Повернутися

Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 1)
Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 2)
Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 3)
Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 4) 
Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 5)
Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 6) 
Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 7)


 

Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Заєць М.А., Ван Тао, Захарченко О.В.
УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКІ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЛОГІСТИЧНИЙ РОЗВИТОК

Ільницький Д.О.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В ГЛОБАЛЬНОМУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пухальська А.П., Корж В.С.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА З ОАЕ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Чернюк Д.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Войчак Д.А.
СИСТЕМНА СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

Добрянська Ю.О., Косар Н.С., П’ясечна А.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ

Колєдіна К.О.
ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Крачок Л.І.
ЗВ’ЯЗОК ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ З ЕНЕРГЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ КРАЇНИ

Кудренко Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КРУП’ЯНОЇ ГАЛУЗІ

Навроцький О.О.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ У СФЕРІ ПОСЛУГ

Оганезова А.В.
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

Пащенко О.В.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ГАЛУЗІ СУДНОБУДУВАННЯ

Чебанов О.О.
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ПРОМИСЛОВОСТІ: ЦІНОВИЙ АСПЕКТ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Абубекерова А.З., Хацер М.В.
КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Бєлко І.А.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Вавдійчик І.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГОВИХ МАЙДАНЧИКІВ

Вартанова О.В.
АНАЛІЗ КОМПЕТЕНЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гаркавий В.В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РОСЛИННИЦЬКИХ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Гордієнко М.І., Якимчук Ю.М.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Домбровська С.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РИНКУ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Ємцев В.І.
НАПРЯМИ РЕІНЖИНІРИНГУ ВИРОБНИЧИХ ТA БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НA ПІДПРИЄМСТВAX ЦУКРОВОЇ ГAЛУЗІ

Завальнюк В.В.
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Зінчук Т.А.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кісь С.Я.
МАКРОПЕРЕДУМОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Колодійчук В.А.
ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ І ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ НА ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Корж Н.В.
СТРУКТУРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТА КОРПОРАТИВНОГО КАПІТАЛУ

Косович О.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИРОВИННОЇ ЗОНИ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

Круглова О.А., Ставропольцева О.В.
ВПЛИВ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Ладико Л.М., Ладико І.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАНОВКИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСНО-ЦІЛЬОВОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Незвещук-Когут Т.С.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРИКОРДОННОМУ РЕГІОНІ

Незвещук-Когут Т.С., Чорний Б.С.
ВИКОРИСТАННЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТА РЕКЛАМИ ІМІДЖУ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ У МЕНЕДЖМЕНТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Педько І.А.
МОДЕРНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ BIG DATA

Пуліна Т.В., Коротунова О.В., Клімуш Г.С.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Рега М.Г.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

Рябик Г.Є.
ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ, ЗБАЛАНСОВАНОГО ІЗ ВИМОГАМИ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сагайдак О.М., Штанько Л.О.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Стельмащук А.М.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Темченко О.А., Максимова О.С., Темченко Г.В.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ НА ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Фадєєва Г.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 4 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бойко Є.О., Журавська А.Є.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Бойченко В.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Іус І.Б.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСКОРДОННОЇ КООПЕРАЦІЇ

Кобиляцький О.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ МІСТА ЛУГАНСЬКА У КОНТЕКСТІ РОЗРОБКИ ЙОГО БРЕНДУ

Криворучко М.Ю.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ФЕНОМЕНА «ПРОКЛЯТТЯ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ» В УКРАЇНІ

Ткач О.В., Волощук І.А.
ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ: ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Тульчинська С.О.
АНАЛІЗ ПРОГРАМ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 5 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Шпак Н.О., Кирилич Т.Ю.
ОБГРУНТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОДУКУВАННЯ ЕНЕРГІЇ ІЗ БІОМАСИ МАЛИМИ ВЕНЧУРНИМИ ПРОМИСЛОВО-ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

СЕКЦІЯ 6 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Богуш Л.Г.
СТРАТЕГІЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ДОНБАСУ

Бойченко Е.Б.
ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ВІДТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ

Горленко В.Г.
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКА НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА АПК

Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ХРОНІЧНУ НЕІНФЕКЦІЙНУ ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ЙОГО ЧЛЕНІВ


 

Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Маркус О.В., Левчук А.О.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР З УРАХУВАННЯМ ПРИБУТКОВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ТА ВИТРАТ НА ЇХНЄ ВИРОБНИЦТВО

Поляков М.В.
ИНФРАСТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ: СУЩНОСТЬ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ОСОБЕННОСТИ

Прокопенко М.М., Обозна А.О.
ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Сментина Н.В., Хусаінов Р.В.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Ящишина І.В., Буторіна В.Б.
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Корінь М.В., Гусєва В.Г.
МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Краснокутська Н.С., Тихонченко Р.С.
ОСОБЛИВОСТІ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Кучеренко О.В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНОЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ

Lazarenko Y.O.
THE ADOPTION OF OPEN INNOVATION PRACTICES: A CAPABILITY-BASED APPROACH

Лисак В.Ю.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ АКТИВІВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Лобов С.П.
ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Невдачина О.І.
ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВО-ВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Редько Н.В.
АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В КОМПАНІЇ «КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА»

Садчиков В.С.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ ПРИСКОРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Федорів Н.М., Ващенко М.Г.
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА У КРИЗОВИХ УМОВАХ

СЕКЦІЯ 3 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Омаров Ш.А.
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Яценко О.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ МЕЛІОРАТИВНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ АГРОСИСТЕМ

СЕКЦІЯ 4 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Терованесов М.Р.
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СЕКЦІЯ 5 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Баранова В.Г., Коцюрубенко Г.М.
НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Боровик П.М., Бечко П.К., Броварна С.М.
ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРОСФЕРІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Гудзенко І.С.
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Давидкова Н.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Задворних С.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ ВІДМИВАННЮ «БРУДНИХ ГРОШЕЙ» В УКРАЇНІ

Золотарьова О.В., Півняк Ю.В., Мартиненко П.Ю.
КОНЦЕПЦІЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Косова Е.В.
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ БАНКІВ: РЕАКЦІЯ НА ФІНАНСОВУ КРИЗУ

Кричинюк А.П.
МОДЕРНІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кулик П.Л.
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ МЕЖ ФІСКАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПДВ ЯК ФАКТОР ЯКІСНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ

Полторак А.С., Бужак Ю.С.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОПОДАТКУВАННЯ ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

Поляк Н.П.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

Пугарська Н.Б.
ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ

Савич І.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТІНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Семенча І.Є.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СЕКТОРА ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Сергєєва О.С.
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ БАНКІВ

Собкова Н.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД

Сьомченков О.А.
СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Татарин Н.Б., Шевчук О.М.
ПЕРСПЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

СЕКЦІЯ 6 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Vovk M.S.
OVERCOMING BARRIERS TOWARDS ENVIRONMENTAL POLICY CONVERGENCE OF UKRAINE AND EU

Горковенко І.В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

Колумбет О.П.
ВТРАТИ ОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Любенко А.М.
АКТУАЛЬНІСТЬ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Озеран А.В.
СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА МЕТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ЇЇ КОРИСТУВАЧІВ

Осадча Г.Г., Пержан Т.М.
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКО-ЗАГОТІВЕЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Слободян Н.Г., Мануілова АВ.
АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ДП ПАТ «ОБОЛОНЬ» «ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА»

Яровий К.О.
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА БЕЗГОТІВКОВИХ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ

СЕКЦІЯ 7 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Антонюк О.П.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ LEAN SIX SIGMA ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Говорушко Т.А., Ситник І.П., Рябуха О.Д.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «METASTOCK» У ФІНАНСОВІЙ АНАЛІТИЦІ

Обнявко Т.С., Онищенко О.А.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕНДЕРНИХ ПРОЕКТІВ У ВІЙСЬКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ МЕТОДАМИ ЕКОНОМЕТРИКИ

Устенко А.О., Василик І.І.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ

Юринець З.В., Юринець Р.В.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


 

Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Клевчік Л.Л.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Чернишевич О.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Аслонова С.К.
РЕСУРСНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ ЄС, США ТА РФ

Бігун У.В.
ЕНЕРГЕТИЧНІ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНІВ СВІТУ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Мазуренко В.П., Тіхонравова Є.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гаймур К.С.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА: ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ

Гуменюк І.Л.
ОСОБИСТІ СЕЛЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА: РОЛЬ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Мережко Н.В., Дякова Д.В.
АНАЛІЗ РИНКУ ШКІРЯНО-ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

Огданський К.М.
ЕКОЛОГІЧНА ДИНАМІКА І МЕТРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ

Ходаківська О.В.
ТЕОРІЯ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ: МЕТОДИ, ФОРМИ, ПРИНЦИПИ

Яковенко Н.В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Коваль В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Абубекерова А.З., Хацер М.В.
КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Афтандилянц В.Є.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Бабчинська О.І.
САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Бойко Н.О.
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СПОЖИВАЧАМИ НА ОСНОВІ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ

Бойченко К.С.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Боковець В.В., Циганенко О.В., Здановський О.В.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ

Бурмака Т.М.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дикань В.Л.
ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР

Дьяконова С.Ю.
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дьячук І.В.
ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ НА ПРОМОЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Єфімова С.А.
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Лопатовська О.В.
ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

Мазур А.Г., Гонтарук Я.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ

Мазур А.Г., Дмитрик О.В.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Мазур С.А., Редько М.С.
ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Мейта В.І.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Міщенко С.П.
ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ

Олійник О.С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СПИРТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Федорко І.П.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Чорна І.Ю., Юрчишена Л.В.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗРОСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Адамовська В.С., Калініченко Д.Р.
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

Власенко О.Б.
ІВЕНТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОКРЕМИЙ НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ

Зарічна О.В.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

Кутідзе Л.С.
РОЗВИТОК ФОРМ І МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 6 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бурак О.М.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОЗЕЛЕНЕННЯ В УКРАЇНІ

Садченко О.В., Барчан М.М.
РИЗИК-ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ

СЕКЦІЯ 7 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Агавердієва Х.Ф.
СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ НЕФІНАНСОВОГО ЗВІТУ

Олійник О.М., Гулбані М.В.
ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Шапошникова І.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

СЕКЦІЯ 8 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Архипенко С.В.
ФІНАНСИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Ачкасова С.А., Устінєнкова М.А.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ БАЗЕЛЬ ІІІ

Братюк В.П.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Гарбар Ж.В.
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СФЕРІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Голинський Ю.О.
МЕТОДИКА ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Чаплигін О.В.
МАКРОЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ

СЕКЦІЯ 9 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Біляр А.І.
РОЗВИТОК ЗВІТНОГО СЕГМЕНТУ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ВЛАСНІСТЮ

Бондаренко Т.Ю., Волков Д.П.
ГЕНЕЗИС ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РАМКАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Василюк М.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Глєбова Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Дубініна М.В., Багріна М.О.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гальчинський Л.Ю., Баталко М.П.
СЦЕНАРНА МОДЕЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА НА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ

Дудник В.В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Ільєнко О.В., Мороз Н.К.
АНАЛІЗ РИНКУ ІТ-АУТСОРСІНГУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ)


 

Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Галахова Т.О.
КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ: ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИВЧЕННЯ

Марущак Д.Ю.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ АСЕАН

Охріменко О.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КООПЕРАЦІЇ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ТНК ЗА РЕАЛІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ У РАМКАХ СТРАТЕГІЧНОГО АЛЬЯНСУ

Павлюк О.О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Вашай Ю.В., Поліщук Н.О.
СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЯК ФАКТОР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Венжега Д.І.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СТАНУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Верхоглядова Н.І., Завальнюк С.О.
ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Голуб Т.І.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Зборовська О.М., Дивінець О.Л.
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Киризюк С.В.
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Мікловда В.П.
ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАКАРПАТТЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Ніколаєнко Д.В.
МЕТОДИЧНА БАЗА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Помянська Н.Ю.
УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ НА СИНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСАДАХ

Світящук І.В.
ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ЛЬВОВА)

Сибірцев В.В.
ОСВІТНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Аванесова Н.Е.
ОЦІНКА БЕЗПЕКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Андрієнко Н.М.
РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ БРЕНДІНГУ)

Білецька О.О.
МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Бояринова К.О., Ткачук М.В.
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ТА НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Голей Ю.М.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАТКУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Гончаренко Д.С., Зорин А.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Захарченко Л.А.
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Зибарева О.В., Раца О.Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВА

Коваленко Н.М.
РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС

Корнієцький О.В.
РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

Моргулець О.Б.
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ СЕРВІС-МЕНЕДЖМЕНТУ

Мохонько Г.А., Лівандовська А.О.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Партин Г.О., Мукан А.Р.
РИЗИКИ АУТСОРСИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Покуца І.В.
КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ СИСТЕМНОГО ПЛАНУВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

Полозова Т.В.
БАГАТОКОНТУРНА ДІАГНОСТИКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ракицька С.О., Жусь О.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Рудківський О.А.
ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Удовенко І.О.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ТИПУ ПРАЦІВНИКА У СФЕРІ ТУРИЗМУ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Шевцова Г.З.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ І НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

СЕКЦІЯ 4 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Волощук Н.Ю.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ДИНАМІЧНИЙ СЕКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Лаврів Л.А.
МЕХАНІЗМ УКЛАДАННЯ УГОД ЩОДО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ ТА ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В РЕГІОНІ

СЕКЦІЯ 5 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Гаврилець О.В., Дочинець Н.М., Кампо Г.М.
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Дєліні М.М.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Дьомкіна О.В.
РИЗИКИ ПРИ ІНВЕСТИЦІЯХ У РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ

Решетова Г.І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ

Шильнікова З.М.
КАДРОВІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СЕКЦІЯ 6 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гринчишин Я.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ СИМПТОМІВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВА

Добровольська О.В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ

Єріс Л.М.
МІЖБАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ БАНКУ

Пастушенко А.І., Максимова С.В.
ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Цимбалюк І.О., Лущик В.Д.
ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Яременко С.М., Толстошеєва А.В.
БЕЗПЕКА КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ТА УМОВИ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 7 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Вовк М.О.
ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ ЗА СЕГМЕНТАМИ

Худик О.Б.
КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

СЕКЦІЯ 8 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Маринчук С.Г.
МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ЛОЯЛЬНОСТІ

Паламарчук О.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ФОРМУВАННЯ БАЗИ ПРАВИЛ ДЛЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ


 

Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 5)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Савчук Н.В., Чівіленко Л.А.
ЗМІНИ ФІНАНСОВОГО ПРОФІЛЮ ГЛОБАЛЬНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Зеліч В.В., Сані «С» Г.А.
ШЛЯХИ ГАРНОМІЗАЦІЇ МЕТОДІВ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ТА ФРИТРЕЙТЕРСТВА В УКРАЇНІ ЯК МЕХІНІЗМУ ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Курант Т.І.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СПОЖИВАЧА І ВИРОБНИКА У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Петько С.М.
ФОРМИ КОРПОРАТИВНОЇ ЕКСПАНСІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Потапенко Д.Д., Бондар О.С., Андріанова И.К.
СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Турчак В.В.
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Шевченко Т.П.
ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Ianshyna A.
CORPORATE RESPONSIBILITY OF EMERGING MARKETS AND DEVELOPING COUNTRIES NON-FINANCIAL MNCS: INSTITUTIONAL ASPECT

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Загороднюк О.В.
ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТА СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ І ФАКТОРИ, ЩО ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ

Козинець Г.О.
МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ

Кравець О.В.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

Манькута Я.М.
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНЗ

Палешко Я.С.
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Рамський А.Ю.
ПРОБЛЕМА ПОРУШЕННЯ АГЕНТСЬКИХ УГОД ПРИ ІПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУВАННІ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гребеннікова А.А.
НАУКОВІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Данилевська І.В.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ АГРОФОРМУВАНЬ

Дашко І.М.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Захарченко Н.В.
РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ АСПЕКТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ігнашкіна Т.Б., Семенюк В.С.
ОЦІНЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Костенко Т.О.
ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Кошонько О.В.
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Малахова А.В., Мартиненко О.В.
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Михайловина С.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ В ОБЛІКУ

Муравський О.А.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Підгребельна М.І.
НЕЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕЛИКОТОВАРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Рубан В.В.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Рукас-Пасічнюк В.Г.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Трусова Н.В.
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Чорнуха І.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Шелегеда Б.Г., Колобова В.В.
СИСТЕМНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ОСНОВА МЕТОДОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Шульгіна Т.С.
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Ярошевська О.В.
ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Яртим І.А.
УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Марчук Ю.В.
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Пушкарчук І.М.
ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 6
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Молина Е.В.
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА РЕГИОНА

Федоришин В.С.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Шкурупій О.В.
СУПЕРЕЧНОСТІ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЖИТЛА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОЯВУ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 7 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Деркач Ю.Б.
СУЧАСНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ЛІКВІДНОСТІ

Жердецька Л.В., Литвинюк О.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ БАНКУ

Керімов П.О.
ВПЛИВ КАНАЛІВ ФІНАНСУВАННЯ НА РОЗВИТОК МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Кузнєцов А.М.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ БАНКУ

Павленко О.П., Дуброва Н.П.
СТРАХУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Петруня Ю.Є.
АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ ТА КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Проць Н.В., Гринчишин І.М.
РОЛЬ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ БАЗИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Сушкова О.Є., Ошуркевич В.В.
СИСТЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

Ткачик Ф.П., Дармопук І.В.
ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК СПОСІБ МІНІМІЗАЦІЇ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

Толуб’як В.С.
ПЕНСІЙНІ РЕФОРМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Шепель Є.В.
ОБГРУНТУВАННЯ ОЦІНОЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ВПЛИВУ МОНЕТАРНИХ ЧИННИКІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНФЛЯЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Шумейко В.М., Каленик К.І.
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

СЕКЦІЯ 8 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Дріга О.П.
ВИМОГИ МСФЗ ДО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ

Лежненко Л.І.
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ СТАТЕЙ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ ВСТУПНОГО БАЛАНСУ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА МСФЗ

Мазур Н.А.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ: ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ПРОБЛЕМИ

Петренко Н.І., Столяренко О.М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПУ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ

СЕКЦІЯ 9 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Комар М.І.
МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ


 

Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 6)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Сайкевич М.І.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ: ГАЛУЗЕВА СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гудима О.П.
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Eshchenko Е.O.
RISKS OF FUNCTIONING OF THE NETWORK COMMUNITIES OF ELECTRONIC SPACE AND THEIR ADMINISTRATION

Кіржецька М.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Нестеренко О.Д.
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ

Паршин Ю.І.
ОЦІНКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Самойлик Ю.В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ М’ЯСА ЗА РАХУНОК ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Соляр В.В.
СТАН І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ З ПОЗИЦІЙ УКРІПЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Амосов О.Ю., Черняєва А.О.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У КРАЇНІ НА ФОРМУВАННЯ РОБІТНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Бедринець М.Д.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ПЕРІОД 2009–2013 РОКАХ

Беземчук О.Г.
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ОХОРОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Бирка М.І.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВА

Гоголь І.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Карпенко О.В.
СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Колобердянко І.І., Ланчковська Н.М.
ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ НАЯВНОСТІ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Лабунська С.В.
РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ КЛАСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Лисак Г.Г.
СТАН ТА ДИНАМІКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Лозинська І.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ М’ЯСО-МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

Майковська В.І., Синенко К.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

М’ячин В.Г.
АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ КОГНІТИВНОЇ КАРТИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

М’ячин В.Г.
ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Пармакли Д.М., Корженевская Н.Л., Яниогло А.И.
ЗАПАС ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Сагайдак М.П.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ТЕОРІЮ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ

Сагалакова Н.О.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ТЕОРІЇ ЦІННОСТІ У ВИЗНАЧЕННІ КАТЕГОРІЇ ЦІНИ

Череп А.В., Семенів Л.Ю.
МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Ставицький О.В.
ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Сусліков С.В., Жмінька Л.А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Тащеев Ю.В.
ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ И ПОНЯТИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА» В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Гнатів Н.Б.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Обиход Г.О.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Співак Я.О., Лазаренко Д.О.
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 5 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Байрактар Ю.П., Комарова А.А.
АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Клокар О.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Ланська С.П.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ В УКРАЇНІ: ВРАХУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Лисенко Ж.П.
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЛИННІСТЮ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ліпич Л.Г., Мостенець С.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ВИТРАТАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Почтовюк А.Б.
УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ РАЦІОНАЛЬНОСТІ

СЕКЦІЯ 6 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Баскаков А.Ю.
БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ В УКРАЇНІ

Гарасим П.М., Старух А.І.
БЮДЖЕТИ-ДОНОРИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Грінченко В.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА»

Комар Н.Г.
СУТНІСТЬ РЕСТРУКТУРИЗAЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Кулик О.Б., Кміть В.М.
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Курдидик Н.І.
АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ КАПІТАЛІВ

Олексин А.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 2008-2014 РОКІВ

Палінчак М.М., Дроздовський Я.П.
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЦЕРКВИ (НА ПРИКЛАДІ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

Пустовгар С.А.
ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ

СЕКЦІЯ 7 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бондаренко О.В.
АПРОБАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Малышкин А.И.
БАЗА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ УКРАИНЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АНАЛИЗ СОВМЕСТИМОСТИ

Мардус Н.Ю., Брік С.В.
АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

СЕКЦІЯ 8 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Іванченко Н.О.
ПРЕДСТАВЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИСНОВКУ ТА АКТИВАЦІЇ НЕЧІТКИХ ПРАВИЛ БАЗИ ЗНАНЬ ДОМЕННОГО ПРОСТОРУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Мельников В.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ КЛАСТЕРИ

Опаленко А.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Підгородецька В.М.
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ Й МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

Роскладка А.А., Божко В.І.
МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ТА КОНТРОЛЮ ШВИДКОСТІ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ


 

Журнал Випуск - 9 / 2014 (ч. 7)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Жданова Л.Л.
НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ТРЕТЬЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Ус Г.О., Павленко Л.І.
МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В НЕОКЛАСИЧНИХ МОДЕЛЯХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Ярмак О.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СЕКТОРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Апалькова В.В.
КЛЮЧОВІ СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Гохберг Г.О.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ РІВНЕМ СВІТОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА РОЗВИТКОМ РИНКУ БІОПАЛИВА

Довгань Д.А.
РІВНІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКСПОРТУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ

Дорофєєва Х.М.
ВЛАСТИВОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК ФАКТОРУ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ РЕКОНФІГУРАЦІЇ СВІТОВОГО ПОРЯДКУ

Пономаренко І.В.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТІНЬОВОГО БАНКІНГУ

Токар В.В.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК АЕРОКОСМІЧНО-ОБОРОННОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бочарова Ю.Г.
КОНКУРЕНТНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО АБО КООПЕРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Матюшенко І.Ю.
БІОЕКОНОМІКА: МЕДИЧНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ В СВІТІ І УКРАЇНІ

Мармуль Л.О.
ПРОГНОЗУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНІВ НА ЗАСАДАХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Таран-Лала О.М.
МЕТОДОЛОГІЧНА КОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

Фарат О.В.
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ

Чайка І.В.
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Шутаєва О.О.
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА»

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Буханець В.В.
ЕТИМОЛОГІЯ КАТЕГОРІЇ «ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»

Вольвач М.М.
ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ АВІАПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ І АНТИКРИЗОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ

Грабчук І.Ф., Бугайчук В.В., Мужицька Н.В.
МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гуржій Н.Г.
ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ КАНАЛУ ЗБУТУ

Жилякова О.В.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ: СУЧАСНИЙ КАТЕГОРІАЛЬНИЙ ВИМІР

Каминский П.Д.
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКИХ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Камінська І.Б.
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПРАЦІВНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Рябикіна К.Г.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ВАРТІСНИМИ КРИТЕРІЯМИ

Сидоренко О.В.
ДЕФІНІТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «БІРЖА» І «БІРЖОВИЙ РИНОК» ЧЕРЕЗ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ ТЕОРІЇ РИНКІВ

Сокольська Р.Б., Акімова Т.В., Просенко А.С.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Сталінська О.В., Болгов В.Є.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Фірсова С.Г., Дацькова Д.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СЕГМЕНТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ КОМПАНІЇ NESTLE

Цеслів О.В.
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ – ВАГОМИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

Череп А.В., Юдіна Х.К.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Чернявська І.М.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Шацкова Л.П., Станкова Л.І.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Шишмарьова К.В.
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ТАКТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Антошкін В.К.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВРАХУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ КРАЇНИ

Дітріх І.В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ РИБИ ТА РИБНИХ ТОВАРІВ

СЕКЦІЯ 6 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Турок В.В.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Хмелевська О.М.
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ДОСЯГНЕНЬ У СФЕРІ ОСВІТИ

Шитікова Л.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 7 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алексеєнко Л.М., Стецько М.В., Партика П.М.
МОДЕРНІЗАЦІЯ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Дубина М.В., Лисенко І.В., Пілевич Д.С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Рубанов П.М.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Тришак Л.С.
МЕТОДОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Хмелевський С.М.
ВІД ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ ДО ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Чайковська В.П.
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ У ЖИТТІ ДЕРЖАВИ

Ярыгина И.З.
ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

СЕКЦІЯ 8 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Курган Н.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Первій І.В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТІВ

СЕКЦІЯ 9
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Горбачук В.М.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ДЕРЖАВНИМИ ДІЯЧАМИ

Пасічник Т.В., Сибаль Я.І.
ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ КОРМОВИРОБНИЦТВА І РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА ІЗ ГНУЧКИМИ ГРАНИЧНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ