Повернутися

Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 1)
Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 2)
Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 3)
Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 4) 
Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 5)
Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 6) 
Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 7)


 

Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Заїка С.О.
ГЕНЕЗИС КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Лиськова Л.М.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ: ВІДНОСИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, РОСІЇ ТА УКРАЇНИ

Чуріканова О.Ю.
ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ВНУТРІШНЬОГО ВАЛОВОГО ПРОДУКТУ США НА КУРС ДОЛАРА В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гончаренко О.В.
ОЦІНКА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОІННОВАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ВИМІРУ

Ігнатенко М.М., Постол А.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ ТА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Кужель В.В., Манзій О.П.
АНАЛІТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРУ

Моісеєнко Ю.М.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ НАНОІНДУСТРІЇ ІЗ КОМПОНЕНТАМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

Стегней М.І.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Трішкіна Н.І.
МАРКЕТИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Цап М.В.
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Базалійська Н.П.
АНКЕТУВАННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ МЕТОД СИСТЕМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ РОБІТНИКА МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Безугла Т.В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОВАРООБІГУ ЯК ПОКАЗНИКА СТІЙКОСТІ СФЕРИ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Білошкурська Н.В.
ОЦІНКА ВПЛИВУ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Білявська Ю.В.
ПОБУДОВА АЛГОРИТМУ ПРОЦЕСУ ЗМІН УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вороніна В.Л.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Голік В.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СТРАТЕГІЯ»

Грицюк Н.О.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Гунченко М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

Демчук Н.І.
ІНДИКАТОРИ І КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Єлецьких С.Я.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Звягінцева О.Б., Каташинська М.О.
МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ НА РИНКАХ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ТОВАРІВ

Кравченко М.О.
КОНЦЕПЦІЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЯХ

Куцеконь Л.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Мельничук Л.С.
ЕТИЧНЕ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ЯК ОСОБЛИВИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олексенко С.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Скоромна О.Ю.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ

Скриньковський Р.М., Харук К.Б., Заброцька О.В.
ПАРАМЕТРИ ДІАГНОСТИКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Станко Г.В.
ІНСТИТУЦІЙНО-ІНФРАСТРУКТУРНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Студінська Г.Я.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БРЕНД»

Чернишов В.В.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Шуміло О.С.
НЕБЕЗПЕКА, ЗАГРОЗИ І РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ТА УТОЧНЕННЯ ЇХНЬОЇ СУТІ

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Іртищева І.О.
ІНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Нездоймінов С.Г.
РЕГІОНАЛЬНІ КОНТУРИ КЛАСТЕРНОГО РОЗВИТКУ ВИННОГО ТУРИЗМУ

Парфенюк Є.І., Шушкова Ю.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 6 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бавровська Н.М., Боришкевич О.В., Цибульський С.Ю.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ

Хлобистов Є.В., Пристайко О.П.
ПРИРОДООХОРОННІ ІНДИКАТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ

СЕКЦІЯ 7 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Хмелевська О.М.
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СЕКЦІЯ 8 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Войтович Л.М.
УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ СТРАХОВИХ ТА ПЕРЕСТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Дем’янюк О.Б.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ У ЗАХИСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ

Коцюба О.В.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Ломачинська І.А.
ВПЛИВ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Чижова Т.В., Сисоєнко І.А.
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

Яворська Т.В.
ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 9 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Коваленко О.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Курган Н.В.
ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ПОСТІЙНИХ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗБІЛЬШЕННЮ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л.
ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СТАДІЇ ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

Тютлікова В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОЦІНКИ ГУДВІЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПРОДАЖУ

Якубенко Ю.Л.
СТАНОВЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 10 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гавриленко О.В.
ОГЛЯД МЕТОДІВ ГІБРИДИЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Горбачова О.М.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА СТАЛОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АЕРОПОРТІВ У КОРОТКОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ

Устенко С.В., Іванченко Н.О.
РОЗРОБКА ІМПЕРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА


 

Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Долбнєва Д.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ АДАПТАЦІЇ ДОСВІДУ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Баклан Ю.С.
ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА З ПИТАННЯ ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНУ З КИТАЮ

Зеліч В.В., Калин Н.І.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МІЖНАРОДНИХ ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ В ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЯХ

Поворознюк І.М.
ЄВРОПА У СТРУКТУРІ СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Покотилова В.І.
ВПЛИВ НТП НА ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

Стукало А.В.
РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ. МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Вараксіна О.В.
ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Гераймович В.Л.
ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

Діброва О.В.
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ ТА В УКРАЇНІ

Лебедєва О.А.
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ТА СКЛАДОВИХ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Мельник Ю.М.
МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЯХ

Невдачина О.І.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Чала О.А.
ОЦІНЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Артюх-Пасюта О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЙОГО МІСЦЕ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Базилевич В.М.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В АПК ТА ЇЇ ЗАГРОЗИ: СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ

Баланович А.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Баюра В.І.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Боковець В.В., Мануілова В.Д.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Вартанова О.В., Шестер І.В.
БЕНЧМАРКІНГ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Коваленко Є.В.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ЗЕД

Крамаренко А.В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Кривда О.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ КОМПАНІЯХ

Меречина Ю.О.
ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

Небилиця О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Пішеніна Т.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВ

Плахотнік О.О.
МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Пугач А.В., Пугач А.М.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Соколи И.И., Аль-Мула Али К.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

Стельмащук А.М.
УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Фірер Д.О.
ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Чернецька О.В.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Андрущенко Н.О.
ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ – ЗАПОРУКА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКОНОМІСТА

Бурда А.І., Дусак Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Огліх В.В., Єфанова Т.І.
РЕГІОНАЛЬНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ: ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Тур О.В.
ФОРМУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ДЕПРЕСИВНОГО СТАНУ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ

СЕКЦІЯ 6 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Кобзар О.М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОЛІТИК УКРАЇНИ ТА МАКЕДОНІЇ: АДАПТАЦІЯ ДОСВІДУ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЕФЕКТИВНОСТІ ДІЙ

Чернихівська А.В.
«ЗЕЛЕНІ» ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Шевченко І.В.
СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 7 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Авксєнтьєв М.Ю.
ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ У СПЕЦІАЛІСТАХ З ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ

Баляба К.В.
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ІСНУВАННЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Дружиніна В.В.
АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ МІСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ

Зюзіна О.О., Гринкевич С.С.
ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

Іртищева І.О., Стегней М.І., Козик І.М.
ОЦІНКА НАУКОВО-КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Когатько Ю.Л.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ «РІВЕНЬ ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ»

Петренко О.О.
СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВОСТІ

Терованесов М.Р.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шедяков В.Е.
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ

СЕКЦІЯ 8 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гавриляк Т.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

Горбунова А.І.
УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ’Я

Гордей О.Д.
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Чорна І.О.
СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ МАЙНА ГРОМАДЯН ВІД СТИХІЙНИХ ЛИХ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

СЕКЦІЯ 9 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Атаманчук Л.О.
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ

Садовська І.Б.
УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Булкин С.М.
CОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС»


 

Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Мішин Ю.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ

Полагнин Д.Д.
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

Сахненко О.І.
ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ: ТЕОРІЯ І ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Зеліч В.В., Агій А.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Заєць М.А., Баєва В.В., Захарченко О.В.
ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА

Мельник О.І.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
У КОНТЕКСТІ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Мілевський С.В., Мілевська Т.С.
АНАЛІЗ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Назаров М.І.
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

Палант О.Ю.
МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ВІДМОВ У ТРАНСПОРТНОМУ ПОТОЦІ МІСТА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

Риковська О.В., Яровий В.Д.
РОЗВИТОК СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Руденко О.А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОСНОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ

Свергуненко К.В.
АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ізвєкова І.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗДЕФЕКТНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Інкіна Л.Ю., Ільченко В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОРМОВАНИХ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Казачков І.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ АУТСОРСИНГУ

Комліченко О.О.
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Куденко О.В.
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ПІДХОДІВ ДО СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ

Лисенко О.А.
ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Лозовський О.М., Хомко О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Мелень О.В., Гарібян Т.А.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАНЬ РОЗРОБКИ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Одаренко О.В.
ДИНАМІКА ГЛОБАЛЬНИХ БІЗНЕС-РИЗИКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РИНОК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Пазущан А.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛІНГУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Пержан Т.М., Слободян Н.Г.
АНАЛІЗ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЙОГО СТРУКТУРИ

Примуш Ю.С.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ротань Н.В.
СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ

Рябенька М.О., Дзюба Т.А.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ

Рябик Г.Є.
МАРКЕТИНГОВЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Сарапіна О.А., Пінчук Т.А.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Сидорчук І.П.
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Сітковська А.О.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СЕКЦІЯ 5 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Дерев’янко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ісаян А.М.
АГРАРНІ РОЗПИСКИ ЯК НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ КРЕДИТУВАННЯ АПК ПІД МАЙБУТНІЙ УРОЖАЙ

Коблик І.І.
МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

Коваленко К.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Лыса Е.В., Уварова К.В.
ФИНАНСОВЬІЕ АСПЕКТЬІ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЬІБОРА УКРАИНЫ

Любкіна О.В.
КОЛИВАННЯ ЦІН НА РИНКАХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЦИКЛ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

Новосьолова О.С.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ДИСБАЛАНСІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Паньків Х.П., Раделицький Ю.О.
РОЛЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ

Панько В.В., Нагайчук В.В.
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Простебі Л.І.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Ружанська Т.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ ШЛЯХОМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ САМООЦІНКИ ТА САМОКОНТРОЛЮ ЇХ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ

Серватинська І.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

СЕКЦІЯ 6 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Задніпровський О.Г.
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ: НОВАЦІЇ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ

Кац М.В.
ОПРИБУТКУВАННЯ ЗАПАСІВ: АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ ПО-НОВОМУ

Коваленко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Лучик Г.М.
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Максимова А.В.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Махота А.В.
БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Пантюхова А.В.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

СЕКЦІЯ 7 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Жарінова А.Г.
КОГНІТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НОВА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЗНАННЯМИ

Іванченко Г.Ф., Далайін Бадер Омар Ахмад
ЕВОЛЮЦІЙНА ТЕОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ


 

 Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Полюсевич Ю.Г.
РАДЯНСЬКА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ТРАКТУВАННЯ У ПРАЦЯХ ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ

Шумаєва М.І.
АНАЛІЗ КЛАСИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Суровцев О.О.
СОЦІАЛЬНІ МЕДІА У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Хвалінський С.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Щава Р.П.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ ЯК ІНДИКАТОР ФІСКАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В ЄС

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Коваленко Н.М., Кравченко А.О.
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНИ

Орленко О.В.
МОДИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ ІНДУСТРІЇ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Павлова А.М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ FATF З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Тарасова І.І., Галицька А.І., Чорна А.С.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Тіхонова Н.О.
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Акулов М.Г., Литвинюк П.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ

Запара Л.А., Самілик Т.М.
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОВОЧІВНИЦТВА

Заровна К.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Зернюк О.В., Джерипа А.А.
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Колесник В.М., Савченко Т.В.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ФЕРОСПЛАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Латишев К.О.
ЗМІСТОВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОН’ЮНКТУРА» СТОСОВНО РИНКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Партика І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ

Пащенко О.П.
ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ

Пилипенко М.О., Демченко Н.В., Дрогомирецька М.І.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ

Продіус О.І., Козинець Д.В.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Продіус О.І., Тараканова Н.Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАСАДАХ АДАПТИВНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Седікова І.О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА Й ФОРМИ УПРАВЛІННЯ БІРЖОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНОГО РИНКУ

Слободян Н.Г., Дем’яненко С.С.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В УПРАВЛІННІ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Соколюк К.Ю., Маруняк Д.А., Маценко О.О.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЕКСПОРТНОГО МАРКЕТИНГУ В РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Соломчук Л.М.
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР

Стрий Л.А., Захарченко Л.А., Голубев А.К.
НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Суска А.А.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Тимофієва Г.С.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ ЯК ФАКТОР ПОСИЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Удачина К.О.
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЕКОНОМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Удуд І.Р.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Феєр О.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Шишмарьова Л.О., Шишмарьова К.В.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Шульгіна Л.М., Ситник Т.В.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ХОДІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Юрій Е.О., Луцик І.Б.
ЦІЛІ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бойко Є.О., Міхенько В.А.
ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Лютак І.З., Сторож Я.Б., Броновський І.В.
АНАЛІЗ РІВНЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА У НАПРЯМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Скібська К.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Соболєва Г.Г.
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ ТА ІНТЕРЕСІВ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

СЕКЦІЯ 6 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Борвінко Е.В., Гордієнко В.О.
РЕГІОНАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ, ОРІЄНТОВАНИЙ НА РЕЗУЛЬТАТ

Терованесов М.Р.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СЕКЦІЯ 7 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гордєєва-Герасимова Л.Ю.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОЇ БАЗИ РЕГІОНУ

Жадан О.В.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РОЛІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Степура В.В.
РОЗРОБКА ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ З ПОЗИЦІЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Сусіденко Ю.В.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ СВІТОВОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ЯК ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗАСТОЮ ЕКОНОМІКИ

СЕКЦІЯ 8 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Москаленко О.В., Піскунов Р.О.
ОБЛІКОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ КРЕДИТІВ У ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Пігош В.А.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Скрипник С.В.
РУХ ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Хмелевський С.М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Шепель І.В.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Шиманська А.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА


 

Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 5)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Кирилюк Н.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кобилянська Л.М.
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ГЛОБАЛЬНА ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Колінець Л.Б.
ФІНАНСОВА КРИЗА В АЗІЇ: ПРИЧИНИ ТА УРОКИ

Корчинський І.О., Зеліско Н.Б.
МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ВСТУПУ ДО ЄС

Кузнецова Н.В., Сльозко О.О.
СВІТОВА ТОРГІВЛЯ НА РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ: Ф’ЮЧЕРСИ

СЕКЦІЯ 2 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гуменюк Я.М.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Деркач Т.В.
СТРАТЕГИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ В ТОРГОВЛЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Жарікова О.Б., Пащенко О.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ (ЯБЛУНЕВИЙ САД)

Ільніцький А.І.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Кирику М.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВУ ГЛОБАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

Корнієнко О.М.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андришин В.П.
ЗАГАЛЬНОГАЛУЗЕВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Астанина Ю.С.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОПЕРАТОРОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В РАМКАХ РАСШИРЕННОЙ МОДЕЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ETOM

Бухун Ю.В.
РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЗМІНИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ

Верхоглядова Н.І., Коваленко Є.В.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Власенко В.В., Корчагіна Г.А.
ЗНАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Галицька У.Б.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Добрянська В.В.
СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Замлинський В.А., Замлинська О.В.
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Кириченко Н.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ АГРОІННОВАЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ковальова О.В., Василішин С.І.
УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ліва О.М.
ДОВІРА ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ АКТИВ: ПОВОРОТ У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Марченко М.М.
ФЕНОМЕН ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ

Матвєєв В.В.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИНОРОБСТВА УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 4 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Жовтяк Г.А.
ОЦІНКА МІСЦЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА В РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Лизунова О.М., Сірєнко Ю.І.
НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 5 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алєксєєв В.І.
БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Бачо Р.Й.
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Власенко Н.М.
ВІДНОВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Гарбар Ж.В.
АНАЛІЗ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Городніченко Ю.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ МЕГАРЕГУЛЯТОРА НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Грановська І.В.
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОСНОВНА ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ГАРАНТІЯ ДЛЯ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ

Григоренко В.М.
АНАЛІЗ ВАЖЕЛІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ

Жумік О.В., Стадник Ю.А.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ АКТУАРНОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Квасницька Р.С.
ІНВЕСТИЦІЙНА РОЛЬ РЕСУРСІВ ФІНАНСОВИХ КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ

Коковіхіна О.О., Карачарова К.А.
ПОБУДОВА БАГАТОФАКТОРНОЇ ЛІНІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ ОБСЯГІВ ТОРГІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІД ВВП ТА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Курдидик Н.І.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КАПІТАЛІВ В УКРАЇНІ

Кутузова М.М.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

Малініна Н.М.
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Минц А.Ю., Глушаченко С.С.
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РЕЙТИНГОМ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ЗАЁМЩИКА

Назарук А.Л.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 6 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гудзенко Н.М.
КРУГООБОРОТ КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОЦЕС МОДЕЛЮВАННЯ

Долюк А.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Костюнік О.В., Слюсар Л.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ВИЗНАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

СЕКЦІЯ 7 
СТАТИСТИКА

Гринькевич О.С., Маман Н.І.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Затуливітер Ю.С.
ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ В СНР

СЕКЦІЯ 8
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Горбачук В.М.
ВРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ

Ковалевська І.М.
ГРАФІЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДОВКІЛЛЯ

Лучаківський А.О.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ Z-SCORE ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ

Лыба В.А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА

Мостенець С.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ І ВИТРАТАМИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ


 

Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 6)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Бучинская Е.В.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ КРИЗИСНЫМ ЯВЛЕНИЯ

Трофимчук О.А.
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ

Удовенко І.О.
РОБОЧА СИЛА ЯК ТОВАР РИНКУ ПРАЦІ: ОСНОВНІ СПЕЦИФІЧНІ РИСИ

Юрко Т.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Буковецька Ю.І.
ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇН СВІТУ

Подоляк В.Р.
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Токменко В.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Будько О.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Гвоздєй Н.І., Бержанір І.А., Улянич Ю.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧИГИРИНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ніколаєнко Д.В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ СТРУКТУРОУТВОРЮЧИХ ФУНКЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ

Петричко М.М., Лінтур І.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Рамський А.Ю.
АДЕКВАТНІСТЬ РІЗНИХ СИСТЕМ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Рогач С.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Романова Т.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА»

Фабрика І.В.
СТРУКТУРА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ

Федорко І.П.
ФАКТОРИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Яровенко Т.С.
СТАТИСТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Блажева В.И.
ЭКОИННОВАЦИИ – ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО «ЗЕЛЕНОГО» ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Бондаренко Н.М., Кислиця К.В.
ВИТРАТИ: СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Гвоздь М.Я., Свірська Н.Т.
РЕІНЖИНІРИНГ ТА ІНШІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Гладій Х.Г.
ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ЯК ІНСТРУМЕНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА HANDMADE-РИНКУ

Олійник О.В., Руденко Є.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ВЕКСЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Петрова С.А.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЬIЕ ИЗМЕРЕНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Полозова Т.В.
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ГНУЧКОСТІ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Соломаха І.В.
СТАНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ КВІТКОВО-ДЕКОРАТИВНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Судомир С.М.
РОЛЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Хілуха О.А.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Хуторськой П.О.
ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Цибульська Е.І., Щит С.Л.
ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Шапуров О.О.
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА КРИЗОВІ ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Богославець О.Г.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Дикань В.Л.
МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР (ІБС)

Ценклер Н.І.
НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

СЕКЦІЯ 6 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Авраменко Т.П.
ВПЛИВ COЦІАЛЬНO-ЕКOНOМІЧНИХ АCПЕКТІВ НА ФOРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНO-РЕCУРCНOГO ПOТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 7 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Войнича Л.Й.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕЛА ТА ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ

Олійник О.О.
СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Панчук А.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Староста О.П.
ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ

Стрельцова Н.Л.
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК УМОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

СЕКЦІЯ 8 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Вовчак О.Д., Онуфрієнко М.П.
ПОНЯТТЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Гладинець Н.Ю.
КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Сідельникова Л.П.
ФІСКАЛЬНА КОМПОНЕНТА МИТНОГО ПОСТАУДИТУ

Стечишин Т.Б.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Суханова А.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ЗДОРОВ’Я»

Шмир І.П.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

СЕКЦІЯ 9 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Архипенко С.В.
ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА АМОРТИЗАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ

Бондарчук Н.В., Васільєва Л.М.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ

Сморжанюк Т.П.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Яровий К.О.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАНЬ

СЕКЦІЯ 10 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Ревак І.О.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ

Ревенко Д.С.
ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ)


 

Журнал Випуск - 8 / 2014 (ч. 7)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Карзун І.Г.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Шатненко К.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Штефан С.І.
РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Борісов О.Г., Фірсова К.В.
ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС ТА УКРАЇНИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ 2020»

Далевська Н.М.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ВЛАДИ ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ЧИННИК СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Малюта І.А.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОВАРНОЇ ТОРГІВЛІ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Петько С.М.
ТЕОРІЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Чень Цзюнь
ЗМІНИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ КНР НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бібен О.І.
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Венгер В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ»

Драчук Ю.З., Єременко О.М., Трушкіна Н.В.
ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ З УРАХУВАННЯМ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Степанчук С.О.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Тарасова І.І., Маруняк Д.А., Маценко О.О.
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Шабінський О.В., Євдокімова М.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА – НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОСЕКТОРА

Шутаєва О.О.
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Афанасьєв Б.В.
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Бодарецька О.М.
ВИКОРИСТАННЯ ТИМЧАСОВО ЗАЛУЧЕНОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО МОТИВУВАННЯ

Гнатенко І.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ КРИТЕРІЇВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Горячка О.О.
АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ КРЕАТИВНИХ КОЛЕКТИВІВ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОВОВВЕДЕНЬ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Гринюк Ю.М.
ЦІЛЬОВІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТОВНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Ільченко Н.Б.
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Ключник А.В., Терешкова М.Ю.
МОТИВИ І СПОСОБИ ВИХОДУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Ковернега Т.А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Колесник К.С.
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ КАЧЕСТВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

Курінний В.О., Курінна І.Г.
РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Кухарук А.Д.
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

Мохненко А.С., Байша К.М.
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ніколайчук О.А.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Пристемський О.С.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК БАЗИС РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Сирота В.С.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Субота М.В.
КОРПОРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Хвостіна І.М.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Чайка Т.Ю.
ПРОБЛЕМА ВІДБОРУ ЕКСПЕРТІВ В ЕКСПЕРТНУ ГРУПУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Чалова М.А., Сучков А.В.
ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА

Чернышёва Л.И., Чернат И.О.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Шостак І.В.
МІРА ПРАЦІ ТА МІРА ВИНАГОРОДИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Яковенко Т.І., Педченко Н.С.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕКЛАМНОЇ ГАЛУЗІ

Ярема Б.П., Остафій М.М.
ЕКОНОМІЧНІ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Губарев В.В.
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Тимошенко Ю.О.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Чапюк О.П.
ОЦІНКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Шабардіна Ю.В.
ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Шевчук І.Б.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ Й СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ МАСШТАБАХ

СЕКЦІЯ 6 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Бойченко М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ОСНОВІ СТАНДАРТУ OHSAS 18001

Кравець І.М., Кравець С.А.
ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Немашкало К.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 7 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Височіна Л.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

Горлов С.М.
ВПЛИВ БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ГРОШОВИЙ ОБІГ І РІВЕНЬ ЦІН В ЕКОНОМІЦІ

Рудь І.Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКА ІНФЛЯЦІЇ У МОНЕТАРНІЙ ПОЛІТИЦІ

Свистун Л.А., Буркова І.С., Верещака Т.П.
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Тимків А.О., Маринчак Л.Р.
ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ У КОНТЕКСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ І ПОЛІТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

СЕКЦІЯ 8 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Василюк М.М., Григорів О.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ Й ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У СУЧАСНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПРАКТИЦІ АУДИТУ

СЕКЦІЯ 9 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Бандоріна Л.М., Дудник В.В., Лозовська Л.І.
МЕТОДИКА РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ «ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ»