Повернутися

Журнал Випуск - 5 / 2014 (ч. 1)
Журнал Випуск - 5 / 2014 (ч. 2) 
Журнал Випуск - 5 / 2014 (ч. 3)
Журнал Випуск - 5 / 2014 (ч. 4)


 

Журнал Випуск - 5 / 2014 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Баліцька О.І.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ

Бурда А.І.
АРХІТЕКТОНІКА ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Вовчак О.Д., Хмелярчук М.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Гордієнко Л.А.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНІЗМУ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

Джалілов О.О.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЯК НАПРЯМКУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА

Здір В.А.
РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ СФЕРИ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Лотиш О.Я.
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ

Сацький П.В.
РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНІ ТЮРКСЬКІ ДЕРЖАВИ І ГЛОБАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

СЕКЦІЯ 2
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ганський В.О.
ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Горбачук В.М.
ЕМПІРИЧНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ ОБОРОНИ

Дзяд О.В., Кручек А.С.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄС ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЛІСАБОНСЬКОГО ДОГОВОРУ

Ефременко А.В.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Журба І.Є.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Зaяць O.I.
ПOЯВA ТA POЗВИТOК PEГIOНAЛЬНИX ТOPГOВEЛЬНИX УГOД

Златкіна О.Д.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КРАЇНИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОБЧИСЛЕННЯ

Иванкова Д.Р.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Кавун О.О.
РИНКИ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ КРАЇН СВІТУ: СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Кинчевская Ю.Ю.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Мєдвєдкова Н.С.
ІНСТРУМЕНТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ В РАМКАХ СОТ

Мозгова Г.В., Тарасенко В.О.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВНОСТІ УКРАЇНИ, РОСІЇ ТА МОЛДОВИ ДО МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

Павлюк О.О., Павлюк Є.Д.
ВИМОГИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ БАНКАМИ ПАСИВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ

Павлюк О.О., Черкезюк Д.В.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БОРГОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Полікевич Н.І.
РОЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ БІРЖ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ РИНКУ

Тимошенко І.В.
КООПЕРАТИВНА ФОРМА ВЗАЄМНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ВИД СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Фурман І.В.
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І СЕГМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ ТА РОЗШИРЕННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ ЗА РАХУНОК ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Чалюк Ю.О.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

Черленяк І.І., Дюгованець О.М.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО ОФШОРНОГО БІЗНЕСУ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ

Шемет Т.С.
РЕЖИМ ВАЛЮТНОГО ПРАВЛІННЯ В ІНТЕГРАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ

Шульженко Д.Ю.
ПРЕДПОСЫЛКИ ГЛОБАЛЬНОЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ XXI ВЕКА

СЕКЦІЯ 3
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Александрова Б.В.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ

Артеменко О.О.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Artjemova A.Ju., Medentseva M.M., Khlestova E.A.
INNOVATIVE CONTROL MECHANISM OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UKRAINE

Бережанський М.М., Бондаренко В.М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Білега О.В.
ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР КЛАСТЕРНОГО ТИПУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Бояринова К.О.
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ІННОВАЦІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Gaidey D.A.
INSTITUTIONAL MECHANISMS OF COUNTER-CYCLICAL POLICY OF INNOVATIONAL TRANSFORMATIONS

Грициняк О.І.
ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ОСНОВНОГО ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ РОБОЧОЇ СИЛИ

Дзюбенко Н.О.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Єгорова О.О.
СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Залуніна О.М.
РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ РОКИ

Захаркін О.О.
ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Захарчук О.В., Вишневецька О.В.
АНАЛІЗ РИНКУ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ

Клокар О.О.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВІДТВОРЕННЯ

Ковальчук С.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Козловський С.В., Бурлака О.М.
МЕТОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Крамаренко К.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Крачок Л.І.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТА ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Латишева О.В.
ЕКОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ: ФОРМУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Ліхоносова Г.С., Гребенюкова М.Ю.
МИТНЕ ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРЧИХ ОПЕРАЦІЙ

Мармуль Л.О.
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Мазуренок О.Р.
ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛІСІВ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ

Мартинова Л.В.
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА АПК УКРАЇНИ

Михайленко О.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ РОЛЬ В СИСТЕМІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Нісходовська О.Ю.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЧИННИКІВ ТА ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА У ГАЛУЗІ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР

Остапенко О.М.
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕРЕСТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Павлів В.В.
МЕТОДИ УСУНЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОГО ФАКТОРУ НА СИСТЕМУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Павлова А.М.
ПРІОРИТЕТИ ПРОТИДІЇ ПРИХОВАНОМУ ВИВЕДЕННЮ КАПІТАЛІВ З УКРАЇНИ

Пєліпєй А.О.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Потапова Н.В., Дружинина Е.О.
СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКИ-ОТВЕТСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Процюк Т.Б.
РЕФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ УКРАИНЫ С УЧЁТОМ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Руда О.Л.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Рудь В.П.
ОВОЧЕВИЙ РИНОК. АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Світовий О.М.
ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ

Сенишин О.С.
ПРОГНОСТИЧНА ОЦІНКА НАРОЩУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Ситник Н.С.
ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ

Сментина Н.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МЕЗОСИСТЕМ

Сокольська Т.В.
ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОСФЕРИ ЯК ЧИННИКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Ставицький А.В., Наумова О.О.
РОЗРАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Федяєва М.С.
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Філяк М.С.
ВИБІР ЕЛІТ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ

Юхимець Р.С.
ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Ягельська К.Ю.
УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ ТА ЕКОНОМІЧНИМИ ЦИКЛАМИ В СКЛАДІ МОДЕЛІ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Рибак О.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В ОСНОВНІ ФОНДИ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ


 

Журнал Випуск - 5 / 2014 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андришин В.П.
ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Барташевська Ю.М.
АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Бегларашвілі О.П.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАГАЗИНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бєлік В.Д.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ

Білошкурський М.В.
АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Богославець Г.М., Трубей О.М.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Божидай І.І.
КЛАСИФІКАЦІЙНА СИСТЕМА СТРАТЕГІЙ

Больботенко І.В.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вовк Г.Б.
БАНКРУТСТВО СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ, ШЛЯХИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вовна І.М.
ТЕОРЕТИКО-ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА

Вольська О.М.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вяткіна Т.Г.
ДІАГНОСТИКА СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гавриленко Є.С.
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Гадзевич І.О.
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПЕРЕХОДУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ДО ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Говорушко Т.А., Кроніковський Д.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ

Гудзь Ю.Ф.
ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ В ОФШОРНИХ ЗОНАХ ЯК ЗАГРОЗА ЗРОСТАННЮ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Гутченко А.В.
ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
З ПРОБЛЕМ КОНТРОЛІНГУ

Євдокименко В.М., Дергалюк Б.В.
РИЗИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ

Жигалкевич Ж.М.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ

Зарічна О.В.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Зеліско І.М.
ЕВОЛЮЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Зернюк О.В., Ігнатенко В.О.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Окландер М.А., Златова І.О.
ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Змерзла Т.І.
ТИПОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Іваненко О.В.
ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ КАТЕГОРІЙ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» ТА «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ» В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ігнатенко М.М.
ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ТА СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДНИКАМИ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Кондратюк Н.В.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКУ

Конєв С.І.
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СТРУКТУРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Краснощок А.В.
ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО МЕХАНІЗМУ В АПК

Кривохатько Н.Д.
СТАН ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кувшинова А.О., Ткаченко Т.П.
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Куделя Л.В.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Лаптєв В.І.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЯК СТРАТЕГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Латишев К.О., Караулова Ю.В.
ПРОБЛЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лащак В.В., Лащак Т.В.
ЗАХОДИ ФІНАНСОВОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ І ДОТРИМАННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В ПІСЛЯРЕАЛІЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Хрущ Н.А., Лісова А.В.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Лозинська І.В.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ УТРИМАННЯ ВРХ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Лозовский А.Н., Кухарчук А.О.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Лук’яненко Д.І.
РОЗРОБКА НОВОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ САНТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Лялюк А.М.
ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА РІВЕНЬ ЙОГО РИНКОВОЇ БЕЗПЕКИ

Малюк С.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Маслюк О.В.
КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ

Матросова В.О.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАРОЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Матюх С.А.
МЕТОДИКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Метлицький М.О., Кавтиш О.П.
НАПРЯМИ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ У РЕКЛАМНІЙ СФЕРІ

Мізерна Т.В.
ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕРСОНАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Михеенко Е.С.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Молодецький C.C.
РЕЙДЕРСТВО ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Мохонько Г.А., Малик І.П.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ КОРПОРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ

Набока Р.М.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Нагуляк В.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СЕРВІСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ

Назаров Н.К.
КОНФЛІКТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ВИЗНАЧЕННЯ, ПРИЧИНИ, ТИПИ

Назарчук Т.П., Подвисоцька М.О., Стащук О.В.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Некрасова Л.А., Моніч О.В.
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПРОБЛЕМИ

Нусінов В.Я., Ярова А.Б.
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

Олійник Л.В.
МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В СИСТЕМІ КОНВЕРГЕНЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Омелянчук Т.М.
ПІДХОДИ ДО НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Остапенко Т.М.
АУТСОРСИНГ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛІНГУ ВИТРАТ

Парубець О.М.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ ЯК ФАКТОР ПРИСКОРЕННЯ ЇХ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Пестовська З.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ФІНАНСОВИМИ ПОТРЕБАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Петренко В.П., Мацькевич О.Ю.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Пічугіна М.А.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ КАБЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Поклонська Л.С.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ПРОДУКЦІЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»

Полоус О.В.
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА СТАДІЯХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Полянська А.С.
СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Пономар Н.В., Гук О.В.
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Пронько Л.М., Самборська О.Ю.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОЇ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Франчук О.П.
ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


 

Журнал Випуск - 5 / 2014 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 4
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ревтюк Є.А., Боднарук І.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Рега М.Г.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ ТА ВІДПОЧИНКУ

Ремига Ю.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Руденко Є.М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Рукас-Пасичнюк В.Г.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРСОНАЛА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ

Савіцький А.В.
ВПЛИВ ОСНОВНИХ ГРУП ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Сахно А.А.
МОТИВАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РУЙНУВАННЯ В УМОВАХ ГІПЕРКОНКУРЕНЦІЇ

Свідер О.П.
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Сирветник-Царій В.В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Сокур М.І., Суботіна Г.О., Соколенко А.В.
МАРКЕТИНГ І РЕКЛАМА В КОНДИТЕРСЬКІЙ ГАЛУЗІ

Соловйов А.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ РОЗРОБКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Соломянюк Н.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГ

Сорочан Д.В.
ВИКОРИСТАННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ SMM ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ВЛАСНОГО БРЕНДУ

Стасенко О.М.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК СКЛАДОВА МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Стащук О.В., Малишко Ю.В.
ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ

Стрільчук Р.М.
СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тимошенко Д.В.
ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВІКОВОГО ФАКТОРУ В КОНТЕКСТІ ТІМБІЛДІНГУ

Тупчій О.С.
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ушкаренко Ю.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Фандєєва А.Є.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПОВЕДІНКИ (ДІЯЛЬНОСТІ) ПЕРСОНАЛУ

Фриман Е.М., Фриман И.М.
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Царук А.Ю.
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ

Цыбульская Э.И., Задорожная А.В.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Чернявська І.М.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Чубар М.М.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ–ВИРОБНИКІВ ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

Швец Ю.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Шевченко О.Р., Федорченко С.В.
ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ – ФАКТОР УСПІШНОСТІ

Черниш І.В., Школьна О.С.
ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Шубчік О.А.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Янчук Т.В.
АЛГОРИТМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИЙ БІЗНЕС

Яцентюк С.В.
СТУПІНЬ РОЗВИТКУ БРЕНД-АРХІТЕКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗОВИЙ ФАКТОР ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

СЕКЦІЯ 5
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Ажаман І.А.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО І ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Ванієва А.Р.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СКЛАДНИКИ ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Данкевич В.Є.
ІННОВАЦІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Данкевич Є.М.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Комарницький І.М., Коломієць М.І.
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКАХ

Наденко І.С.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

Назаров Д.С.
ВИРОБНИЧО-ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Носирєв О.О.
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД В РЕГІОНАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ

Панухник О.В.
ІНТЕГРАЦІЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ У СИСТЕМІ СТАЛОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Пинда Р.В.
УПРАВЛІНСЬКІ І МАРКЕТИНГОВІ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ

Подгорный В.В.
ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА КАК СПОСОБ ВОПЛОЩЕНИЯ АДЕКВАТНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ ГОСУДАРСТВА

Степанова Е.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Тяжкороб І.В., Касьянова В.О.
ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цимбалюк І.О., Гуменюк О.М.
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Черкасова С.В., Новинюк О.В.
ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ НА ОБСЯГИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Chul O.M., Vahovych I.M.
CREATIVE ECONOMY: A THEORETICAL IMPROVEMENT OF UNDERSTANDING OF THE NATURE OF THE NEW ECONOMIC SYSTEM

СЕКЦІЯ 6
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Андрєєва Н.М., Козловцева В.А.
ЯКІСНА СКЛАДОВА ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В ЕКОНОМІКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Stasiuk V.V.
MUNICIPAL WATER SUPPLY OF UKRAINE: STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN THE STRUCTURE OF REGIONAL WATER MANAGEMENT CLUSTERS

Терехов Є.В.
ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В РЕЖИМІ ЗЕМЛЕЗБЕРЕЖЕННЯ

СЕКЦІЯ 7
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Більська О.В.
СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ І ПАРАСОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ В ПРАКТИЦІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Бурлуцький С.В.
СИСТЕМНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Горбань С.Ф.
ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ

Дружиніна В.В.
ВИБІР МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ МІСЦЕВОГО РИНКУ ПРАЦІ

Квасній Л.Г., Паславська В.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ РИНКУ

Коломієць О.О.
ДЕМОГРАФІЧНЕ, СОЦІАЛЬНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Коровина Н.В.
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СТРАНАХ С ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Лобазов С.М.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ

Михальченко Г.Г.
ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Пурій Г.М.
ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Романчук Н.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ ЗАМОЖНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Савєльєва Ю.М.
АНАЛІЗ НАУКОВОЇ СФЕРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Синицька О.І.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: ТИПОЛОГІЗАЦІЯ, ФУНКЦІЇ ТА КРИТЕРІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Сотнікова Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ВИПАДКУ МАСОВОГО ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РИНКОВИХ РЕАЛІЙ


 

Журнал Випуск - 5 / 2014 (ч. 4)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 8
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Алескерова Ю.В.
СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЇВ У НЕСТІЙКИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ

Болгар Т.М.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КРЕДИТНИХ ПОРТФЕЛІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Борисюк О.В., Гуменюк О.М.
ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Борисюк О.В., Міщанчук О.О.
РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Борисюк О.В., Лесик Ю.А., Нінічук Ю.В.
НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Говорушко Т.А., Ситник І.П., Лисенко О.В.
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ VISA ТА MASTERCARD В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ

Голинський Ю.О.
ЛІКВІДНІСТЬ КАЗНАЧЕЙСТВА ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НЕЮ

Гурнак А.В., Бурик А.Л., Рогоза В.С.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА БАНКА

Говорушко Т.А., Данченко Ю.В.
ФІНАНСОВА ОЦІНКА ЯКОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОШТІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В ПРОЦЕСІ ВИХОДУ НА ВІТЧИЗНЯНИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК

Дзюрій О.І., Кміть В.М.
ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Довгалюк В.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЯК НОВОЇ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ

Загнітко Л.А., Гайбура Ю.А.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПІДПРИЄМСТВА

Захаркіна Л.С.
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ БАНКІВСЬКО-СТРАХОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ «BANCASSURANCE»

Зражевець Є.Є.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Кисільова І.Ю.
РОЗРАХУНОК ТАРИФНОЇ СТАВКИ З МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Крихівська Н.О.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

Кужелєв М.О., Стабіас С.М.
ПОРІВНЯННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Лактіонова О.А., Лук’янєнко А.С.
КЛАСТЕРІЗАЦІЯ ТИПІВ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Лиса О.М., Говорушко Т.А.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ДИСКОНТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Лиса О.В.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ В УКРАЇНІ

Марич М.Г.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Мельнічук Н.О.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ЩОМІСЯЧНОГО ПЛАТЕЖУ КРЕДИТНИХ ПРОГРАМ

Миськів Г.В.
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ, ДИНАМІКА, СТРУКТУРА, ПЕРСПЕКТИВИ

Настич Т.П.
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Овчарова Н.В.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Осадець О.М., Швець Н.Р.
КРЕДИТНІ СПІЛКИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Погріщук Г.Б., Руденко В.В.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Пономаренко О.О.
ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ

Пухир С.Т.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Рац О.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КРЕДИТНОГО МОНІТОРИНГУ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ

Рибіцька А.В.
ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО ГАЛУЗЕВОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Романенко Л.В.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРИСУТНОСТІ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Рудик Н.В.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

Борисюк О.В., Саган М.С.
ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Борисюк О.В., Саган М.С.
ЛІЗИНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Соколова М.С., Ногіна С.М.
СУТЬ ТА ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Трегубов А.С., Касьянова А.А.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИРОВАНИЯ В БАНКОВСКОЕ ЗОЛОТО В УКРАИНЕ

Третякова О.В.
ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ТА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

Урусова З.П., Хрущова Н.В.
СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНРОЛЮ В УКРАЇНІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ЙОГО РОЗВИТКУ

Чмутова І.М., Кубар О.І.
ТЕХНОЛОГІЯ РЕЙТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ

Щепіна Т.Г.
МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

СЕКЦІЯ 9
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Августова О.О.
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РИБОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Боднар О.В.
КОНТРОЛІНГ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Букало Н.А., Збирун Д.В.
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК

Василенко Н.К.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ХЕДЖУВАННЯ

Волков Д.П.
РОЗВИТОК АНАЛІЗУ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Головай Н.М., Ясишена В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ТА МІСЦЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Качмар О.В.
ПРОФЕСІЯ БУХГАЛТЕРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Кругла М.М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАТЕЙ ОБЛІКУ ВИТРАТ ДО ВИМОГ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

Лега О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗМІН

Михалків А.А.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ

Проданчук М.А.
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ

Рядська В.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА ПРОФЕСІЙНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ В АУДИТІ

Святенко І.М.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Сливка Я.В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Смольська О.Ю.
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА

Стоянова-Коваль С.С.
СИНЕРГІЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Христофорова І.В., Марініна А.Ю.
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ) В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

СЕКЦІЯ 10
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Ільїна М.В.
ПРОГНОЗНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Клепікова О.А.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ТЕСТУВАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Копішинська О.П., Калініченко А.В., Шестаченко К.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ПРИ ОПТИМІЗАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАДАЧ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ

Лагоцький Т.Я., Бачало І.Б.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Литвинец В.И.
ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И КОНЦЕПЦИЯ РЕИНЖИНИРИНГА КОРПОРАЦИЙ

Савчук О.П.
ВИКОРИСТАННЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ

Семенча І.Є.
ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ ЩОДО ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПИТАНЬ

Сергієнко О.А., Ромашова Я.В.
СЦЕНАРНА КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНІХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ