Повернутися

Журнал Випуск - 9-1 / 2014 (ч. 1)
Журнал Випуск - 9-1 / 2014 (ч. 2)
Журнал Випуск - 9-1 / 2014 (ч. 3)
Журнал Випуск - 9-1 / 2014 (ч. 4)


 

Журнал Випуск - 9-1 / 2014 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Антонов М.С.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

Кондратьєва Т.В.
ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ВЕЛИКОГО І МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Кудінова А.В.
МОДИФІКАЦІЯ ВІДНОСИН СПОЖИВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Наумов М.С.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

Пенькова І.В., Цвірко Д.Л.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ВАЖЕЛІВ

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Буряк П.Ю.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ПОЗИТИВНОГО СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Грущинська Н.М.
ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Кельба С.С.
ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ, ЇХ МЕХАНІЗМИ, ІСТОРИЧНІ ПАРАДИГМИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В ГОСПОДАРСТВІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Лисецька Н.М.
ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ ТА ЄС В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Масло Р.Є.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ МІСТ У ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Куценко В.І.
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ

Митяй О.В., Хлистун О.А.
АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ПІДТРИМКИ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Надвиничний С.А.
КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Окселенко Н.О.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Пиріков О.В.
СУЧАСНИЙ РЕЦИКЛІНГ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ: ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ареф’єв С.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Бондарчук М.Ю.
СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Босовська М.В.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Брінь П.В., Прохоренко О.В.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО КОНТРАГЕНТА У ВІДНОСИНАХ АУТСОРСИНГУ

Бутенко Д.С.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГРЕЙДОВ КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ

Винничук Р.О., Космина Ю.М.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

Воротніков В.А.
МОДИФІКАЦІЯ МАТРИЦЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ УНІКАЛЬНОГО ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Гельман В.М.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЙОГО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гончар Л.А., М’ячин В.Г.
СТРУКТУРУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Горак О.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕЗИСУ ЙОГО РОЗВИТКУ

Жван В.В.
ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ТА КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ПРОМИСЛОВОЇ БУДІВЛІ

Карпій О.П., Васильців Н.М., Меркулова В.В.
ДИСТРИБУЦІЯ ПАЛИВА ЗА ДОПОМОГОЮ ПАЛИВНИХ КАРТОК

Лазоренко Л.В.
РОЛЬ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Галунець Н.І., Палигач Я.А.
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пахлова О.В.
ОЦІНКА РИЗИКІВ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Журба І.О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ

Кузьмин В.М., Сусяк Х.В.
ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

СЕКЦІЯ 6 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Авраменко О.І., Кондра В.І., Похила М.О.
ДИНАМІКА МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 7 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Василенко Д.В.
ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ЗАСАДАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

Ватаманюк О.С.
МЕТОДИКА ТА ПРАГМАТИЗМ РОЗРАХУНКУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ

Дем’янчук О.І.
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ОСНОВІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Завистовська Г.І.
УРЯДОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Заклекта-Берестовенко О.С., Кізима А.Я.
ФІСКАЛЬНИЙ ТА РЕГУЛЮЮЧИЙ АСПЕКТИ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Корнієнко Н.М.
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Кузнєцова Л.В.
БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ

Олійник Н.Р.
ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Пасічник Ю.В.
ПОСТУЛАТИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

СЕКЦІЯ 8 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Кіртока Р.Г.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ: МОДЕЛЬ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Кожушко О.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ

Копчикова І.В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ТОВАРНІ ВТРАТИ»: ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кучер С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Леонова Ю.О.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Медвідь Л.Г., Харинович-Яворська Д.О.
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Мултанівська Т.В., Горяєва М.С.
ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Пилипенко Л.М.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ КОМПАНІЇ: ПАРИТЕТНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ І РИНКОВИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ

СЕКЦІЯ 9 
СТАТИСТИКА

Горова Я.В.
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Бабенко В.О.
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК


 

Журнал Випуск - 9-1 / 2014 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Мартиненко В.В.
ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

Пріб К.А.
СУТНІСТЬ КРИЗ ТА ЇХ МІСЦЕ У ПРОЦЕСАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Козаченко Р.П.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМУ

Пічкурова З.В.
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Присвітла О.В.
ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

Рєзнікова Н.А.
ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ КОНСАЛТИНГОВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Саєд С.М. Анкаві
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ КРАЇНИ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Леськів О.А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ САМОРЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНИХ РИНКІВ

Мойсеєнко І.В.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Пішенін І.К.
ОСОБЛИВОСТІ СЕКТОРАЛЬНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ

Половян Н.С.
СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ПІДСТАВІ ПАРАДИГМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Польова І.М.
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ

Сардак С.Э.
СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГЛОБАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ

Семенов В.Ф., Жупаненко А.В.
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НЕЯВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кузьминчук Н.В., Куценко Т.М., Кролевецька Ю.В.
ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ БРЕНДІВ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ліснічук О.А.
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Логвінова О.П.
РИЗИКИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ MYSTERY SHOPPING

Марковська О.К.
СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ, ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНІСТЬ ТА ВІДМІННОСТІ

Молодоженя М.С.
МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТОРГІВЛІ ДЛЯ ПОТРЕБ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Пазюк В.Л.
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ РИНКУ ВИНА В УКРАЇНІ

Побережний Р.О.
ВИБІР СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Поліщук М.Ю.
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ТИПУ ГАЛУЗЕВОГО РИНКУ

Пономаренко Т.В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Семенова В.Г.
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Шевченко К.М.
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Носенко А.С.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Поленкова М.В.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ

Черемісіна Т.В.
КОНЦЕПЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Шевченко Н.В.
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 6 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Ляшок Я.А.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Рудич Л.В.
ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СТРУКТУРНОЇ КОМПОНЕНТИ ДОБРОВІЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

СЕКЦІЯ 7 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Коваль Л.П.
АКСІОМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГРОЗ БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Лебідь О.В., Яременко О.Р., Харитонова В.С.
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Мельничук Н.Ю.
ПРИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

Опешко Н.С.
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Остапчук О.П., Рейнська В.Б.
ПОДАТКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Палюх О.М.
ОЦІНКА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Пахненко О.М.
ВПЛИВ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ НА РИНОК ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Підгайна Х.О.
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВТІЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Пірог В.В.
УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: ВПЛИВ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Савчук Д.Г.
ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Шатковська-Шморгай В.Б., Дунас Н.В.
ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

СЕКЦІЯ 8 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Коріненко А.І.
ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Мартинюк М.А.
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Момот В.М., Смоляк О.О.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ ЯК МЕТОД АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Панадій О.П.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЗА ВІТЧИЗНЯНИМИ І ЗАРУБІЖНИМИ ПРАВИЛАМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОКРЕСЛЕННЯ МЕЖ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Рудейчук С.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Кононова І.В., Шелест К.О.
ОБЛІК ДОХОДІВ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

СЕКЦІЯ 9 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Негрей М.В., Гнот Т.В.
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Панчишин А.І.
МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Сидоренко О.М., Савченко Г.О., Кібік Н.С.
ПРИБУТОК БАНКУ ТА ФАКТОРИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ


 

Журнал Випуск - 9-1 / 2014 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Шибаєва Н.В.
НОРМАТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Безверха І.А.
СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА ДИПЛОМАТІЯ КИТАЮ: ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ВІДМІННІ РИСИ

Бунтов І.Ю.
ПРІОРИТЕТ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ І ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС В РАМКАХ СТРАТЕГІЇ ЄВРОПА 2020

Вовчанська О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ В СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гуслєв А.П.
ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (ДОКРИЗОВИЙ АНАЛІЗ)

Доровський О.В.
СВІТОВИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК: СТРУКТУРА, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ТОЧКИ ЗРОСТАННЯ

Стадник О.І.
СВІТОВІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стрельник С.О.
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У МЕЖАХ КООПЕРАЦІЇ РЕГІОНІВ ЄС

Султанова Д.А.
СВІТОВІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ СТОСОВНО ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Хассуна Б.
ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА НА РАЗВИТИЕ ПАЛЕСТИНЫ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Драчук Ю.З., Снітко Є.О., Папіж Ю.С.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз
СУБ’ЄКТНО-ІЄРАРХІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Бабенко М.К.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ З ФУНКЦІЯМИ РЕГУЛЯРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Волошко Н.О.
УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Герелиця Н.Є.
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ СПЕЦИФІЧНИМИ СКЛАДСЬКИМИ ОБ’ЄКТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Говорушко Т.А., Дуда В.П.
ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Гринів Н.Т., Кокошко Т.В., Гльоза Б.Ю.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ІНСТРУМЕНТІВ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ

Сокур М.І., Гриценко Д.С., Соколенко А.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА

Гросул В.А., Афанасьєва М.В.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Дем’яненко Т.І.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Папіж Ю.С.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Фещур Р.В., Яворська Н.Р.
ДВОВИМІРНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ціолковська С.І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ

Буряк П.Ю., Чалапко (Калник) Л.Д.
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Чернецька О.В.
МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Чеховська М.М.
ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бачо Р.Й.
ТЕОРІЯ ПОТЕНЦІАЛІВ В СУЧАСНОМУ УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЮ ГАЛУЗЗЮ РЕГІОНУ

Бондаренко В.М.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНУ

Браташ М.А.
ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В УКРАЇНІ

Бурлуцька С.В.
НЕПРЯМА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ РЕНТИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Васильконова Е.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ

Голод А.П.
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Сідуняк О.В.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сочка К.А.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Тарасенко А.В.
ОПТОВИЙ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У СИСТЕМІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПК

Щербан М.Д.
ФАКТОРИ, ЩО ГАЛЬМУЮТЬ РОЗВИТОК КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

СЕКЦІЯ 6 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Андрєєва Н.М.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ТА ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ОБ’ЄКТІВ ПОРТОВО-ПРОМИСЛОВИХ ЗОН

СЕКЦІЯ 7 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Бондаревська К.В., Абросімова В.П.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Хмеленко І.В.
РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ВСТУПУ ДО ЄС

Чижова Н.Є.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

СЕКЦІЯ 8 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ареф’єва О.В., Кузенко О.Л.
СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЗА РІВНЯМИ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

Гайдукович Д.С.
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ПРИ МІЖБАНКІВСЬКОМУ КРЕДИТУВАННІ

Сюркало Б.І.
НОВІТНЯ МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

СЕКЦІЯ 9 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бенько І.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ (ОСББ)

Бруханський Р.Ф.
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ

Ганусич В.О.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У СВІТЛІ ВВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Тредіт В.Є.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ПДВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ ОПОДАТКУВАННЯ

Хорунжак Н.М.
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

СЕКЦІЯ 10 
СТАТИСТИКА

Берідзе Т.М.
ФОРМУВАННЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

СЕКЦІЯ 11 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гальчинський Л.Ю., Луговець В.В.
МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ


 

Журнал Випуск - 9-1 / 2014 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Пенькова І.В., Цвірко Д.Л.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ВАЖЕЛІВ

Шедяков В.Е.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Якимчук Т.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ: ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Іщенко А.В.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКСПОРТУ

Кислицина О.В.
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ СУЧАСНОСТІ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Ковалюк Б.І.
ОЦІНКА ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ СВІТОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Крушинська А.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ТИПУ

Маркус О.В., Левчук А.О.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР З УРАХУВАННЯМ ПРИБУТКОВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ТА ВИТРАТ НА ЇХНЄ ВИРОБНИЦТВО

Носирєв О.О.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андріїв Н.М.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТОРГІВЛІ

Дзямулич О.С.
РЕПУТАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА РЕПУТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Жовновач Р.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ГНУЧКОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Жуковська В.М.
ІНДИКАТОРИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Ільчук В.П., Штирхун Х.І.
ЯКІСТЬ АГРОПРОДУКЦІЇ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

Кам’янська О.В., Константинова Т.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РОЗВИТКОМ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Каткова Н.В., Дубінін В.А.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Жорова А.М., Кирильчук М.С., Кривошеєв О.Ю.
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коваленко М.В.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Костюченко Е.А.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА МОТИВАЦИЮ РАБОТНИКА В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Кравчук О.В.
СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Кузьмін О.Є., Пирог О.В., Стельмах Х.П.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Макарчук М.П.
МУЛЬТИКАНАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ – ШЛЯХ В МАЙБУТНЄ ПІДПРИЄМСТВА

Маргіта Н.О., Сушко Х., Іванців Р.
РОЛЬ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ У ФОРМУВАННІ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ

Москаленко А.М.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗОНИ ПОЛІССЯ

Одаренко О.В.
ИННОВАЦИИ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ

Русінко М.І.
КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Шарко І.О., Гуторов О.І.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Жукова Н.В.
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У МОДЕЛЯХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПИ

Калініченко Л.Л., Решитилова М.В.
РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ХАРКІВЩИНИ

Потапенко Т.П.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

СЕКЦІЯ 6 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Жарікова О.Б.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ПАСОВИЩ І СІНОКОСУ

Никитюк Ю.А.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Стасюк В.В.
СПЕЦИФІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ І КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

СЕКЦІЯ 7 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Косаревич Н.Б.
«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНІ» НОВАЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПЕРСПЕКТИВУ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

Краснова І.В., Коцюба І.І.
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ

Кутузова М.М.
ФОНДОВИЙ РИНОК У СИСТЕМІ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Нагорна Л.В.
ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Олійник А.В.
РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД БАНКРУТСТВА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОБОТИ З ПРОБЛЕМНИМИ БАНКАМИ В УКРАЇНІ

Омельченко О.І.
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ

Онишко С.В., Карпенко С.П.
ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУКУПНОГО ПОПИТУ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 8 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Зелікман В.Д., Лєсун Д.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УМОВАХ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Король Г.О., Безгодкова А.О., Галайда А.М.
ПОРІВНЯННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Кручак Л.В.
ФАКТОРИНГ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ПОВЕРНЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Кушніренко О.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ У ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лега О.В.
РОЗРАХУНКИ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В ПЛОЩИНІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Легенчук С.Ф., Яковець Г.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА РИЗИКИ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Макода С.Л.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПИТАНЬ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сколотій І.В.
ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК, ЙОГО ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

Юхименко-Назарук І.А.
РОЗВИТОК КОНТРАКТНОЇ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

СЕКЦІЯ 9 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Бадер Омар Ахмад Далайін
ЕВОЛЮЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Дубовик Т.В.
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Исикова Н.П.
ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДИЛЕРСКИХ СЕТЕЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Мошенська А.В.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД РЕКЛАМНИХ ЗВЕРНЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА

Проскурович О.В., Мельничук І.І.
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Яременко М.І.
МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ МОДІЛЬЯНІ-МІЛЛЄРА ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ