Повернутися

Журнал Випуск - 6 / 2014 (ч. 1)
Журнал Випуск - 6 / 2014 (ч. 2)
Журнал Випуск - 6 / 2014 (ч. 3)
Журнал Випуск - 6 / 2014 (ч. 4)
Журнал Випуск - 6 / 2014 (ч. 5)


 

Журнал Випуск - 6 / 2014 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Горбатюк Л.М.
ПОТРЕБА ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА У ГОСПОДАРСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ковч В.В.
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВИ ПО ЗАДОВОЛЕННЮ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

Красільнікова К.Є.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ

Лех Т.А.
АДАПТАЦИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Носик О.М.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Островський І.А.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І СУПЕРЕЧНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Подлесная В.Г.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

Романишина А.М.
ВПЛИВ ІДЕЙ «СТАРОЇ» ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ НА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Сандугей В.В.
ПІДВИЩЕННЯ КOНКУРЕНТOСПРOМOЖНOСТІ НAЦІOНAЛЬНOГO РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Борейко В.І.
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН

Горбачук В.М.
АЛЬЯНСИ ЧИСТОГО І СПІЛЬНОГО ГРОМАДСЬКОГО ПРОДУКТУ

Далевська Н.М.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ СТРУКТУРНИХ ЗМІН ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Данилюк В.О.
СПІВРОБІТНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЯК МЕТОД БОРОТЬБИ З БОРГОВОЮ КРИЗОЮ

Дорофеева К.М., Папакин В.В.
К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Думанська І.Ю.
ФІЛОСОФІЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ З ІНОЗЕМНИМИ КОНТРАГЕНТАМИ В КОНТЕКСТІ ЇХ МЕНТАЛЬНОСТІ: ПОРАДИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ЗЕД

Киризюк С.В.
МІЖНАРОДНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кібальник Л.О.
НАДНАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Кірик М.А.
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ В СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Кіркова Н.П., Савушкін Д.І.
МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Крамаренко Р.М., Галенко С.М.
СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА КИЄВА

Крикун В.А.
СУТНІСТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Матвеева В.Ю., Гленская О.А.
ОСОБЕННОСТИ АНТИДЕМПИНГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В УКРАИНЕ

Мірошниченко Т.Є.
ЗАКОНОМІРНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В КОНТЕКСТІ ПРОГРАМИ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ УКРАЇНИ З ЄС

Опалько В.В.
МОДЕРНІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Осипчук М.Д.
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Пирог О.В.
СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ОЦІНЮВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЇХ ЗРОСТАННЯ

Поліщук О.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНИХ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ ЯК ПІДТРИМКИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Рябець Н.М.
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОЦЕСІВ КОРПОРАТИВНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Савчук Н.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Сандул М.С.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ

Тимків І.В.
CИСТЕМА СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Туманова А.Ю., Задорожнюк Н.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «БЕРЕЗІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

Фрумина С.В.
О ПРОБЛЕМАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Яременко М.О.
СВІТОВИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ РИНОК: ВІДМІННОСТІ У СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЯХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ТОВАРНИХ СЕКТОРІВ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Ажаман І.А.
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Байдала В.В., Бутенко В.М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ

Білега О.В.
МЕТОДОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯМ ПОТЕНЦІЙНИХ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР

Бойко В.С.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ:РЕАЛІЇ ТА ОЧІКУВАННЯ

Венгер В.В.
РИНКОВА ВЛАДА ТА КАРТЕЛЬНІ ЗМОВИ НА ОЛІГОПОЛЬНИХ РИНКАХ

Глушенко Т.М.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ НА СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ РИНКУ

Гончаренко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Гоцелюк А.Ю.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ»

Дзюба Р.Е.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єгорова О.О.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Замлинський В.А.
СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

Замрига А.В.
СТРУКТУРНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Зеленюк Т.А.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Іванова Т.Л.
СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ НАУКОВО-ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Кальницька М.А.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Катана А.В.
РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Кісь С.Я., Кісь Г.Р., Голяк М.І.
ФОРМУВАННЯ ТІНЬОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ

Клєвцєвич Н.А.
ПРОЕКТНА ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ МІСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЗА УЧАСТЮ ПРИВАТНИХ ОПЕРАТОРІВ

Король М.М.
ДИНАМІКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО НАУКОВО-КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Криленко В.І.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК СКЛАДОВА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Ларікова Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Латишева О.В.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Лінтур І.В., Петричко М.М.
ВПЛИВ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лозова О.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Міночкіна О.М.
СИСТЕМНЕ РОЗУМІННЯ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ

Міронова Л.Г., Макаренко О.І.
ОЦІНЮВАННЯ НЕРЕАЛІЗОВАНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Нісходовська О.Ю.
СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У ВИРОБНИЦТВІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРУП ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ


 

Журнал Випуск - 6 / 2014 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Невесенко А.В.
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Никифорак О.Я.
ЗАПАСИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ВЛАСНИМ ТА ПОЗИЧКОВИМ

Оберван О.Р.
СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Олійник Г.Ю.
ФОРМУВАННЯ ХОЛДИНГОВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Переверзєва А.В.
ВПЛИВ БОРГОВОЇ КРИЗИ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Петриченко П.А.
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ КЛИЕНТОВ

Плотнікова М.Ф.
ЕВОЛЮЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Римар О.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Руда І.І.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СФЕРИ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Савченко М.В., Чайдак А.Г.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ВНУТРИ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Сакір-Молочко Н.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Світлоока В.Ф.
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ТА ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ ЗАХИЩЕНІСТЬ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ВДОСКОНАЛЕНЬ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Сенишин О.С.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СВІТОВИХ РИНКАХ

Сівіцька С.П.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Ставська Ю.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯКОСТІ

Тарасенко О.Ю.
СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Федяєва М.С.
ОЦІНКА СТУПЕНЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ)

Черленяк І.І., Курей О.А.
ЯКІСТЬ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Шафранова К.В.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Юринець З.В., Мельник Н.В.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Балдинюк А.Г.
МЕНЕДЖМЕНТ ВРАЖЕНЬ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ БРЕНДУ

Бегларашвілі О.П.
РОЗВИТОК ВЕЛИКОГО, СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ОПТОВІЙ ТА РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Бережна М.В.
АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Берідзе Т.М.
ФОРМУВАННЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Бойко І.М.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РІВЕНЬ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Бойко Т.Л.
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Бондаренко К.А.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ЯК ПІДҐРУНТЯ РОЗРОБКИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

Букреєва Д.С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЕТАПНОГО ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Бутко М.П.
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Волошанюк Н.В.
РЕІНЖИНІРИНГ ЯК СУЧАСНА АЛЬТЕРНАТИВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Волошина С.В.
ВИДОВИЙ СКЛАД ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Гараніна І.І., Діброва Т.Г.
АУДИТ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гаркуша О.Ю.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИНОРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Головко І.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Гомза В.М.
СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Гончарова М.Л.
ЗАСТОСУВАННЯ СИТУАЦІЙНО-АДАПТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гречішкіна А.А.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КАДРОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»

Гуржій Н.М., Шрамко Я.І., Ухова Т.В.
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Деренська Я.М.
КІЛЬКІСНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ФАРМАЦІЇ

Дивнич О.Д.
ФОРМАЛЬНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

Ділай Н.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ХОЛДИНГУВАННЯ УКРАЇНИ

Дяченко О.П.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Залунина О.М.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТРУКТУРИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ ПО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Ільченко Н.Б.
ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Капінус Л.В., Семененко К.Ю.
ВИДИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ

Карпець О.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ МОДЕЛЬНИЙ БАЗИС ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

Квятковська Л.А., Кулінічев П.К.
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключник А.В., Білозерцева І.О.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ЗБУТУ» ТА ЙОГО ФУНКЦІЙ

Князь С.В., Холявка Л.Ю.
СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Коваленко М.В.
СТРУКТУРА ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Коваленко Н.М.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ

Козіна К.Г.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІЖНАРОДНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ

Коновал В.В.
ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Кошлата М.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Кравцова А.М., Костунець Т.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кравчук Н.О.
РОЛЬ СТРУКТУРНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА У СКЛАДІ ЙОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Краснова В.В., Ямшанов В.Н.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Кривда О.В.
ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Кужель В.В.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Лазарева М.Г.
ВНУТРІШНІЙ РИНОК РІШЕНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ХОЛДИНГА

Лановська Г.І.
ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Латишев К.О., Пирогов Д.Л.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВАЖКОГО АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ


 

Журнал Випуск - 6 / 2014 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Лисенко Ю.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Лісун Я.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Лозовський О.М., Чабан Ю.С.
УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Малиш І.М.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Малюк С.О.
ПОКАЗНИКИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мартинец В.В.
РАЗРАБОТКА НАУЧНОГО ПОДХОДА К КЛАССИФИКАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

Маслак О.І., Мовчан І.В.
ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФОНДІВ НА РІВЕНЬ ВИРОБНИЧОЇ СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: МОДЕЛЬ ОЦІНКИ

Мацюра С.І.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИМИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Миколайчук І.П.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Михайленко О.Г.
РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Мягких І.М.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМИ БІЗНЕС-СТРУКТУРАМИ (ІБС) АВІАПІДПРИЄМСТВ

Нараєвський С.В.
РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА МЕТОДОМ ВИТРАТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Оксак А.О.
ВПЛИВ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Охотніков А.В.
СИСТЕМА ЦІЛЬОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ КОНТРАКТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Пантелєєв М.С., Побережна Н.М.
ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ. ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

Парубець О.М.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ

Перевозова І.В.
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РАМКАХ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА

Перелигін М.М.
ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ ЕКСПОРТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Піняга Н.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЬВІВЩИНИ

Плахотнік О.О.
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА У МЕРЕЖЕВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Поліщук І.І., Шарко В.В.
МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ІНТЕНСИВНОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ

Полоус О.В.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АЕРОПОРТІВ

Проволоцька О.М., Тузніченко О.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАРПЛАТОМІСТКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Рега М.Г.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Резнікова О.С.
ОЦІНКА ПРІОРИТЕТІВ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Розумович Н.Ф.
РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНКУРЕНТО-ОРІЄНТОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ротань Н.В., Комліченко О.О.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Савіна С.C.
МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Сак Т.В.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Сахно А.А.
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ РИНКІВ ЯК ОСНОВА МОТИВАЦІЇ РУШІЙНИХ СИЛ ГІПЕРКОНКУРЕНЦІЇ

Сергєєв О.П.
ЕТИМОЛОГІЧНО-СУТНІСНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Сидоренко Т.М.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ

Сініцина Т.А.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Скрипко Т.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Соловйов А.І.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР

Спірідонова К.О.
ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕДАЧІ БУДІВЕЛЬНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА АУТСОРСИНГ

Струнін В.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Струніна Л.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Суворова І.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛІНГУ НА СУЧАСНИХ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Сукач О.О.
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКА ЗАРПЛАТОВІДДАЧІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Сумець О.М.
СИСТЕМА ОЦІННИХ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ткач О.А.
МОТИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РОЗРІЗІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ГАЛУЗІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ткач У.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СХИЛЬНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РИЗИКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Ткаченко В.А., Пестовська З.С.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ФІНАНСОВИМИ ПОТРЕБАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тростянська К.М.
РИЗИКОСТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ РЕПУТАЦІЙНОГО РИЗИКУ ОРГАНІЗАЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПОРЯДКУВАННЯ

Трусова Н.В.
ФІНАНСОВІ ПОТОКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗІС

Турило А.М., Корнух О.В.
«ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ» ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ СУЧАСНОГО ГРОМАДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Устенко А.О., Попадинець І.Р.
ФАКТОРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОТИВАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

Ушкаренко Ю.В.
СУТНІСТЬ І МІСЦЕ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Фарат О.В.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ ІННОВАЦІЙНИМИ СТРУКТУРАМИ

Фроленко О.М.
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Холда А., Ренкас Ю.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Хома І.Б.
ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ ВПЛИВУ БІЗНЕС-КОНФЛІКТІВ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Чаусовський О.М., Романінець Р.М., Бараннік Ю.Г.
РОЛЬ ВНУТРІШНІХ ІНСТИТУЦІЙ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ

Шахно А.Ю.
ДІАГНОСТИКА ТА ПЛАНУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Шерман Є.М.
СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С.
ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Дворянінов А.В.
ПОДАТКОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ПРИБУТКІВ


 

Журнал Випуск - 6 / 2014 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Аверкина М.Ф.
ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ УКРАЇНИ

Бєлікова Н.В.
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Бут Т.В.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ

Ванієва А.Р.
НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ТА ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ І ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Гудзь П.В., Доля Ю.Л.
ПІДВИЩЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ТРАНСПОРТНОЮ ЛОГІСТИКОЮ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

Журба І.О., Бєлов Б.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Когатько Ю.Л.
АНАЛІЗ ВИДІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ У РІВНІ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЗА РІВНЕМ ОХОПЛЕННЯ

Колосінський Є.Ю.
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗУПИНКОВИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ КЛАСТЕР» ЯК ПОХІДНОГО ВІД ТОРГОВЕЛЬНОГО КЛАСТЕРУ

Кузьмин В.М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРАТЕГІЧНОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Лаврів Л.А.
ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СИСТЕМІ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

Марчук О.І., Рудь Н.Т.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Мinakova S.M.
THE MAIN PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF TRANSPORT AND LOGISTIC SYSTEMS

Папіж Ю.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Паук М.І.
ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ТУРИСТИЧНИЙ СЕКТОР

Семенча І.Є.
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПРИДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Соломянюк Н.М.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА РИНКУ FMCG

Чайкіна А.О.
ОЦІНКА СКЛАДОВИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Шевчук І.Б.
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Авраменко Т.П.
CТРАТЕГІЯ ВИКOРИCТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕCУРCІВ В УКРАЇНІ

Андрєєва Н.М.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

Булишева Д.В.
РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ПРИМІСЬКИХ ЗОН МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Гришко Н.Є.
РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Малащук О.С.
ЕКОНОМІКО-ПРОСТОРОВА МОДЕЛЬ РИЗИКІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Сегеда І.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ЗДОРОВ’Ю НАСЕЛЕННЯ ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИКИ

Федорук М.І.
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ МІСТ

Хижнякова Н.О.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ПРИЙНЯТТЯ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

Шарко В.В.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Бойченко Н.В.
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Гургула О.М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Дружиніна В.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ МІСЦЕВОГО РИНКУ ПРАЦІ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Кирилюк В.В.
СОЦІАЛЬНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ВКЛЮЧЕННЯ: ЇХ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНУ ЗГУРТОВАНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА

Крюкова О.Ю.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПРАЦІ НА МІКРОРІВНІ

Кундєєва Г.О., Римаренко М.К.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ КАТЕГОРІЇ «ЗДОРОВ’Я»

Лаушкін О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ У НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Легкий В.І.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

Ліхоносова Г.С.
СТУПЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Лункіна Т.І.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Матюх С.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Панчук А.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТЬ «ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ», «ГІДНА ПРАЦЯ», «ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПОТРЕБ» ТА «МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ»

Шаульська Л.В., Ільїн С.В.
СУЧАСНІ ПРАКТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Андрєєва Я.С.
ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ СТОСОВНО РЕАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ КРЕДИТНИХ ПРОДУКТІВ БАНКІВ

Бабидорич Л.І.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА БАЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Бобанич А.І.
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Бодрова Н.Е.
УПРАВЛІННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ В СИСТЕМІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Бужак Ю.С.
КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Виниченко Е.Н.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРЕНДОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Гайдукович Д.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Гаприндашвілі Б.В.
РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Головень О.О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

Данилюк М.М.
ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ І В УКРАЇНІ

Дранус В.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Єремейчук Р.А.
ПРОГНОЗУВАННЯ КУРСУ ВАЛЮТИ ЗА УМОВ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Жебчук Л.Л.
РОЗПОДІЛ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Жежерун Ю.В.
ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Жердецька Л.В.
ОБГРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Забаштанський М.М.
ФІНАНСОВА АРХІТЕКТУРА КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Заборовець Ю.О.
СТРЕС-ТЕСТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Зеленіна О.О.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ: МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ

Іляшенко А.Х.
ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Іщенко О.О.
РЕЙТИНГОВІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

Калініченко Л.Л.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛАЄНСУ У ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКАХ

Коваленко В.В., Шепель Є.В.
ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНФЛЯЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ

Колодізєва С.О.
ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ЛОГІСТИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Корнієнко С.М.
ОПОДАТКУВАННЯ МАЙНА У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ


 

Журнал Випуск - 6 / 2014 (ч. 5)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Лапчук Я.С.
ДО ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВИХ СИСТЕМ

Ломачинська І.А., Давидович І.Д.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Манжос С.Б.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ФОРМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

Метлушко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ БАНКІВ

Миронов Ю.Б.
СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ РІЗНИХ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ БАНКІВСЬКИХ РЕЙТИНГІВ

Миськів Г.В.
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Михальчук Н.М.
КОЛЕКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОДОЛАННЯ ПОДАТКОВО-БОРГОВИХ РИЗИКІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Нагайчук В.В.
ДОХОДИ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ КОНТРОЛЮ

Огородня Є.М.
ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ

Онищенко Ю.І.
ОСНОВНІ ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Павлий А.С.
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Педченко Н.С.
НАСКРІЗНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНКИ СКЛАДУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Полтініна О.П.
НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ КОНТРОЛІНГУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Приступа Л.А., Басистюк Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Сисоєва Л.Ю.
ВПЛИВ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ НА РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Сич Н.О.
СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Сідельникова Л.П.
ПРАГМАТИЗМ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ КОМПОНЕНТИ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

Сокровольська Н.Я., Черничук Л.В.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Тимошенко Ю.О.
ФІНАНСОВІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Тимошенко О.В.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Тришак Л.С.
ОЦІНКА СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Угнівенко Р.Р.
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ, ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА НЬОМУ

Фурса Т.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Харченко Н.В.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ БИРЖИ В РАЗВИТИИ ФОНДОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ

Чеховський Д.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Чижова Т.В.
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: НАУКОВІ ПОСТУЛАТИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Шикина Н.А., Коцюрубенко А.Н.
РЕСУРСНАЯ ПОЛИТИКА ДОМОХОЗЯЙСТВА: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Яценко О.В.
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ АКТИВ БАНКУ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Будько О.В.
РОЗВИТОК ТА НЕОБХІДНІСТЬ СКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

Венгерук Н.П.
ОЦІНКА ЗАПАСІВ: ВІДОБРАЖЕННЯ РЕАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ

Герасимова Н.С.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Гончаренко О.М.
ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Гриценко О.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ

Кац С.В.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФОНДОВОГО РИНКУ

Кінєва Т.С.
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БІОПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

Кравченко О.В.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

Кругла М.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ

Кузьмінський Б.Ю.
КЛАСИФІКАЦІЯ КОНФІСКОВАНИХ АКТИВІВ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ

Кучер С.В.
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБКИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Лежненко Л.І.
ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ: НЕОБХІДНІ ТА ДОСТАТНІ УМОВИ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Линник Е.И., Артеменко Н.В.
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ПО НП(С)БУ 2

Лоханова Н.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ П(С)БО І МСФЗ

Любенко А.М.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ

Марчук У.О.
РОЛЬ ФУНКЦІЙ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Метелиця В.М.
ПОСТІЙНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА У РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ БУХГАЛТЕРІВ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

Михальська В.В.
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ВИРОЩУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ САДІВНИЦТВА

Мішньов О.В.
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Moskalenko O.V., Stepanuyk O.V.
THE SYSTEM OF MOTIVATIONAL INFLUENCE ACCOUNTING ON THE ENTERPRISE PERFOMANCE EFFICIENCY

Овсюк Н.В.
СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Романова О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Уллубієва К.К.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Ульянова Д.К.
АУДИТ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ФІНАНСОВИЙ ЧИ ЕКОЛОГІЧНИЙ?

Фоміна О.В.
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Черешнюк О.М.
КОНЦЕПЦІЯ ОБЛІКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ЦУКРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Шинкаренко М.С.
СУТНІСТЬ КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУЮЧИМИ КООПЕРАТИВАМИ НА СЕЛІ

Юрченко Т.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

СЕКЦІЯ 10
СТАТИСТИКА

Бараник З.П., Романенко І.О.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ

СЕКЦІЯ 11
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Дороженко Л.І.
СУТНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

Іванченко Н.О.
НЕЧІТКА СЕМАНТИКО-ОНТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ БАЗИ ЗНАНЬ ДОМЕННОГО ПРОСТОРУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Івченко І.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Кіщенко О.В.
МОДЕЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖ ПЕТРІ

Коваленко О.О.
ЯКІСНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА З ВИКОРИСТАННЯМ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ПІДХОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ВРАЖЕНЬ

Малахай І.Д.
КОНЦЕПЦІЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Мозгова Г.В., Свіржевська А.І.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА БАЗІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Пальонна Т.А.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ НА ЛОЯЛЬНІСТЬ КЛІЄНТІВ

Ревенко Д.С., Лыба В.А.
МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Серветник Н.О.
ОЦІНКА СИНХРОНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ «ГУСЕНИЦЯ – SSA»