ


 

Журнал Випуск - 11 / 2015 (ч. 5)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Abdullayev K.N.
THE QUESTION SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SERVICE FIELD IN AZERBAIJAN REPUBLIC (IN THE CONTEXT OF TRANSPORT AND INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) FIELDS)

Король О.В.
ДИНАМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ПОЛЬЩІ

Сидоров В.И., Сапогов С.А., Шевченко Т.П.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО НЕРАВНОВЕСНОГО РЫНКА В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Шлапак А.В.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Самойленко І.О., Штерн Г.Ю.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ РИНОК УКРАЇНИ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Сардак С.Э.
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Сімків Л.Є., Лозяк Ю.Д.
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Сливенко О.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Стадницька О.М.
РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Матукова Г.І.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ ЙОГО СТІЙКОСТІ

Мєшкова Н.Л.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Мушеник І.М., Кінаш І.А.
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Николюк О.М.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ

Нідзельська Т.Л.
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Юкіш В.В., Овчиннікова Т.В., Юрків М.Т.
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КЕРІВНИЦТВА В ЕФЕКТИВНЕ ЛІДЕРСТВО

Одаренко О.В.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФРОД-РИСКАМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

Олексюк Т.В.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Орел В.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА

Перевозова І.В.
МОНІТОРИНГ СУЧАСНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Пилипенко Д.Р.
РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Лункіна Т.І., Плужник Т.О.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Полозова Т.В.
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 4 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Болотна О.В., Молодцова А.С., Соколова В.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНСЬКІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ОСВІТИ

Крилова І.Г., Коваленко Г.В.
ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Почтовюк А.Б.
ОПТИМІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ФАХІВЦІВ НА РИНКУ ПРАЦІ ПОЛТАВЩИНИ

СЕКЦІЯ 5 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Соколова К.Ю
ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ У КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНІЙ РОБОТІ ОРГАНІВ ДФС УКРАЇНИ

Солонка О.О.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Табенська Ю.В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ МИТНИХ ОРГАНІВ

Чередник В.А.
ДЖЕРЕЛА ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Черкасова С.В.
ПРО ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ІНСТИТУЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ» ТА ЇХ СКЛАД В НЕБАНКІВСЬКОМУ ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ

Швед В.В.
БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Шевченко А.М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Шиманська О.А.
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ У ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

СЕКЦІЯ 6 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Вакун О.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Вітренко О.В.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В УПРАВЛІННІ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

Волошан І.Г., Чухлєбова Т.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННІ

Дем’яненко С.С.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

СЕКЦІЯ 7 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Полуектова Н.Р.
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ

Ревенко Д.С., Лыба В.А.
МЕТОД ДИАГНОСТИКИ СПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ К АДАПТАЦИИ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Сєргєєва В.В., Попов О.І., Белзецький Р.С.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Чорнорот Я.О.
ПОБУДОВА БАЗОВОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ

СЕКЦІЯ 8
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛІ РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Сурай А.С.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ