Повернутися

Журнал Випуск - 7 / 2014 (ч. 1)
Журнал Випуск - 7 / 2014 (ч. 2)
Журнал Випуск - 7 / 2014 (ч. 3)
Журнал Випуск - 7 / 2014 (ч. 4)
Журнал Випуск - 7 / 2014 (ч. 5)


 

Журнал Випуск - 7 / 2014 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Войнова Є.І.
СТРУКТУРА РИНКУ ПОСЛУГ

Данилейчук Р.Б.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ КОНКУРЕНЦІЇ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Дегтярьова С.А.
ФАНДРАЙЗИНГ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА МЕЗОРІВНІ, ОГЛЯД УКРАЇНСЬКИХ ВЕНЧУРНИХ КОМПАНІЙ

Жмай А.В., Орлова Н.В.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В УКРАИНЕ

Кутузов Р.В.
ПОГЛЯДИ В.Ф. ЛЕВИТСЬКОГО (1834-1939) НА ПРОБЛЕМИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРАВА

Ляшок Я.А.
УСЛУГИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Наумов М.С.
ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ ПРАЦІ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Островський І.А.
ПРОТИРІЧЧЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Помінова І.І.
ГЛОБАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ

Савицька Н.Л.
АРХІТЕКТОНІКА СУБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

Станкевич Ю.Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Тимофієва С.Б.
СУПЕРЕЧНОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 2 
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Антоненко Є.В., Нагайченко С.Є.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Безрукова Н.В., Свічкарь В.А.
БРЕНДИНГОВІ АСПЕКТИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЙ

Ваніна Н.М.
МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Вдовичин Я.І.
РОЛЬ ЄДИНОГО НАГЛЯДОВОГО МЕХАНІЗМУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ ЄВРОЗОНИ

Вінська О.Й.
ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ: КЕЙС ІТАЛІЇ

Ворошилова Г.О.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ КРИЗИ

Гєєва А.П., Задира О.О.
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Грицьков Є.В.
БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ: СТАН ТА НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Жнакіна Е.Г.
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Запроводюк А.В.
КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ

Каймашнікова К.С.
ГЕНЕЗИС ТА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

Калашник М.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЄС

Крижановський В.В.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лесів М.М.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У 2007–2013 РОКАХ КРАЇНАМИ ЧЛЕНАМИ ЄС

Лисецька Н.М.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ БАЗОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мамалига О.О.
ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Мікаелян С.Г.
КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Набок І.І., Пасічник О.В.
ВПЛИВ РОЗШИРЕННЯ ЄС НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Николюк В.П.
ЕКОНОМІКИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В УМОВАХ САНКЦІЙ ТА БОРГІВ

Петрашко Л.П., Цівина М.С.
АНТИКРИЗОВІ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВСЬКИХ ГРУП

Побоченко Л.М., Марценюк Х.С.
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІЖНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГУ В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Поліщук О.В., Багой М.Ю.
АНАЛІЗ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Поліщук О.В., Василевський В.О.
ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Проценко І.В.
ВПЛИВ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПОСЛУГ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Рябець Н.М., Тимків І.В., Дворник І.В.
ІМПЕРАТИВИ ТА МЕХАНІЗМИ «НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ» В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Свердлова Ю.О.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Стройко Т.В.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЄС

Турянський Ю.І.
МИТО В СИСТЕМІ ФІСКАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Хвалінський С.О.
ОЦІНКА КРИТЕРІЇВ РИЗИКУ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Чернюк Д.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Якубовська К.В., Завірюха Н.А.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ярмолович Д.Ю.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ МОРСКИХ КОМПАНИЙ НА ПРИМЕРЕ МОРСКИХ АГЕНТСКИХ КОМПАНИЙ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Болдирєва Л.М.
ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Газуда М.В.
АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВІДНОВЛЮВАНИМИ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Галич Ю.А.
ОБСЛУГОВУЮЧІ КООПЕРАТИВИ ПРИ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДАХ

Голікова К.П.
СТАН ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Голобородько Т.В.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Жмудська І.Б.
ТЕОРІЇ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА В СОТ

Зуб О.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Іртищева І.О., Крупіца І.В.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Орлова О.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ НЕОБХІДНОГО ПЛАТОСПРОМОЖНОГО
КАПІТАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ


 

Журнал Випуск - 7 / 2014 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 3 
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Іртищева І.О., Стегней М.І., Білак Г.Г.
СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ СФЕРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Кіфоренко О.В.
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ СИРОВИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

Криленко В.І.
ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мазур І.М.
ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Мазуркевич Л.Є.
ВВП ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ІНДИКАТОР КОН’ЮКТУРНИХ КОЛИВАНЬ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗБІЛЬШЕННЯ В УКРАЇНІ

Майборода Ю.В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Мінаков В.М.
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОРТОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Мінакова С.М.
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У ПОРТОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Міщук О.В.
СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Нісходовська О.Ю.
РОЗВИТОК НАСІННИЦТВА ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР

Паук М.І.
ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ: СУТЬ, ВИДИ ТА МЕТОДИ ІНВЕСТУВАННЯ

Пічугіна М.А.
ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ

Подзігун С.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Рамський А.Ю.
ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ

Рега М.Г.
РОЛЬ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Рубан В.М.
ТИПИ І ВИДИ СТРАТЕГІЙ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ. ТАКТИКИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Семененко В.В.
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Слюсар С.Т.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КИЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Соколюк К.Ю.
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЛЮДИНИ

Сорокін О.Г.
ОЦІНКА ВПЛИВУ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ НА РОЗВИТОК УРАНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Стегней М.І.
МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ФУНКЦІЇ

Тинська І.І.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НАСЛІДОК РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ У 90-х рр. ХХ ст.

Ухналь Н.М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Хмельницька Д.В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Чернійчук Н.Ю.
МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

Чорна Г.Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

Шапошников К.С.
ЕКОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Акулов М.Г., Помірча О.М.
ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРА

Амєт-устаєва Д.М.
ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ САЙТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ

Баранець Г.В., Швець Л.В., Гаврилишина О.В.
ПОТЕНЦІАЛ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Безпарточний М.Г.
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бердар М.М.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ІНТЕРЕСІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ЯК УМОВА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Бесараб Д.А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Биловол Р.И.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВИДОВ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Борейко В.І.
ПРІОРИТЕТНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Бутило Р.І.
ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

Бучинська Т.В.
РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Волгіна Н.О.
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Волянська-Савчук Л.В.
СУЧАСНЕ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Ганущак Т.В.
КАДРОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Глєбова А.О.
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ

Григорук П.М., Параска С.Г.
АНАЛІЗ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Грицюк Н.О.
ПРИНЦИПИ І ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Гришко М.Г.
СИСТЕМА ЦІЛЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

Даниленко М.І.
МОБІЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Дзюба О.М.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

Дишкант М.В.
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Дорофеева А.А.
БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОТИВИРОВАННОСТИ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Дубініна В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Дунська А.Р.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Живко З.Б.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Жидецька Х.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ФАКТОРІВ БЕЗПЕКИ КАДРІВ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Жуковська В.М.
СОЦІАЛЬНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Кобець Д.Л.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ


 

Журнал Випуск - 7 / 2014 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Загороднюк О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ СІТЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Замятіна Н.В.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Зелена М.І.
АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДІЄВИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Зелінська Г.О., Запухляк І.Б.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЕНЕЗИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ-ПРАЦІВНИКА

Іванченко Д.Ф.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Ізвєкова І.М.
НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗДЕФЕКТНОГО ВИРОБНИЦТВА

Ільчук П.Г.
ПАРАМЕТРИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РІВНЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Ільчук О.О., Івашків Н.Л.
НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Калініченко Л.Л.
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Килинчук О.Є.
ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИРОБНИЦТВА СОКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Кіпіоро І.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Кісь Г.Р.
ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Клюєва В.І.
ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Князева Е.А., Полянская А.В.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

Корнух О.В.
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАТОРІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА (КОРПОРАЦІЇ)

Кравченко М.В.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОТРИМАННЯ ТОВАРНОГО МЕДУ НА ПАСІЦІ

Кривоконь М.О.
РЕІНЖИНІРИНГ ВИРОБНИЦТВА ЯК ЕФЕКТИВНА СТРАТЕГІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Крупський О.П.
РОЛЬ БЛАГОДІЙНОСТІ В ПОБУДУВАННІ СИЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Кулик Ю.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ І РИЗИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ

Ладунка І.С.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лазарєва Є.В., Світлична В.Л.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ

Латишев К.О., Пирогов Д.Л., Караулова Ю.В.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАГОНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Літітанскас І.Ю.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА МОДЕЛІ ІНТЕГРАЦІЇ ПОШТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ

Лотоцький В.А.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ І БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Макарова Г.С.
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ РЕАЛЬНОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Малюк С.О., Шевченко К.А.
ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Мартинюк Н.В.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мартіянова М.П., Яцун Я.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ»

Мельникова К.В.
ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

Мельникович О.М., Яцюк Д.В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНИХ ТА ПР-ТЕНДЕРІВ

Немикіна Г.Ю.
SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ніколаєва Я.В.
АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЕКСПРЕС-ДОСТАВКИ

Новікова Н.М.
ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НАДАННЯ ЗНИЖОК ПОКУПЦЯМ-ДЕБІТОРАМ

Новікова М.М., Боровик М.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

Одношевна О.О.
ІНТЕГРАЦІЯ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА

Оліховський В.Я.
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Остапченко А.А., Сучков А.В.
ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МІНЛИВИХ УМОВАХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Охрущак К.О.
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СУЧАСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ, ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Пікінер В.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

Плахотнік О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА У МЕРЕЖЕВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Погребняк А.Ю.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Редько В.Є.
ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ

Седікова І.О.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ – КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО РИНКУ

Селезньова О.О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Семенчук Т.Б., Гера О.Г.
СУЧАСНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Скриль В.В., Галайда Т.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Смоляр Л.Г., Лободзинська О.Ю.
УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Субота М.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ОЛІЙНОЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Судомир С.М.
МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СИНЕРГЕТИЧНОГО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОГО СПРЯМУВАННЯ

Трусова Н.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Турило А.А.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИДІВ ПОТЕНЦІАЛІВ ПІДПРИЄМСТВА І РОЛЬ В НИХ ПОТЕНЦІАЛУ ВЛАСНИКІВ

Фандеева А.Е.
ОЦЕНКА УРОВНЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Чепелюк М.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСАХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН


 

Журнал Випуск - 7 / 2014 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 4 
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Черняк Г.М.
АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Чорій М.В.
ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шванський В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Шевчук О.А.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІДЕРСТВА ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шерман Є.М.
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ МЕХАНІЗМАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Шиян Н.І.
ЦИКЛІЧНИЙ СКЛАДНИК ДИНАМІКИ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ В УКРАЇНІ

Штогринець Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Юхнов Б.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНІЙ З РОБОЧОЮ АКЦІОНЕРНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Ярова В.В.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Яцентюк С.В.
ФОРМУВАННЯ СУКУПНОГО КАПІТАЛУ БРЕНДУ: ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ БРЕНДУ НА РИНКУ В2В

Яцина В.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ ПІД ВПЛИВОМ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

СЕКЦІЯ 5 
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Антохов А.А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Березіна О.Ю., Камінська О.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ

Бєлікова Н.В.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

Бондаренко В.М., Чубарь О.Г.
ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Вяткіна Т.Г.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Гордієнко В.П.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Гусак В.Г.
АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПРОМИСЛОВО-ХАРЧОВОГО КЛАСТЕРА

Доровський О.В., Олійник А.Д.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Дронова Т.С.
ІНВЕСТИЦІЇ – ВАЖЛИВИЙ ВКЛАД У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Лифар В.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Мошак О.В.
ПРИРОДНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

Папіж Ю.С.
ЕФЕКТИВНА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ФАКТОРИ РОЗВИТКУ

Пашкевич М.С., Харченко М.А., Чуриканова Е.Ю.
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ГОРОДА СТАХАНОВА В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРОДУКТИВНЫХ СИЛ

Сойма С.Ю.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI РЕГIОНУ

Стрий Л.А., Захарченко Л.А., Голубев А.К.
МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ ВИДОВ РЫНКОВ

Тульчинська С.О.
СУТНІСТЬ І ЛОГІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ПОНЯТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ

Харлан Є.А.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Чушенко В.О.
ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗРОСТАННЯ

СЕКЦІЯ 6 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Герасименко Т.В.
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Дорошенко Н.О.
ОБ’ЄДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Заховалко Т.В., Максишко Н.К.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Котигрошко О.І.
ТЕОРІЇ ІНВЕСТИЦІЙ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРОВІДНИХ УЧЕНИХ КЛАСИЧНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Плікус І.Й.
ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНА ДІЯЛЬНІСЬ ПІДРИЄМСТВА: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

Шкабара Т.Л., Остапенко А.Ю.
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЄВРОІНТЕРГАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

СЕКЦІЯ 7 
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Бойченко В.С.
СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ

Волошин В.В., Дацко О.І., Шехлович А.М.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Герчанівська С.В., Колос З.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Гірман А.П.
СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

Дідківська О.Г.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ

Карпенко Н.М., Василичев Д.В.
СТАН І ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ

Когатько Ю.Л.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ НА ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Карзун І.Г.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЗБАЛАНСУВАННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Сенів Л.А.
ВСТУП ДО ЄС ЯК ШЛЯХ ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 8 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бабіченко В.В.
ПІДТРИМКА КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Бродовська О.Г.
ВПЛИВ ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Бужак Ю.С.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ ІМПОРТУ НА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

Ведернікова С.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ І ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ

Гнидюк І.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Гойванюк М.П.
МОДЕЛІ ПОБУДОВИ СИСТЕМ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ

Голофаева И.П.
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ СИТУАЦИЯМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ТЕНДЕНЦИЙ СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Горобець І.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


 

Журнал Випуск - 7 / 2014 (ч. 5)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 8 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Дехтяр Н.А., Пігуль Н.Г., Люта О.В.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Дяковський Д.А.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Живець А.М.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Коваль Л.П.
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО КІЛЬКІСНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ БЮДЖЕТУ РЕГІОНУ

Костюченко О.Є., Паталах В.І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Кравченко О.В.
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Лащак В.В., Лащак Т.В.
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ПРИОРІТЕТНИЙ НАПРЯМ ЙОГО РОЗВИТКУ

Лебідь О.В.
КАПІТАЛ БАНКІВ ЯК НОСІЙ ПОТЕНЦІАЛУ Й ФІНАНСОВА ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Лейфура М.В.
СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ТІНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ліпич М.А.
СУТНІСТЬ ФОНДОВОГО РИНКУ

Марценюк-Розарьонова О.В.
ОСОБЛИВІСТЬ І СТАН РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Мельниченко О.В.
РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Миськів Г.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Мороз Н.М.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ Й СУЧАСНІ РЕАЛІЇ СВІТОВОГО РИНКУ СИНДИКАТИВНОГО КРЕДИТУВАННЯ

Новосад Я.С.
СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Петленко Ю.В.
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР

Рекуненко І.І.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Саченок Л.И., Никитина А.П.
ПРИНЦИПЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Сергєєва О.С.
СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДИНАМІЧНІСТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ БАНКУ

Сидорчук А.А.
ФАКТОРНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Тисячна Ю.С., Попов І.І.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ БАНКІВ НА ОСНОВІ ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Фененко П.О.
РОЛЬ ПОДАТКІВ НА МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ У БЮДЖЕТОУТВОРЕННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ

Фурса Т.П.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Й МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКУ ПРАКТИКУ

Цицик Р.В.
МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ В УКРАЇНІ

Чуркіна І.Є.
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

Щитнік Ю.О.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ОСОБИСТОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Кучерова Г.Ю.
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

СЕКЦІЯ 9 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Біляченко О.Л.
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Височан О.С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТУРИСТИЧНОМУ СЕКТОРІ НА ЗАСАДАХ ФРАНЧАЙЗИНГУ

Гавриловський О.С.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ НА ЗБУТ, РЕКЛАМУ Й МАРКЕТИНГ

Дземішкевич І.О.
УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ЯК ІНДИКАТОРА ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТОВАНОСТІ

Коваленко О.В.
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Криштопа І.І.
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мазур Н.А.
БУХГАЛТЕРСЬКІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ТЕОРІЙ: ПЕРЕВАГИ Й СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ

Маначинська Ю.А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ АКТУАРНОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Мардус Н.Ю., Горбаченко А.Д.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ НА РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Мельник О.В.
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЇЇ ОСНОВНІ СКЛАДОВІ

Порохнавець Я.А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ Й РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Святенко І.М.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Сливка Я.В., Палош М.І.
ПРОЦЕС ПРОДАЖУ ЯК СТАДІЯ КРУГООБІГУ КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Усатенко О.В.
АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Чебан Ю.Ю., Лукова М.В.
ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ЇХ ФОРМУЮТЬ

Чернявська М.К.
ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНО ОБҐРУНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Шільвінська О.Л.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗНАНЬ ПРО ВИТРАТИ

Шмичкова І.Ю.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ОБЛІКУ Й АУДИТУ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

СЕКЦІЯ 10 
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Горбачук В.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ І ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕРЕВАГИ

Макаренко О.І., Кіщенко О.В.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
НА ОСНОВІ МЕРЕЖІ ПЕТРІ

Панасенко Л.М.
ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Савушкін Д.І.
МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Хомич С.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПИ МЕТОДІВ РИНКОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Швед В.В.
КРАУДФАНДИНГ КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ

Шумська С.С., Перевезенцев С.А.
МОДЕЛЬНІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ НА РІШЕННЯ ПРО ВИХІД ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ З УКРАЇНИ