Повернутися

Журнал Випуск - 10 / 2015 (ч. 1)
Журнал Випуск - 10 / 2015 (ч. 2)
Журнал Випуск - 10 / 2015 (ч. 3)
Журнал Випуск - 10 / 2015 (ч. 4)


 

Журнал Випуск - 10 / 2015 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Соболєва М.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА СТАН КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ГАЛУЗІ

Хмель С.Н., Хмель В.И.
ПЕРВИЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОДУКТА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Болотна О.В., Бабошко А.І., Бушля Д.І.
ЕТИЧНІСТЬ МАСОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В БОРОТЬБІ ЗА ЛОЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Андрєєва Г.П.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА І РЕЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Афанасьєв І.Є., Веселовська О.Є.
МОНІТОРИНГ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Богашко О.Л.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Галаган Т.І.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

Мармуль Л.О.
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦІНОВОГО МОНІТОРИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Аванесова Н.Е.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Авдан О.Г.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БРЕНДІВ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Андрієнко Н.М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Андрущенко Н.О.
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Бабашов Р.А. оглы
СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНО

Бабій І.В.
КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ПІД ВПЛИВОМ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ

Бегларашвілі О.П.
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАГАЗИНІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бєлова Т.Г., Черкасова В.В.
БЕНЧМАРКІНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ

Білявська Ю.В.
ФОРМУВАННЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Богацька Н.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Божанова О.В.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Бондаренко С.А.
СУЧАСНА ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Романчук С.В.
ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ НА ЦУКРОВИХ ЗАВОДАХ

Скоморохова С.Ю., Редзюк Т.Ю., Пономаренко Р.А.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

Шевчук В.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ БЕНЧМАРКІНГУ

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Морозюк Н.С.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ТА ЇЇ СУТНІСТЬ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Пепчук С.М.
МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ В ІДЕОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Петик Л.О.
ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ

Тимчак М.В.
СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Швець Д.Є.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НОРВЕГІЇ ТА ГОЛЛАНДІЇ

Червяков І.М.
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ФАКТОРИ, ЯКІ СТРИМУЮТЬ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Ключник А.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Христенко О.А.
ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ ОРГАНІЧНОЇ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Калбанцова-Райлян А.И.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ РЕЧНОГО БАССЕЙНА

Котигорошко О.І.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ХАРАКТЕР ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ

Мареха І.С.
ЕКОЛОГО-КУЛЬТУРНІ СЦЕНАРІЇ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ ГЛОБАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Маценко О.М., Німко С.І.
ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗБОРІВ ЗА ПОНАДНОРМОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Гриняк К.В.
СОЦІАЛЬНЕ ВІДТОРГНЕННЯ ЯК РИЗИК НА РИНКУ ПРАЦІ: ДИНАМІКА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА НАСЛІДКИ

Калашнікова Т.М.
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Лисенко О.А., Лисенко В.В.
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ РЕЙТИНГУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Лесная И.Ф., Калашник Т.Е., Пивавар И.В.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

Маркова Н.С.
ОЦІНЮВАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Боголиб Т.М.
ФИНАСОВАЯ СИСТЕМА КАК СОСТАВНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Вольська С.П.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

Гагауз В.Н.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАНДАРТІВ ОЦІНКИ ПОЗИКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Покатаєва О.В., Давидков С.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ЧИННИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Мельнічук Н.О.
АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НБУ ЗА ВСІМА ІНСТРУМЕНТАМИ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Волинець О.О., Кардінал Т.Л.
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО СУТНОСТІ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Мокринська З.В.
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КИТАЇ

Муренко Т.О., Максімова В.Ф.
ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СКЛАДІ МЕРЕЖЕВИХ ОБ’ЄДНАНЬ


 

Журнал Випуск - 10 / 2015 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Вакуленко В.Л.
ПІЛЬГОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

Титенко О.А.
ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ В ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Джалилов А.
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ И ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Махмод Ахмед Юсф Елсеада
МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ МЕСТА ЛИВИИ В СИСТЕМЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Го Цзяфей
ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ПРАВАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЕЙ

Горбань А.В.
РОЗВИТОК ВАНТАЖНИХ ТА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ УРСР (1960-1980 РР.)

Данкевич Є.М.
ПРІОРИТЕТНІ ВЕКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМУВАНЬ

Дружиніна В.В., Залуніна О.М.
ОЦІНКА СТАНУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Жван В.В.
ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ЗА РАХУНОК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ТА ЕКОНОМІЇ КОШТІВ НА СТАДІЇ БУДІВНИЦТВА (РЕКОНСТРУКЦІЇ)

Завальнюк С.О.
ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Князєва О.А., Маслій Н.Д.
МОТИВИ ТА ЦІЛІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РІВНЯХ

Мармуль Л.О.
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦІНОВОГО МОНІТОРИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Вакуліна Ю.В.
ПЛАНУВАННЯ І СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

Вечеря С.В.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гальцова О.Л.
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЕВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ганза І.В.
ЕКСТРЕМАЛЬНЕ ТА ГНУЧКЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Гвініашвілі Т.З.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Голубка В.М.
РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОКРАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я

Гоменюк М.О.
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Давлєтбаєва Н.Б.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Енгельс І.О.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДІВ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зозуля-Бахір І.Б.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЖІНОК У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ільченко Н.Б.
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Cлободян Н.Г., Казанівська О.Т.
НАПРЯМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ОБОЛОНЬ»

Калюжна Н.Г.
ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЯК СУБ’ЄКТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Касич А.О., Чубка О.Ю.
ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ МАТЕРІАЛОМІСТКОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАГОНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Князєва О.А., Петрашевська А.Д., Франчук О.П.
СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Мокляк М.В., Литвин І.В., Ярмош Г.В.
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Сергєєва О.Р.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ІНВЕСТУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Шильнікова З.М.
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Белей С.І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Гутафель В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 6 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Глушко А.Д.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Доценко І.О.
СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Драган О.О.
ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

Дрозд І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Єрмошкіна О.В.
ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Верхоглядова Н.И., Щеглова О.Ю., Жиленко Т.Д.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Тарасова О.В.
СУТНІСТЬ РИНКУ ЗЛИТТЯ-ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ

Фрич А.О., Кіндратяк І.Т.
ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

СЕКЦІЯ 7 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Белінська С.М.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗЕМЛІ

Бондаренко Н.М., Барміна К.О.
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБИРАННЯ ЗЕРНА НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Будько О.В.
ОБЛІК В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Гудзенко Н.М.
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Дідоренко Т.В.
ВЕКТОР РОЗВИТКУ АКТИВНО-АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Єршова Н.Ю.
ОПЕРАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ МЕТОД (ACTIVITY-BASED COSTING) ЯК БАЗА ЗНАНЬ ТА ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Коваленко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Shoot S.O.
MODELING OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION ACTIVITIES IN UKRAINE

СЕКЦІЯ 8 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Горбачук В.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ

Дудник В.В.
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ТА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ, ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ЯК СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ

Орлова О.В.
ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 9
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Коваленко М.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 10
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Варламова І.С., Шмиголь Н.М.
ЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ


 

Журнал Випуск - 10 / 2015 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Борейко В.І.
ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Кизим М.О., Шпілєвський В.В., Полякова О.Ю., Феденко Г.М.
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ ВУГЛЕВОДНІВ ЗА УМОВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У КРАЇНІ ВИРОБНИЦТВА МОТОРНОГО ПАЛИВА

Котвицька Н.М.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Науменко А.М.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Паршин Ю.І.
ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА ТИПОМ РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ ЕФЕКТУ ВИРОБНИЦТВА

Письменна О.Б.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ УРАНОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ

Проскура В.Ф., Хаустова К.М.
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СФЕР ГОСПОДАРСТВА

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Григорук П.М., Хрущ В.О.
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Колодка А.В.
ОЦІНКА ІМІДЖУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СУМСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Кравчук В.І., Горячева А.Л.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Красноруцький О.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ХАРЧОВИМИ ТА ПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ларіонова К.Л., Донченко Т.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ САНАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Литовченко И.Л.
МАРКЕТИНГ В УСЛОВИЯХ ДУЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РЫНКА

Лобов С.П.
ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ У МЕРЕЖАХ ПОСТАЧАНЬ

Малярець Л.М., Моргун Г.В.
АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Мандзіновська Х.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Масляєва О.О.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО ОТОЧЕННЯ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Нестеренко С.А.
ОЦІНКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Осипов В.М., Яцкевич І.В.
РОЗВИТОК АЛЬЯНСУ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ: ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОЇ СИНЕРГІЇ

Ярмолович Ю.Р., Ярмолович Д.Ю.
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ (ФРАХТОВЫЙ РЫНОК)

Яшкіна Н.В., Лебідь O.В.
НЕЧІТКО-МНОЖИННИЙ МАТРИЧНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 3 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Андрейків Т.Я., Антонюк О.І., Пірог В.В.
ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Басюк О.В.
РОЗВИТОК КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ

Комліченко О.О., Ротань Н.В.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

Мороз О.В., Семцов В.М., Вакар Т.В.
ПОТЕНЦІАЛ І ПЕРСПЕКТИВИ БРЕНДИНГУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Морозов Р.В., Федорчук Є.М.
ОЦІНКА БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пепчук С.М.
МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ В ІДЕОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Прохорчук С.В.
АНАЛІЗ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 4 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Мульска О.П.
ОЦІНКА РИНКУ ПРАЦІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Черничук Л.В.
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ СКЛАДОВИХ ЖИТТЄВОГО РІВНЯ РІЗНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 5 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Биховченко В.П.
ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Горюк В.В.
АНАЛІЗ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ В 2014 РОЦІ, ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ ПРИЧИН ТА МОЖЛИВИХ ПІДХОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ

Дікань Л.В., Владімірова Н.П.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Забаштанський М.М.
ПОЛІТИКА СИСТЕМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Зінченко М.А.
МОНІТОРИНГ РУХУ ВИХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Іляшенко А.Х.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Манн Р.В.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»

Матвійчук А.В., Бень В.П.
МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РОЗМІРНОСТІ ПОЧАТКОВИХ ДАНИХ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Мацедонська Н.В.
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Мельник В.М., Степанова Д.С.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

Музика Н.М., Шашула Л.О.
ІПОТЕЧНІ КРЕДИТИ ЯК СКЛАДОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ

Хижняк В.О.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІМПОРТОВАНИЙ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ У ВІТЧИЗНЯНИЙ ПРОСТІР

СЕКЦІЯ 6 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бондар Ю.В.
ПОДАТКОВІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

Кокиза Г.Ю.
НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ АНАЛІЗУ

Кузина Р.В.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УКРАИНЕ

Любенко А.М.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Мельник З.Ю.
ВИКРИВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У ЗВІТНОСТІ: ПОМИЛКИ ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ

Нікульникова Т.Г., Мезенцева Н.М.
ФОРМУВАННЯ ПРЯМИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ У СОБІВАРТОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНОЇ ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ КРИВОРІЖЖЯ У 2013 РОЦІ

Олініченко І.В.
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

СЕКЦІЯ 7 
СТАТИСТИКА

Огай М.Ю.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗА УМОВИ ЗНАЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ

СЕКЦІЯ 8 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Маловичко С.В.
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ, ЕЛЕКТРОННИЙ МАРКЕТИНГ: ПОНЯТІЙНИЙ АНАЛІЗ

СЕКЦІЯ 9
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Морщ Я.І.
ПЛЮРАЛІЗМ ПОГЛЯДІВ ЩОДО ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Слободянюк Н.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


 

Журнал Випуск - 10 / 2015 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Пробоїв О.А.
ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛАПС НА ТЛІ ЗАГОСТРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Сотченко Є.В.
РОЗРАХУНКИ ПРИ ІМПОРТНИХ ТА ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЯХ В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Супрун С.Д.
ЛОГІКА ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ТА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Сментина Н.В.
ІНДИКАТОРИ ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАХОДІВ

Труніна І.М.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Матвєєв В.В.
ВИННИЙ ТУРИЗМ ЯК РЕКЛАМНИЙ ФАКТОР ТА ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Питуляк Н.С., Тучіна Ю.С.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ

Пінчук Т.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ ПІДПРИЄМСТВА

Повстенюк Н.Г.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Полозова Т.В., Шейко І.А.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Постол А.А., Собченко А.М.
РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Рожков А.О., Сєвідова І.О.
БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ ТА ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО

Сітковська А.О., Пінчук З.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Скригун Н.П., Пірнак М.В.
СПОЖИВЧА ЛОЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Смоленюк Р.П.
МАРКЕТИНГ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стадницька Л.М.
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІНТЕРВАЛЬНИХ ОЦІНОК ПРИ ОБҐРУНТУВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Степанов Д.С., Демчук Н.І.
ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Стрий Л.А., Захарченко Л.А., Голубев А.К.
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

Суворова І.М.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В ПРОЦЕСІ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АВІАТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

Тимохіна Я.О.
ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИНТЕЗОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Tomyuk O.
ANALYSIS OF METHODS OF DETERMINATION OF PRODUCT COMPETITIVENESS OF AUTOMOTIVE ENTERPRISES

Фартушняк О.В., Цибулько Д.І.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Хуторськой П.О.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Цыбульская Э.И., Новожилова А.В.
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чорна І.О.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ЯК НАПРЯМ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН

Шпанковська Н.Г., Труш Ю.Т.
ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ОБМЕЖЕНЬ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ВИРОБНИЧОЇ
ПРОГРАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 4 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Соколовський Є.А.
ФОРМУВАННЯ ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ І ЙОГО ВПЛИВ НА РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Тищенко В.Ф., Омельченко О.І.
ОЦІНКА НЕРІВНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Фера-Клемонца О.Ю.
МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ У ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Філатов В.М., Пивавар І.В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Шамота Г.М., Малиш Д.О.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 5 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Прокопенко В.І., Вагонова О.Г.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОНОМІЧНИХ І ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ
В ОБЛАСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

СЕКЦІЯ 6 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Урсакій Ю.А.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Філатов В.М.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Чабан В.В.
РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Шашко В.О.
ПРОФЕСІЙНІ МЕРЕЖЕВІ СПІЛЬНОТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Щербина А.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ АВІАЦІЙНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

СЕКЦІЯ 7 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Портянко Д.В., Говорушко Т.А.
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Пугарська Н.Б.
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ

Стегней М.І., Софілканич Я.Ю., Поллої К.Д.
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА БАНКІВСЬКОЇ СФЕР УКРАЇНИ

Юрій С.М.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ

СЕКЦІЯ 8 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Федчишина Н.М.
ПРОЦЕС БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ціцька Н.Є.
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 9 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Пілько А.Д.
ДИСКРИМІНАНТНІ МОДЕЛІ В ПРАКТИЦІ ОЦІНКИ, АНАЛІЗУ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Поданьова С.Ю.
МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Сидорук Т.С.
ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ ТА МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Халатур С.М.
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ